Jump to content

Wp/tzm/ⵜⵉⵏⴳⵍⵉⵣⵜ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵜⵉⵏⴳⵍⵉⵣⵜ
ⵜⴰⴳⵍⴰⵏⵣⵉⵜ
English
ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ: ⵎⴰⵕⵕⴰ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ
ⵜⴰⵙⴳⴰ: ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ ,ⵉⵏⴳⵍⵉⵣⵏ
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⴰⵡⴰⵍⵏ: 400 ⵏ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⴷⵉ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.
ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ: 3
Tawanesnit VSO
Astay n tawja

-

- ⵜⴰⴳⵍⴰⵏⵣⵉⵜ
- ⵜⴰⴱⵏⴳⴰⵍⵉⵜ
Isngal n tutlayt:
ISO 639-2: en
SIL: ang
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ:
Mapa de las lenguas english region
Mapa de las lenguas english region

ⵜⴰⴳⵍⴰⵏⵣⵉⵜ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⴳⵍⵉⵣⵉⵜ (ⵙ ⵜⵉⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: english) ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴰⵊⵉⵔⵎⴰⵏⵜ ⵣⵉ ⵜⵡⴰⵛⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵀⵉⵏⴷⵓⵔⵓⴼⴰⵏⵉⵏ. ⵜⵉⵏⴳⵍⵉⵣⵜ ⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵜⵜ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴰⵎ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷⵉ ⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰ, ⴱⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ, ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ, ⵓⵙⵜⵔⴰⵍⵢⴰ, ⵏⵢⵓ ⵣⵉⵍⴰⵏⴷⴰ, ⴷ ⵜⴰⴼⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵥⵓⵍ. ⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵜⵜ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴰⵎ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏⵜ ⴷ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏⵏⵉⴹⵏ. ⵜⵉⵏⴳⵍⵉⵣⵜ ⴷ ⵉⵊⵏ ⵉⵍⵙ ⴷ ⴰⵊⵉⵔⵎⴰⵏⵉ ⴷ ⵓⵜⵔⵉⵎ, ⵉⴼⴼⵖ ⴷ ⵣⵉ ⵡⴰⵡⴰⵍⴻⵏ ⵉⵍⴰ ⵙⵙⴰⵡⴰⴻⵍⵏ ⴷⵉ ⴱⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ ⵜⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⵜ, ⴷⵉ ⵜⵎⵉⴹⵉ ⵜⵉⵙⵙ 5, ⵉⵏⴳⵍⵉⵣⵏ, ⵉⵙⴰⴽⵙⵓⵏⵏ ⴷ ⵉⵊⵓⵜⵏ, ⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵖⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵉⵊⵉⵔⵎⴰⵏⴻⵏ, ⵉⴷ ⵉⴽⴽⵉⵏ ⵣⴳ ⵓⴼⵜⵉⵙ ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵏ ⵉⵍⵍ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ, ⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵍⵉⵍⴰ ⵊⴰⵔ ⵏ ⵓⵍⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⴷⴰⵏⵎⴰⵔⴽ. ⵙ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ ⵎⵉⵏⵣⵉ ⵏⵜⴰⴼ ⵜⴰⴼⵔⵉⵣⵢⴰⵏⵜ, ⵜⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵢ ⴷ ⵜⵉⵏⴳⵍⵉⵣⵜ ⵎⵔⴰⵡⴰⵙⵏⵜ ⵊⴰⵔ ⴰⵙⵏⵜ. ⵍⵍⴰⵏ ⵉⴹⵔⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰ ⵣⴳ ⵓⵙⴳⴳⵡⴰⵙ ⵏ 700. ⵜⵉⵏⴳⵍⵉⵣⵜ ⵜⴷⵡⵍ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵉⵙⵙⵅⴷⴰⵎⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴷⵉ ⵜⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ, ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ, ⵜⴰⵎⵔⵔⵉⵜ...ⴰⵜⴳ. ⵎⵉⵏⵣⵉ, ⵜⵍⵍⴰ ⴷ ⵉⵍⵙ ⵏ ⵜⵏⵣⵎⴰⵔⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ, ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ. ⴰⵡⴷ ⵜⵉⵏⴳⵍⵉⵣⵜ ⵜⵍⵍⴰ ⴷⵉ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵉⵎⵏⵥⴰⵡⵏ. ⵙ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ ⵉ ⵜⵜ ⵏⵜⴰⴼ ⵜⵙⵙⴰⵔⴰ ⴷⵉ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ, ⵓⵊⴰⵔ ⵣⴳ ⵉⵍⵙⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴷⴰⵍ ⵎⴰⵔⵔⴰ. ⵔⵓⵅⴰ, ⵜⵉⵎⴰⴹ ⵏ ⵉⵎⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵉⵡⴷⴰⵎ ⵇⵇⴰⵔⵏ ⵜⵜ ⴷⴳ ⵉⵖⵔⴱⴰⵣⵏ ⴷ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵢⵉⵏ.

ⵜⵉⵏⴳⵍⵉⵣⵜ