Jump to content

Wp/tzm/ⵉⵎⵓⵀⴰⵖ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵉⵎⵓⵀⴰⵖ

ⵉⵎⵓⵀⴰⵖ[edit | edit source]

ⵉⵎⵓⵀⴰⵖ ⵉⴳⴰ ⴰⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵢⵜⵜⵉⴷⵉⵔⵏ ⴷⵉ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵏ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ. ⵉⵎⵓⵀⴰⵀ ⵣⴷⴰⵖⵏ ⴷⵉ ⵜⴰⵏⵥⵔⵓⴼⵜ ⴳ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵙⵉⵍⵉ ⵏ ⴰⵢⵔ ⴷⵉ ⵏⵏⵉⵊⵔ, ⴰⵜⴳ.). ⵢⵔⵏⵓ ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⵣⴳⴰⵏ ⵜⴷⴷⵓⵏ ⴰⴼ ⵓⴷⴰⵔ, ⵜⵜⵔⴳⴳⵉⵣⵏ (ⵜⴷⴷⵓⵏ) ⵏⵉⵜⵏⵉ ⴷ ⵉⵍⵖⵎⴰⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵎⴽⴰⵏ ⵖⵔ ⵡⴰⵢⵢⴰⴹ, ⵡⵡⴹⵏ ⵖⵔ ⵡⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵉⵡⴰ ⴷⵉ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ. ⵉⵎⵓⵀⴰⵖ ⵅⴰⵍⴹⵏ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⵏ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏⵏⴰ ⵜⵏ ⵉⵇⵔⴱⵏ ⵏⵖ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵏⵏⵙⵏ, ⵏⵉⵜⵏⵉ ⴼⴽⴰⵏ ⴰⵙⵏ ⴷⴰⵖ-ⵏⵏⵉ ⵡⵡⵉⵏ-ⴷ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵙⴳ-ⵙⵏ. ⴰⵙⵙⴰ, ⴷⴰ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⵉⵎⵓⵀⴰⵖ ⴷⵉ ⵏⵏⵉⵊⵔ ⴷ ⵎⴰⵍⵉ, ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴰⵡⴷ ⵜⵔⴱⴱⴰⵄ ⵏⵏⵙⵏ ⴷⵉ ⴱⵓⵔⴽⵉⵏⴰ ⴼⴰⵚⵓⵏⵉⵊⵉⵔⵢⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵍⵉⴱⵢⴰ. ⴷⴳ ⵡⵏⴹⵓⵍ ⵏ ⵜⴰⵏⵣⵔⵓⴼⵜ (ⵏⵉⴳⵉⵔ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵎⴰⵍⵉ), ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⴳⴷⵓⴷⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵇⵉⵢⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵉⴷⵉⵔⵏ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵉⵎⵓⵀⴰⵖ, ⵏⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⴷ-ⵏⴱⴷⵔ ⵙⴳ-ⵙⵏ ⵉⴱⴰⵎⴱⴰⵔⴰⵜⵏ, ⵉⴼⵓⵍⴰⵏⵏ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵢⵉⵙⴰⵔⴰⴽⵓⵍⵉⵢⵏ. ⴽⵔⴰ ⵙⴳ ⵉⴳⴷⵓⴷⵏ ⴰⴳⵉ ⴽⵙⵙⵏ ⵍⵎⴰⵍ ⴰⵎ ⵉⵎⵓⵀⴰⵖ, ⴷⵉ ⵍⵡⵇⵜ ⵉ ⴷⵉ ⵡⵉⵢⴰⴹ ⵅⴷⴷⵎⵏ ⵜⴰⵎⴽⵔⴰⵣⵜ ⵏⵖ ⴰⴽⴰⵍ. ⵜⵓⵖ (ⵢⵍⵍⴰ), ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵡⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵓⵏⵥⵔⵓⴼ ⴽⴽⴰⵏ (ⵓⵖⵏⵜ) ⴷⴳ-ⵙ ⵉⵙⴰⴼⴼⵏ, ⴷ ⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⵜ-ⵢⵔⵔⴰⵏ ⴷ ⴰⴳⵉⵍⴰⵍ, ⴰⵎⴰⴽⴽⵏ (ⵎⵃⵙⵓⴱ) ⵢⵍⵀⴰ

ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ[edit | edit source]