Wp/tzm/ⵍⵉⵜⵡⴰⵏⵢⴰ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzmWp > tzm > ⵍⵉⵜⵡⴰⵏⵢⴰ
Jump to navigation Jump to search


ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵍⵉⵜⵡⴰⵏⵢⴰ

Lietuvos Respublika

100px|Bandiere Emblem
ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ
ⴰⵎⴰⵜⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ :ⴰⴽⵓⵛ . ⴰⵎⵓⵔ . ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ
ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ :الله، الوطن، الملك
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵙⵉⴱⵜ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⴱⴰⵔⵉⵣ
ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⵏⴽⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ
ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ
ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ / ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⴼⵔⴰⵏⵚⵡⴰ ⵀⵓⵍⴰⵏⴷ
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵉⵏⵖⵍⴰⴼⵏ ⵊⴰⵏ ⵎⴰⵔⴽ ⵉⵔⵍⵓⵜ
ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ ⵅⴼ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ 2 ⵎⴰⵕⵙ 1956
ⵅⴼ ⵙⴱⵍⵢⵓⵏ 7 ⵉⴱⵔⵉⵍ 1956
ⴰⵏⵣⵡⵉ
ⵜⵉⵖⵣⵉ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ {{{Superficie Totâl}}}
Intal mont 69°
% ⴰⵎⴰⵏ 2,4%
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ {{{ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ}}} ab.
Intal mont 22°
Densitât 196 ab./km2
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵍⵍⴰⵍⵜ
ⴰⵎⵏⵥⴰⵡ Europe
Fuseau horaire {{{Fuseau horaire}}}
Densitât 196 ab./km2
ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ
ⴰⴷⵔⵉⵎ Euro
Consum energjie 0,63 kWh/ab.
Variis
ⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ {{{ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵍⵡⵉⴱ}}}
ⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ {{{ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ}}}
Plache automobilistiche I
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵜ
 


ⵍⵉⵜⵡⴰⵏⵢⴰ[edit]

ⵍⵉⵜⵡⴰⵏⵢⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⵜ ⵙⵉ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵣⵉⴽ ⴷ ⴰⵃⵔⵉⵛ ⵙⵉ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⵙⵓⵖⵢⴰⵜⵉⵜ. ⵓⵇⴱⵍ ⵎⴰ ⵢⴽⵛⵎ ⵖⵔ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ-ⵢⴰⴳⵉ, ⵜⵡⵡⵉ ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ-ⵉⵙ ⴷⵉ 1920, ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⵉⵙⵓⵖⵢⴰⵜⵉⵢⵏ ⵟⵟⴼⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ-ⴰ ⵅⴰⵙ ⵓⵔ ⵢⴱⵖⵉ ⵡⴳⴷⵓⴷ-ⵉⵙ ⴷⵉ 1940, ⵓ ⵃⵜⵜⵎⵏ-ⵜⵜ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴷ ⴰⵃⵔⵉⵛ ⵙⴳ ⵡⵎⴹⴰⵍ ⴰⵎⵣⴷⵓⴽⵍⵉ (ⵎⵓⵏⴷ ⵛⵓⵎⵎⵓⵏⵉⵙⵜ) ⴰⵍⴰⵎⵎⵉ ⴷ 1990, ⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⵜⵜ-ⵉⴷ-ⵜⵓⵖⴰⵍ ⵜⵍⵍⵍⵉ-ⵢⵉⵏⵙ ⵉ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ. ⵜⵓⵣⴳⴰ-ⴷ ⵍⵉⵜⵡⴰⵏⵢⴰ ⵖⴼ ⵢⵉⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⴱⴰⵍⵜⵉ (ⵎⵔ ⴱⴰⵍⵜⵉⵇⵓ), ⵢⵔⵏⵓ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵢⵉⵡⵜ ⵙⵉ ⵜⵍⴰⵜⴰ-ⵏⵏⵉ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⴱⴰⵍⵜⵉⵢⵉⵏ (ⵃⴰⵢⵙ ⴱⴰⵍⵜⵙ), ⵖⵔ ⵜⴰⵎⴰ ⵍⵉⵟⵟⵓⵏⵢⴰ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵉⵙⵟⵓⵏⵢⴰ, ⵡⵓⴽⵓⴷ ⵜⵛⵔⴽ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ, ⴰⵎⴰ ⴷⴳ ⵢⴷⵍⵙ ⵏⵖ ⴷⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ. ⵍⵉⵜⵡⴰⵏⵢⴰ ⵜⵙⵄⴰ ⵜⵉⵍⵉⵙⴰ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵍⵉⵟⵟⵓⵏⵢⴰ ⴷⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ (ⵏⵓⵔⴷ), ⴰⴽⴽ ⴷ ⴱⵢⵉⵍⵓⵔⵓⵙⵢⴰ ⴷⴳ ⵡⴳⵎⵓⴹ (ⵛⵛⵔⵇ), ⴰⴽⴽ ⴷ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⴱⴰⵍⵜⵉ ⴷⴳ ⵡⵜⵔⴰⵎ ⵓ ⵜⵃⵓⴷⴷ-ⵉⵜⵜ-ⵉⴷ ⵃⵓⵍⵓⵏⵢⴰ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵡⴰⵙⵓⵏ (ⵜⵔⵔⵉⵜⵓⵉⵔ) ⴰⵔⵓⵙⵉ ⵏ ⴽⴰⵍⵉⵏⵉⵏⴳⵔⴰⴷ ⵙⴳ ⵡⵜⵔⴰⵎ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵡⵏⵥⵓⵍ (ⵙⵓⴷ). ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ-ⵉⵙ ⵉⵙⵎ-ⵉⵙ ⵖⵉⵍⵏⵉⵓⵙ, ⵎⴰ ⴷ ⴽⵍⴰⵉⵃⴷⴰ, ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵓⵣⴳⴰⵏ ⴷⴳ ⵡⵜⵔⴰⵎ (ⵍⵖⵔⴱ) ⴷ ⵢⵉⵡⵜ ⵙⵉ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⴰⴽⴽ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⴰ.

Vilnius
Vilnius