Jump to content

Wp/tzm/ⵜⴰⴼⵉⵏⵉⵙⵉⵜ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵜⴰⴼⵉⵏⵉⵙⵉⵜ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ

La langue Française

ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ: 11
Astay n tawja
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ:

ⵉⴼⵉⵏⵉⵙⵏ, ⵇⵇⵉⵎⵏ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵇⵇⵏⵏ ⴰ ⵙⵡⵉⴷ ⴷ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵜⵓⴳⵎⵉⴷ'ⵜ. ⵜⴰⵙⵡⵉⵙⵉⵜ, ⵉⵍⵙ ⵏ ⵡⵡⴰⵟⴰⵙ ⵉⵎⵙⵓⴳⴳⵏ ⵉⴳ ⵣⴷⴰⵖⵏ ⵉⴼⵜⵉⵙⵏ ⵉⴼⵉⵏⵍⴰⵏⴷⵉⵢⵏ, ⵜⴷⵡⵍ ⴷ ⵉⵍⵙ ⴰⵎⵔⴱⵓⵀ' ⵏ ⴼⵉⵏⵍⴰⵏⴷⴰ. ⵎⴰⵛⴰ, ⵜⴰⴼⵉⵏⵉⵙⵜ ⵓⵔ ⵜⵡⴰⵜⵜⵓ ⵎⴰⵔⵔⴰ, ⴷⵉ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 15, ⵉⵔⴰ ⵜⵜⴰⵔⵉⵏ-ⵜ, ⵡⴰⵅⵅⴰ ⴰⴷⵔⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉⴳ ⵇⵇⵉⵎⵏ ⵢⵓⵔⴰ ⵙ ⵉⵍⵙ-ⴰ ⵏⵜⵜⴰ ⵏ ⵍⵡⵙⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 16, ⵡⴰⵎⵉ ⵜⴱⴷⴰ ⵜⴽⵏⵏⴰⵡⵜ ⵉⵍⵙ ⴰⵙⵎⴰⴳⵏⵓ ⵉⵜⵡⴰⵙⵅⴷⵎⵏ ⵣⵉ ⵍⵡⵇⵜ-ⵏⵏⵉ, ⵉⵎⵎⵔⵙ ⵅ ⵡⴰⵡⴰⵍⵏ ⴰⵏⵣ'ⵓⵍⴰⴳⵎⵓⴷ'ⴰⵏ. ⴷⵉ ⵍⵇⵔⵏ 17 ⴷ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 18, ⵜⴰⵙⵡⵉⵙⵉⵜ ⵜⴷⵡⵍ ⴷ ⵉⵍⵙ ⵓⵏⵙⵉⴱ, ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ. ⵡⴰⵎⵉ ⵜⵙⵓⴳⴳ ⵔⵓⵙⵢⴰ ⵅ ⴼⵉⵏⵍⴰⵏⴷⴰ ⴷⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1809, ⵉⴱⴷⴷⵍ ⵍⵃⴰⵍ. ⵜⴰⴼⵉⵏⵉⵜ, ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⵣⵢⵏ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ, ⵜⴱⴷⴰ ⵜⵃⵡⵡⴰⵙ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵓⵙⵅⴷⵎ ⴷⴳ ⵉⵍⵍ ⵏ ⵍⵇⵔⵏ 19. ⴷⵉ ⵍⵡⵇⵜ ⴷ ⵉⵊⵊⵜ, ⴰⴽ ⵜⴰⵏⴼⵍⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⴼⵉⵏⵉⵙⵜ, ⵙ ⵜⵎⵙⵙⵏⴰ ⵏ ⵡⵏⵙⴰⵢ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴷ' ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ, ⵉⴱⴷⴰ ⵉⵎⵙⵙⵍ ⵉⵍⵙ ⴰⵙⵎⴰⴳⵏⵓ, ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ (ⵛⵓⵎⵃⵔⵓⵎíⵙ) ⵊⵔ ⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⵏⵣ'ⵓⵍⵉⴳⵎⵓⴷ'ⴰⵏ ⴷ ⵉⵏⵏⵉ ⵓⵜⵔⵉⵎⵏ. ⴷⵉ ⵜⴼⵉⵏⵉⵜ, ⵉⵍⵙ ⵉⵔⵡⵙⵏ ⴷⵉ ⵜⵙⵜⵓⵏⵉⵜ, ⵏⵜⵜⴰⴼ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴳⴳⴰⵢⵏ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍⵏ.