Wp/tzm/ⵍⴰⵍⵍⴰ ⴼⴰⴹⵎⴰ ⵏ ⵙⵓⵎⵎⵔ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵍⴰⵍⵍⴰ ⴼⴰⴹⵎⴰ ⵏ ⵙⵓⵎⵎⵔ

ⵍⴰⵍⵍⴰ ⴼⴰⴹⵎⴰ ⵏ ⵙⵓⵎⵎⵔ[edit | edit source]

ⵍⴰⵍⵍⴰ ⴼⴰⴹⵎⴰ ⵏ ⵙⵓⵎⵎⵔ
Statue de Fadma n Summer à Tizi-Ldjama.

ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⵔⵜ[edit | edit source]

ⵍⴰⵍⵍⴰ ⴼⴰⴹⵎⴰ ⵏ ⵙⵓⵎⵎⵔ ⵏⵖ ⴼⴰⴹⵎⴰ ⵏ ⴰⵜ ⵙⵉⴷⵉ ⵃⵎⴰⴷ ⵏ ⵡⴰⵔⵊⴰ (ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ:لالة فاطمة ن سومر), ⴷ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵏⵏⴰ ⵢⴽⵛⵎⵏ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵙ ⵓⴱⴷⴷⵉ ⵏⵏⵙ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⵡⵎⵏⴽⵛⴰⵏ (ⵍⵉⵙⵜⵉⵄⵎⴰⵔ) ⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙ. ⵜⵍⵓⵍ ⴷⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1830, ⵜⵍⵓⵍ ⴰⵙⵎⵉ ⴽⵛⵎⵏ ⵉⵕⵓⵎⵉⵢⵏ ⵖⵔ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ, ⴳ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵡⴻⵔⵊⴰ, ⴳ ⵍⵄⴻⵔⵛ ⵏ ⴰⵜ ⴱⵓⵢⵓⵙⴼ. ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵡⴻⵔⵊⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⴳⴰⵏ ⴷⵉ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵢⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⵙⴳ ⵎⵉⵛⵍⵉ ⴰⵔ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⵉⵔⵓⵔⴷⴰ, ⴳ ⵡⵓⵍ ⵏ ⵊⴻⵔⵊⵔ.

ⵉⵙⵎ[edit | edit source]

ⵉⵙⵎ ⵏ ⵙⵓⵎⵎⵔ ⵉ ⵜⴻⵡⵡⵉ ⴼⴰⴹⵎⴰ, ⴷ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵓⵔ ⵏⴻⴱⵄⵉⴷ ⴰⵔⴰ ⵅⴼ ⵡⴻⵔⵊⴰ ⴰⵏⴷⴰ ⵉ ⵜⴻⴷⴷⵔ ⴼⴰⴹⵎⴰ. ⵜⵏⴽⴽⵔⴷ ⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏ ⵢⴻⵎⵔⴰⴱⴹⵏ, ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵡⵓⵍⵜⵎⴰⵙ ⴷ ⴽⴽⵓⵥ (4) ⵡⴰⵢⵜⵎⴰⵜⵏ ⵏⵏⵙ. ⴱⴰⴱⴰⵙ ⵎⵓⵃⵏⴷ ⴰⵎⵥⵢⴰⵏ ⴰⵜ ⵙⵉⴷⵉ ⴰⵃⵎⴰⴷ, ⵢⵖⵔⴰ ⵍⵇⵇⵓⵔⴰⵏ, ⴷ ⴰⵄⴻⴳⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⴱⵔⵉⴷⵜ ⵜⴰⵕⵃⵎⴰⵏⵉⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⴽⴽⵔ ⵙⵉⴷⵉ ⵄⴱⴷⵕⵕⵃⵎⴰⵏ ⴱⵓ ⵙⵉⵏ ⵉⵥⴽⵡⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1715. ⴰⵙⵎⵉ ⵜⵉⵡⴹ ⵙⴰ (7) ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏⵏⵙ, ⵜⴰⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏⵏⴰ ⵜⴻⴳⴳⵯⴰ ⵡⴰⵔⵊⴰ, ⵜⵕⵓⵃ ⵖⵔ ⵙⵓⵎⵎⵔ ⴰⵏⴷⴰ ⵢⵓⵖⴰⵍ ⴱⴰⴱⴰⵙ ⴷ ⵛⵛⵉⵅ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ. ⴼⴰⴹⵎⴰ ⵜⴻⵜⵜⵓⵕⴱⴱⴰ-ⴷ, ⴰⵎ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⵎ ⵜⴻⵃⴷⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ-ⵏⵏⵉ, ⴳ ⵡⴰⵏⵙⴰⵢⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵍⵇⴱⴰⵢⵍ ⵏ ⵣⵉⴽ.

ⵎⴰⵛⴰ, ⵜⵡⵡⵉ-ⴷ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵏⵏⵉⴹⵏ, ⵢⵎⴳⴰⵔⵔⴰⴷⵏ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵜⵣⵢⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ. ⵓⵔ ⵜⵜⵜⴰⵖ ⴰⵔⴰ ⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵡⵍⴰⵏ ⵏⵏⵙ, ⵜⵜⵜⴼⵖ ⵖⵔ ⴱⵕⵕⴰ ⵖⵔ ⵡⵏⵏⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵔⴳⴰⵣⵏ, ⵖⴰⵙ ⴰⴽⴽⵏ ⵜⵉⵍⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵔ ⵏⵏⵉ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⵙⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵅⵅⴰⵎ, ⵢⵔⵏⴰ ⴷⵖⴰ ⵎⴰ ⵢⵍⵍⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⵔⴰⴱⴹⵜ. ⵜⴼⴼⵖ ⴷ “ⵜⴰⵎⵏⴰⴼⵇⵜ”. ⵢⵓⵖⴰⵍ ⴷ ⵜⵜⴰⵡⵉⵏ-ⵜⵜ ⵎⴷⴷⵏ ⴷ ⴰⵏⵣⵉ, ⵜⵉⵏ ⵢⴽⴽⵔⵏ ⵖⵔ ⵜⴰⵢⴹ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵜⵉⵏⵉ ⵜⵓⵖⴰⵍ ⴷ “ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵏ ⵡⵔⵊⴰ”, ⵎⴰ ⴷⴳ ⵢⵍⵍⴰ ⵜⴼⴽⴰ ⵍⴱⵖⵉ ⵉ ⵍⴱⵖⵉ ⵏⵏⵙ, ⵓⵔ ⵜⵟⵟⵉⴼ ⴰⵔⴰ ⴷⴳ ⵜⵉⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵣⵉⴽ. ⴱⴰⴱⴰⵙ ⴷ ⵡⴰⵢⵜⵎⴰⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⵃⵚⵍⵏ ⴷⴳ-ⵙ, ⵜⴰⴳⵉ ⴷ ⵜⴰⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ “ⵏⵏⵉⴼ”, ⴳⵯⵎⴰⵙ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⵜ-ⵉⵄⴰⵇⴱ, ⵃⴱⵙⵏ-ⵜⵜ ⴷⴳ ⵡⴰⵅⵅⴰⵎ ⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ. ⴰⵙⵎⵉ ⵜⵉⵡⴹ 16 ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ, ⵢⵉⵏⵏⴰ ⴰⵙ : “ⴰ ⴼⴰⴹⵎⴰ, ⴰⵇⵍⵉ-ⴽⵎ-ⵉⴷ ⵜⵓⵔⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⵟⵟⵓⵜ, ⵉⵍⴰⵇ ⴰⵎ ⴰⴷ ⵜⵔⵔⴹ ⴰⵅⵅⴰⵎ”. ⵜⵏⵏⴰ ⴰⵙ : “ⵓⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵙⴳ ⵜⵉⴷ ⵢⵜⵜⴰⵔⵔⴰⵏ ⵉⵅⵅⴰⵎⵏ, ⴰ-ⵜ-ⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⵉ-ⴷ-ⵜⵜⴰⵙⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵍ ⵎⵇⵇⵔⵏ ⴷ ⵜⵉⴷ ⴽⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⴹⴼⵔⵖ”. ⴱⴰⴱⴰⵙ, ⵜⴱⴷⴰ ⵜⴽⵛⵎ ⵉⵜ ⵜⵓⴳⴷⵉ, ⴰⵡⴰⵍ ⴰⵔⴰ ⵢⵜⵜⴰⵣⴰⵍ, ⵀⴷⴷⵔⵏ, ⵇⵇⴰⵔⵏ ⴰⵙ, ⴰⵀⴰⵜ ⵓⵔ ⵜⵚⴼⵉ ⴰⵔⴰ. ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⴱⴳⴳⵏ ⵜⵉⴷⵜ, ⴼⴰⴹⵎⴰ ⵜⵔⴹⴰ ⴰⴷ ⵜⴷⴷⵓ ⴷ ⵜⵉⵙⵍⵉⵜ. ⵢⵓⵖ-ⵉⵜⵜ ⵢⵃⵢⴰ ⵏ ⴰⵜ ⴱⵓⵅⵓⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵄⵙⴽⴽⵔ ⴷⴳ ⵍⵄⵔⵛ ⵏ ⴰⵜ-ⵢⵜⵜⵓⵔⴰⵖ. ⵜⵇⵇⵉⵎ ⴷⴳ ⵡⴰⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵡⵔⴳⵣ ⵏⵏⵙ 7 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵜⵓⵖⴰⵍⴷ ⵖⵔ ⵙⵓⵎⵎⵔ. ⴷⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ-ⵏⵏⵉ, ⴰⵕⵓⵎⵉ ⵢⴱⴷⴰ ⵢⵜⵜⴰⵖ -ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵇⴱⴰⵢⵍ. ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1837, ⵢⵟⵟⴼ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴷⵍⵍⵙ. ⵙⵙⵢⵉⵏ ⴰⴽⴽⵉⵏ, ⴷ ⵏⵏⵓⴱⴰ ⵏ ⴱⵓⴷⵡⴰⵡ, ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⴰⵜ ⵄⵉⵛⴰ, ⵍⴱⵔⵊ-ⵏ-ⵎⵏⴰⵢⵍ, ⴷⵔⵄ ⵍⵎⵉⵣⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ ⴰⴷ ⵖⵍⵉⵏⵜ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵛⴹⴰⴹⵜ ⵏⵏⵙ.

ⵙⴳ ⵢⵉⵎⵉⵔ-ⵏ ⵉ ⵉⵄⴻⵡⵡⴻⵍ ⴰⴷ ⵢⴻⵖⴹⴻⵍ ⴰⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵏⵏⵉⴼ, ⵉⵎⵉⵔ-ⵏ, ⵉ ⵜⴽⵛⵎ ⴼⴰⴹⵎⴰ ⴰⵏⵏⴰⵔ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ. ⴷⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1849 ⵜⵙⴷⵓⴽⴽⵍ ⴰⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵀⴰⵛⵉⵎⵉ, ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵔⴳⴰⵣ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴳ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵙⴽⴽⵔ ⴱⵓ ⵜⴰⵖⴰⴹⵜ (ⴱⵓ ⵎⴻⵄⵣⴰ) ⴷⴳ ⴹⴰⵀⵔⴰ, ⴷⴳ ⵓⵎⴰⵍⵓ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ. ⵡⴰⴳⵉ ⵟⵟⴼⴻⵏ-ⵜ ⵉⵕⵓⵎⵢⵏ ⵖⵔ ⵍⵃⴻⴱⵙ ⴷⴳ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ, ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ ⵢⴻⵔⵡⵍ-ⴷ, ⵢⵓⵖⴰⵍ-ⴷ ⵖⵔ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⵏⴷⴰ ⴷ-ⵢⵓⴼⴰ ⵢⴻⵃⵎⴰ ⵓⵙⴻⵇⵉ. ⵜⴰⴷⵓⴽⵍⵉ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵢⴻⵍⵎⴻⵥⵢⴻⵏ-ⴰ, ⵜⴻⵙⵙⴰⵖ ⴰⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⴷⴳ ⵢⴰⵍ ⴰⵎⴽⴰⵏ ⴷⴳ ⴳⵯⵔⴳⵯⵔ, ⵙⵙⴰⵡⵍⵏ ⵉ ⵢⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⴷ ⴱⴻⴳⴳⵙⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⵏⴰⵖⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⵛⴻⵏⴳⵓ. ⴷ ⴰⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⴰⵔⴰ ⵉⴷⵓⵎⴻⵏ ⵉ ⵜⴻⵖⵣⵉ ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ. ⵙⵙⵢⵉⵏ ⴰⴽⴽⵉⵏ, ⴼⴰⴹⵎⴰ ⵏ ⵙⵓⵎⵎⵔ ⵜⴻⵙⵙⵓⵏⴷⴻⴷ ⵜⴰⵏⴽⵔⴰ ⵏ ⴱⵓ ⵜⵙⵔⴷⵓⵏⵜ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ : ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⵏ ⵄⴱⴷⵍⵎⴰⵍⴻⴽ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴽⴽⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ. ⵜⴻⵙⵙⵓⴷⴻⵙ ⴰⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⴷⴻⴳ ǧⴻⵔǧⴻⵔ, ⵜⵓⵖⴰⵍ ⴷ ⵛⵛⵉⴼ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵜⴻⵙⴽⴽⴻⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴽⴽⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵍⴻⵄⵔⴰⵛ ⴰⵎ ⴰⵜ-ⵢⴻⵜⵜⵓⵔⴰⵖ, ⴰⵜ-ⴱⵓⵢⵓⵙⵓⴼ, ⴰⵜ-ⵢⴻⵍⵍⵉⵍⵜⴻⵏ, ⵉⵍⵍⵓⵍⴻⵏ-ⵓⵎⴰⵍⵓ… ⵜⴻⴱⴹⴰ-ⵜⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵙⵉⵏ ⵢⴻⴳⵔⴰⵡⴻⵏ : ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⴷ ⵉⵎⵓⵙⵙⴻⴱⵍⴻⵏ ⴷ ⵡⵉⴷ ⵜⴻⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⵉⵙⴰⵍⴻⵏ, ⵡⵉⵙ ⴷ ⵉⵄⴻⵔⴹⵉⵢⴻⵏ ⵉ “ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ” ⵏⴻⵖ ⵉⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴻⵏ ⵙ ⵍⴻⵙⵍⴰⵃ. ⵜⴻⵙⵙⵓⵜⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⴰⵜ-ⵢⵉⵔⴰⵜⴻⵏ ⴰⴷ ⵖⵣⴻⵏ ⵜⵉⵙⵔⴰⴼⵉⵏ, ⵉ ⴰⵜ-ⵢⴻⵍⵍⵉⵍⵜⴻⵏ ⴰⴷ ⵅⴻⴷⵎⴻⵏ ⴰⴽⴰⵍ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⴼⴻⵏ ⴷ ⴰⵛⵓ ⴰⵔⴰ ččⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ, ⵉ ⴰⵜ-ⵉⵃⵉⵜⵓⵙⵙⴻⵏ, ⴷⴷⴻⵔⵏⴰ, ⵉⵍⵍⵓⵍⴻⵏ, ⵜⵉⵣⵉⴹⵜ ⴷ ⵜⴻⵅⵍⵉǧⵜ-ⵉⵃⴻⴷⴷⴰⴷⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵅⴻⴷⵎⴻⵏ ⵉⴱⴻⵛⴽⵉⴹⴻⵏ ⴷ ⵍⴱⴰⵕⵓⴷ. ⴰⵙⵙ ⵏ 7 ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ 1854, ⵉⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵍⵇⴻⴱⵟⴰⵏ ⵡⵓⵍⴼ ⵥⴻⴷⵎⴻⵏⵜ-ⴷ ⵖⴻⴼ ⵡⴻⴷⵔⴰⵔ,. ⴼⴰⴹⵎⴰ ⵢⴻⵙⴷⵓⴽⵍⴻⵏ ⵉⵖⵉⵍ ⴷ ⵜⵔⴻⴱⵓⵢⴰⵄ ⵏ ⴱⵓ ⵜⵙⴻⵔⴷⵓⵏⵜ, ⵜⴻⵎⵎⵓⴳⴻⵔ-ⵉⵜⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵓⵙⴻⵔⴷⵓⵏ (ⵙⵉⴱⴰⵄⵓ), ⴷⴳ ⵢⵉⵄⴻⵣⵣⵓⴳⴻⵏ.

