Wp/zgh/ⵉⴷⵉⵎⵓⵏ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
(Redirected from Wp/tzm/ⵉⴷⵉⵎⵓⵏ)
Wp > zgh > ⵉⴷⵉⵎⵓⵏ
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵜⴰⵟⴰⵏⵊⵉⵜ

ⵉⴷⵉⵎⵓⵏ (ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ :Aedemon) , ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵏⵣⴱⴰⵢⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ ⴷⵉ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⵏ ⵓⵄⴷⴰⵡ ⴰⵔⵓⵎⴰⵏⵉ ⵖⵔ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⴰ. ⵉⴷⵉⵎⵓⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵍ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵔⵓⵎⴰⵏⵉⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵜⵎⵎⵓⵜ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴱⴰⵟⵍⵎⵢⵓⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷⵉ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵜⴰⵟⴰⵏⵊⵉⵜ (ⴰⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⵓⵔⴰ). ⵉⵚⵓⴳ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵎⵓⵔⵉⵢⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⴱⴻⴷⴷⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵍⵉⵙⵜⵉⴱⴷⴰⴷ ⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉ ⴷⵉ ⵓⵣⵎⵣ ⵓⵎⴱⵔⴰⵟⵓⵔ ⴰⵔⵓⵎⴰⵏⵉ ⴽⴰⵍⵉⴳⵓⵍⴰ. ⵜⵙⵓⵍ ⵜⴰⵣⴱⴰⵢⵜ ... ⵏ ⵉⴷⵉⵎⵓⵏ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵙⴳ 40 ⴰⵔ 44, ⵜⵙⵉⵎⵥⵉⵢ ⵍⵉⵙⵜⵉⵄⵎⴰⵔ ⴰⵔⵓⵎⴰⵏⵉ ⴷⵉ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵜⴰⵟⴰⵏⵊⵉⵜ ⴷ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ. ⵎⴰⵛⴰ ⵉⵔⵓⵎⴰⵏⵉⵢⵏ ⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵓⵖⴰⵍⵏ ⵜⴰⵣⵉⴹⵔⴰ (ⵍⵇⵓⵡⴰ) ⵜⴰⵙⵔⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵥⴹⴰⵔⵏ ⴰⴷ ⵜⴱⴱⵉ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵖⴰⴼ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵏ ⵉⴷⵉⵎⵓⵏ ⴷⴰⵜ ⵎⴰ ⵜⵎⵖⵓⵔ ⴷⵉ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ.

  • ⵉⴷⴷⵔ ⵉⴷⵉⵎⵓⵏ ⴷⵉ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵜⴰⵟⴰⵏⵊⵉⵢⵜ ⴷⵉ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵜⴰⵎⵉⵍⴰⴷⵉⵜ، ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵖⴰⵔ ⵓⵙⵔⴷⴰⵙ (ⴰⵄⵙⴽⵔⵉ) ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵍⵍⵉⴳ ⵉⴳⴰ ⴰⵔⴱⴰ ⴷⵉ ⴰⵙⵔⴷⴰⵙ ⵏ ⴱⴰⵟⵍⵎⵢⵓⵙ ⴰⵔⵔⴰⵡ ⵏ ⵢⵓⴱⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ، ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵓⵢⴰ ⵉⴳⴰ ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ. ⵏⵏⴰⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴱⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰ ⵙⴳ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴱⴰⵟⵍⵎⵢⵓⵙ ⴰⵎⵏⴱⴰⴹ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⵉⵢⵏ ⵉⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵉⵢⵏ.

ⵉⵖⴱⵓⵍⴰ

Template:Wp/zgh/ⴰⴳⴳⵓⵔ:ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