Jump to content

Wp/tzm/ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⵎⵥⵢⴰⵏ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⵎⵥⵢⴰⵏ

ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⵔⵜ[edit | edit source]

ⵎⵓⵃⵎⵎⴻⴷ ⴰⵎⵥⵢⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⴰⵏⵣⴱⴰⵢ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵙ ⵜⴰⵣⴱⴰⵢⵜ ⴳ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵕⵕⵓⴽ. ⵜⴰⵣⴱⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵣⵡⴰⵔ ⵜⵉⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵏ ⵄⴱⴷⵍⴽⵔⵉⵎ ⴰⵅⵜⵜⴰⴱ. ⵉⵍⵓⵍ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⵎⵥⵢⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1889 ⵖ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵏⴰⴹⵓⵔ ⵖ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⴼⵍⵍⴰ ⴰⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ. ⵉⵖⵔⴰ ⴳ ⵜⵉⵎⵣⴳⵉⴷⴰ, ⵉⵃⵙⵓ ⴷⵉⵙ ⵍⵇⵓⵔⴰⵏ ⴰⵎⵖⴰⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴷⴰ ⵉⵙⵎⵓⵏⴰ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵙ ⵓⴼⵓⵍⴽⵉ, ⵉⴼⴽⴰ ⴰⵙⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏⵏⵙⵏ. ⵎⴰⵢⴰ ⵉⴳⴰⵜ ⵖ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵔⵉⵏⵉⵏ ⵉⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵢⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴰⵎⵓⵔⵓⴽⵓⵛ.

ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ[edit | edit source]

  • ⵉⵍⵓⵍ ⴷⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1889
  • ⵍⵍⵉⴳ ⵖⵓⵔⵙ ⵉⵍⵍⴰ 27 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉⴷⴷⴰ ⵖⵔ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴼⴰⵙ ⵃⵓⵎⴰ ⴰⵢ ⴽⵎⵎⵍ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵏ ⴷⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ.
  • ⵍⵍⵉⵖ ⵖⵓⵔⵙ ⵉⵍⵍⴰ 31 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵢⵓⵔⵔⵉⴷ ⵖⵔ ⵔⵔⵉⴼ. ⵃⵓⵎⴰ ⴰⵢⴳ ⵍⵇⴰⴹⵉ ⴰⵔ ⵉⴱⴹⵓ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵙ ⵛⴰⵔⵉⵄⴰ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ. ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵔⴰ ⴳⵉⵙ ⵉⵙⴽⵔ ⵢⴰⵏ ⵖⵉ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵏ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⴰⴷ.

Γ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵙⴱⵍⵢⵓⵏ[edit | edit source]

ⵍⵍⵉⵖ ⵜⴽⵛⵎ ⵙⴱⵍⵢⵓⵏ ⵉⴼⴽⴰ ⴰⵙⵏ ⴱⵓⵜⵖⵉⵢⵓⵍⵜ (بوحمارة) ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⴰⴷ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵙⴽⵔⵏ ⴰⵖⴰⵔ ⵏ ⵛⵎⴰⵏ ⵍⵉ ⵔⴰ ⵢ ⵉⵣⴷⵉ ⵎⵍⵉⵍⵉⵢⴰ ⴷ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⴽⵙⵏ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵍⴽⵎⵏ ⵉⴳⵎⵎⴰⴹⵏ ⴷ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵍⵉⵖ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵣⵣⴰⵍ. ⵉⴳⵎⵎⴰⴹⵏⴰⴷ ⵍⵉ ⵉⵣⵣⵏⵣⴰ ⴱⵓⵜⵖⵉⵢⵓⵍⵜ ⵙⵢⴰⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵓⵔ ⵉⵡⴰⵏ ⴰⵎⵢⴰ. ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⵎⵥⵢⴰⵏ ⵜⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⴷ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵙⴱⵉⴷⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵢⴰⴷ ⵏⵙⴱⵍⵢⵓⵏ. ⵔⵥⵉⵏ ⵏⴰⵙⵏ ⵉⵎⴰⵙⵏ ⵟⴰⵢⵏ ⵏⴰⵙⵏ ⵉⵅⴷⴷⴰⵎⵏ.

ⴱⴰⵛ ⵜⴰⵣⴱⴰⵢⵜⴰⴷ ⴰⵜ ⵜⵉⵍⵉ ⴰⵜⵉⴳ, ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⵎⵣⵢⴰⵏ ⵉⵙⵓⴼⴼ ⵖⵉ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⴰⵍⵏⵙ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ ⴷ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ.

ⵣ ⵔⵉⴷ ⴰ ⵉⵣⵉⵣⵡⵉⵔ ⵜⴰⵣⴱⴰⵢⵜ. ⵉⴳ ⵢⴰⵏ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵣⵡⴰⵔⵏⵉⵏ ⴰⴷ ⵟⴰⵢⵏ ⵙⵒⵏⵢⵓⵍ ⴷ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵍⵉ ⴷⴰⵔ ⵍⵖⵔⴹ ⵖ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ.

ⵜⴰⵎⴰⵖⵜ ⵏ ⴷⵉⵡⴰⵏⴰ[edit | edit source]

ⵜⴰⵎⴰⵖⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳⵔ ⵉⵎⵃⴰⵔⴽⴰⵏ ⵏ ⵔⵔⵉⴼ ⵜⵓⵢⵙⴽⴰⵔ ⵖⵓ ⵓⴳⵎⵎⴰⴹ ⵍⵉ ⵎⵓ ⵜⵉⵏⵉⵏ ⴷⵉⵡⴰⵏⴰ. ⵜⴰⵎⴰⵖⵜⴰⴷ ⵍⵉ ⵖ ⵜⵢⴰⴳⴰⵙⵏ, ⴷ ⵎⵜⴻⵏ ⴳⵉⵙ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 3.000 ⵏ ⵓⵖⵡⵡⴰⵖ ⵏ ⵙⵒⵏⵢⵓⵍ.

100 ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵖⵜ ⴷ ⵢⴰⵜ[edit | edit source]