ⵖⴰⵙ ⴰⴽⴽⵏ ⵓⴳⴰⵔⴻⵏ-ⵜⴻⵏ ⵢⵉⵕⵓⵎⵢⵏ ⴰⵛⵃⴰⵍ ⵢⵉⴷ-ⵙⵏ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵉⴼⴻⵏ-ⵜⴻⵏ ⵍⴻⵙⵍⴰⵃ, ⵎⴰⵛⴰ, ⵍⵄⵙⴽⵔ ⵏ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ ⵢⵓⵖⴰⵍ ⵖⵔ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵙⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵢⵉⵜⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴷⴰⵙⵏ ⵏ ⴼⴰⴹⵎⴰ ⵏ ⵙⵓⵎⵎⵔ. ⴳⵔ ⵢⵉⵎⴻⵏⵏⵓⵖⵏ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⴻⴽⴽⵔⴻⵏ ⴳⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵍⵇⴱⴰⵢⵍ ⴷ ⵍⵄⵙⴽⵔ ⵏ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⵢⴻⵟⵟⵔⴻⴹⵇⴻⵏ ⴷⴳ ⵡⴻⵎⴽⴰⵏ ⵉⵎⵉ ⵇⵇⴰⵔⵏ ⵜⴰⵛⴻⴽⴽⵉⵔⵜ, ⴷⴳ ⴰⵜ ⴱⵓⵢⵓⵙⴼ, ⴳⵔ 16 ⴷ 19 ⵏ ⵡⴰⵢⵓⵔ ⵏ ⵢⵓⵍⵢⵓ 1854. ⴷⵉⵏ ⵛⵛⴰⵏ ⵉⵕⵓⵎⵢⵏ ⵜⵉⵢⵉⵜⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⵏⵡⵉⵏ, ⵎⴰⵔⵉⵛⴰⵍ ⵔⴰⵏⴷⵓⵏ ⵢⴻⴳⴳⵯⴰ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ-ⵙ 25 ⵙⴳ ⵢⵉⴼⴻⵙⵢⴰⵏⴻⵏ-ⵉⵙ, ⴰⴽⴽ ⴷ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 800 ⵙⴳ ⵢⵉⵙⵔⴷⴰⵏ ⵏⵏⵙ, ⵎⴰ ⴷ ⵡⵉⴷ ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⵙⴻⵍⴽⴻⵏⵜⴻⵏ ⵉⴹⴰⵔⵔⵏ ⵏⵏⵙⵏ. ⵎ’ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵔⵡⵍ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴰⵙⴻⵏ ⵉ ⵍⵇⴱⴰⵢⵍ : “ⴰⴷ ⴷ-ⵓⵖⴰⵍⴻⵖ”. ⴳⵔ 1845 ⴷ 1856, ⴳⵯⴻⵔⴳⵯⵔ ⴽⴽⴰⵏ-ⴰⵙ-ⴷ ⵙⴳ ⵢⴰⵍ ⵜⴰⵎⴰ, ⵍⵄⵙⴽⴻⵔ ⴷ-ⵢⴻⴽⴽⴰⵏ ⵙⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴷ-ⵢⴻⴽⴽⴰⵏ ⵙⴳ ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ ⴷ-ⵉⵣⴻⴳⵔⵏ ⵖⴼ ⴱⴳⴰⵢⴰⵜ.

