Wp/tzm/ⵎⵓⵍⵢⵉⵔ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzmWp > tzm > ⵎⵓⵍⵢⵉⵔ
Jump to navigation Jump to search
Molière
ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵢⵓⵍⵢⵉⵔ

Jean-Baptiste Poquelin ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵔ ⵏ Molière (ⵉⵍⵓⵍ ⴷⴳ 15 ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ 1622 ⴷⵉ ⴱⴰⵔⵉⵣ - ⵢⵎⵎⵓⵜ ⴳ 17 ⴼⵓṛⴰṛ 1673 ⴷⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ-ⵏⵏⵉ), ⴷ ⴰⵎⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵓⵏⵉⵏ ⵢⵔⵏⴰ ⴷ ⴰⵙⴳⴱⴰⵔ (acteur) ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ, ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵙⴳ ⵡⵓⵥⵡⵉⵔⵏ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵎⵍⵍⴰⵖⵜ (comédie) ⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵉⵏ. ⴳⵔ ⵜⵎⵣⴳⵓⵏⵉⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⵏ ⵏ Molière ⵍⵍⴰⵏⵜ: ⵍ Le Misanthrope (ⵡⵉⵏ ⵉⴽṛⵀⵏ ⵎⴷⴷⵏ), L'École des femmes (ⴰⵖⵔⴱⴰⵣ ⵏ ⵜⵙⴷⵏⴰⵏ), Tartuffe ou L'Imposteur (Tartuffe ⵏⵖ ⴰⵅⴷⴷⴰⵄ), L'Avare ou L'École du mensonge (ⴰⵎⵛⵃⴰⵃ ⵏⵖ ⴰⵖⵔⴱⴰⵣ ⵏ ⵟⴽⵔⴽⴰⵙ), Le Malade imaginaire (ⴰⵎⵓⴹⵉⵏ ⴰⵙⵓⴳⵏⴰⵏ) ⴰⴽⴽⴷ Le Bourgeois Gentilhomme (ⴰⴳⵏⵜⵍⵎⴰⵏ ⴰⴱⵓⵔⵊⵡⴰⵣⵉ).

Molière ⵢⵏⴽⵔⴷ ⴷ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵔⴽⴰⵏⵜⵉⵜ ⵢⵔⵏⴰ ⴷ ⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⴰⵙ-ⵉⴳⴰⵏ ⵉⴼⴰⴷⴷⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⴽⵛⵎ ⵖⵔ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ. ⵢⵇⴷⵛ 13 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⴷ ⴰⵙⴳⴱⴰⵔ (ⴰⵛⵜⵓⵔ) ⴰⵢ ⵉⵜⵜⴷⴷⵓⵏ ⵙⴳ ⵡⵎⴽⴰⵏ ⵖⵔ ⵡⴰⵢⴹ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⵓⵔⴰⵔ ⵜⵉⵎⵣⴳⵓⵏⵉⵏ, ⵢⵔⵏⴰ ⴰⵢⴰ ⵉⵄⴰⵡⵏ-ⵉⵜ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵉⴳⵔⵔⵣ ⵜⴰⵎⵓⵙⵙⵏⵉ-ⵏⵏⵙ ⴷⴳ ⵓⵙⵙⴹⵙⵉ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⵢⴱⴷⴰ ⵢⵜⵜⴰⵔⵓ.

ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⵢⵍⵍⴰ ⵢⵙⵙⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵔⵉⵙⵟⵓⵇⵔⴰⵟⵉⵢⵏ, ⵉⵚⴰⵃ-ⵉⵜ-ⵉⴷ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵓⵔⴰⵔ ⵜⵉⵎⵣⴳⵓⵏⵉⵏ ⵙⴷⴰⵜ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ, ⵍⵡⵉⵙ ⵡⵉⵙ 14 ⴳ ⵍⵇⵚⵔ ⵏ ⵍoⵓⴹⵔ. ⴷ ⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⵢⵊⵊⴰⵏ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴷ ⴰⵙ-ⵢⴼⴽ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵣⵖⵖⴰ ⴷⴳ ⵍoⵓⴹⵔ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⵜⵜⵓⵔⴰⵔ ⴷⴳ-ⵙ ⵜⵉⵎⵣⴳⵓⵏⵉⵏ. ⵙⴰⴽⴽⵉⵏ, ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵄⵎⵎⴷ-ⴰⵙ ⵉ ⵎoⵍⵉèⵔ ⴰⴷ ⵢⵓⵔⴰⵔ ⵜⵉⵎⵣⴳⵓⵏⵉⵏ ⵓⵍⴰ ⴷⴳ ⵍⵇⵚⵔ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ (ⵒⴰⵍⴰⵉⵙ-ⵔoⵢⴰⵍ), ⴷⵖⴰ ⴷ ⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⵢⵊⵊⴰⵏ ⵎoⵍⵉèⵔ ⴰⴷ ⵢⵇⵇⵍ ⵎⵛⵀⵓṛ ⵎⵍⵉⵃ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵒⴰⵔⵉⵙ ⵙ ⵜⵎⵣⴳⵓⵏⵉⵏ-ⵏⵏⵙ ⵢⵙⵙⴹⵙⴰⵢⵏ, ⵢⵔⵏⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵎoⵍⵉèⵔ ⵇⵇⵍⵏ ⵖⵖⴰⵔⵏ-ⴰⵙ "ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ [ⵟⵔoⵓⵒ ⴷⵓ ⵔoⵉ]". ⵎⴰⵛⴰ, ⵖⴰⵙ ⵎⴰ ⵢⵍⵍⴰ ⵎoⵍⵉèⵔ ⵢⵍⵍⴰ ⵢⵙⵙⴹⵙⴰⵢ, ⵍⵍⴰⵏ ⴽⵔⴰ ⴰⵢ ⵢⴱⴷⴰⵏ ⴽⴽⴰⵜⵏ-ⴷ ⴷⴳ ⵜⵎⵣⴳⵓⵏⵉⵏ-ⵏⵏⵙ ⵢⵔⵏⴰ ⵜⵜⵡⴰⵍⵉⵏ-ⵜⵏⵜ ⵅⵓⵍⴼⵏⵜ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⴷⴷⵉⵏ (ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⵏ ⵉⵎⴹⴱⴱⵔⵏ ⵏ ⵟⴽⵍⵉⵣⵜ ⵟⴰⴽⴰⵟⵓⵍⵉⵜ). ⵟⴰⵎⵣⴳⵓⵏⵜ ⵏ Tartuffe ou L'Imposteur (ⵟⴰⵔⵜⵓⴼⴼ ⴰⵅⴷⴷⴰⵄ) ⵉⴳⴰ-ⵜⵜ ⵎoⵍⵉèⵔ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵡⵜ ⴷⴳ ⵢⵔⴳⴰⵣⵏ ⵏ ⵡⵙⵖⴰⵏ (ⴷⴷⵉⵏ) ⴰⵢ ⵉⵅⴷⴷⵄⵏ ⵎⴷⴷⵏ, ⴷⵖⴰ ⴷ ⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⵢⵙⵙⵔⴼⴰⵏ ⵜⴰⴽⵍⵉⵣⵜ. ⵙⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵏⵉⴹⵏ, ⵎoⵍⵉèⵔ ⵢⵍⵍⴰ ⵉⵇⴷⴷⵛ ⴰⵟⴰⵙ ⵢⵔⵏⴰ ⴰⵢⴰ ⵢⵙⵙⵄⵢⴰ ⵜⴰⵣⵎⵔⵜ-ⵏⵏⵙ, ⴷⵖⴰ ⵖⴼ ⵡⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⵢⵃⴱⵙ ⵍⵇⴷⵉⵛ ⴷⴳ 1667 ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⵙⴳⵓⵏⴼⵓ. ⴷⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵔⴰ ⵢⵎⵎⵜ, ⴷⴳ 1671, ⵎoⵍⵉèⵔ ⵢⵍⵍⴰ ⵢⵜⵜⵓⵔⴰⵔ-ⴷ ⵜⴰⵎⵣⴳⵓⵏⵜ-ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓⵜ, ⵍ ⵎⴰⵍⴰⴷ ⵉⵎⴰⴳⵉⵏⴰⵉⵔ (ⴰⵎⵓⴹⵉⵏ ⴰⵙⵓⴳⵏⴰⵏ), ⴷⵖⴰ ⵜⵟⵟⴼ-ⵉⵜ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵓⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ (ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⵢⵍⵍⴰ ⵢⵓⴹⵏ ⵜⵉⴷⴳⴳⵉⵔⵜ (tuberculose). ⵖⴰⵙ ⵎⴰ ⵢⵍⵍⴰ ⵉⴽⵎⵎⵍ ⵓⵔⴰⵔ ⴰⵔⵎⴰ ⴰⵢ ⵜⴼⵓⴽ ⵜⵎⵣⴳⵓⵏⵜ-ⵏⵏⵉ, Molière ⵢⵎⵎⵓⵜ ⴽⵔⴰ ⴽⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⴰⵄⵜⵉⵏ ⵙⴰⴽⴽⵉⵏ.