ⴷⵉ ⵢⵓⵍⵢⵓ 1857, ⵍⵄⵙⴽⵔ ⵏ ⵔⵓⵏⴷⵓⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵏ ⴼⴰⴹⵎⴰ ⵎⵍⴰⵍⴻⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵛⴻⵕⵕⵉⴹⵏ, ⵢⴻⴽⴽⴻⵔ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⴳⵔ ⵙⵉⵏ ⵢⴻⵎⵔⵉⴳⴻⵏ. ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵔⴷⴰⵙⵏ ⵏ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ ⵢⵓⴳⴰⵔⵏ ⵙ ⵡⴰⵟⵟⴰⵙ ⵡⵉⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵍⴻⵙⵍⴰⵃ ⵉ ⵜⴻⵙⵙⴻⵇⴷⴻⵛ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ ⴷⴳ ⵓⵎⴻⵏⵓⵖ-ⴰ ⵜⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⴻⵏⴳⴻⵔ ⵢⴻⵙ-ⵙ ⴰⵍⵎⵉ ⴷ ⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓ ⵙⴳ ⵢⵉⵙⴻⵔⴷⴰⵙⵏ ⵏ ⴼⴰⴹⵎⴰ. ⵜⴰⴱⵖⴻⵙⵜ ⴷ ⵜⵉⵙⵙⴰⵙ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵏⵏⵓⵖⴻⵏ ⵖⴼ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏⵏⵙⵏ ⵓⵔ ⴰⵢ ⵜⴻⵣⵎⵉⵔ ⵙⴷⴰⵜ ⵏ ⵡⴻⵀⴷⵓⵎ ⴷ-ⵢⴻⵖⵍⵉⵏ ⴼⴻⵍⵍⴰⵙⵏ. ⵎ’ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⵜⵜ-ⵙⴻⵏⵣⴻⵏ, « ⵊⴻⴰⵏ ⴷ’ⴰⵔⵛ »-ⵏⵏⵖ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⵙ-ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴰⵍ ⵔⵓⵏⴷⵓⵏ ⵉ ⴼⴰⴹⵎⴰ, ⵢⴻⵖⵍⵉ-ⴷ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵊⵉⵏⵉⵔⴰⵍ ⵢⵓⵙⴻⴼ, ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ, ⴷⴳ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⴻⵅⵍⵉⴳⵯⵜ ⴰⵜ-ⵄⴻⵜⵜⵓ ⵢⴻⵟⵟⴼ-ⵉⵜⵜ ⵏⵜⵜⴰ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵜⵉⴷ-ⵏⵏⵉ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵢⵉⴷⵙ. ⵡⵡⵉⵏ-ⵜⵜ ⵖⵔ ⵜⵉⵎⵣⴳⵉⴷⴰ, ⵏⵏⵉⴳ ⵉⴼⴻⵔⵃⵓⵏⴻⵏ, ⴰⵏⴷⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⵔⵙ ⵍⴻⴽⴽⴰ-ⵙ ⵎⴰⵔⵉⵛⴰⵍ ⵔⵓⵏⴷⵓⵏ. ⵙⵙⵢⵉⵏ ⵔⵔⴰⵏ-ⵜⵜ ⵖⵔ ⵍⵃⴻⴱⵙ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⴳⵯⵎⴰⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⵟⴰⵀⴻⵔ ⴰⴽⴽ ⴷ 200 ⵏ ⵢⴻⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵟⵟⴼⵏ, ⴷⴳ ⵜⴻⵎⵄⴻⵎⵎⴻⵔⵜ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵙⵍⵉⵎⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⴻⴱⵍⴰⴹⵜ (ⴳⵔ ⵎⴷⵉⵢⴰ ⴷ ⵚⵚⵓⵔ ⵍⵖⴻⵣⵍⴰⵏ) ⴰⵍⵎⵉ ⴷ ⴰⵙⵎⵉ ⵉ ⵜⵎⵎⵓⵜ ⴷⴳ ⵛⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 1863, ⵖⴼ 33 ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ.Template:Adfer azday ɣer awwur