Jump to content

Wp/tzm/ⵉⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⴰⴼⴻⵍⵍⴰⵢ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵉⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⴰⴼⴻⵍⵍⴰⵢ
ⵉⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⴰⴼⴻⵍⵍⴰⵢ

ⵉⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⴰⴼⴻⵍⵍⴰⵢ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵓⵔⴰⵔ (ⴰⵎⵢⵓⵔⴰⵔ) ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵓⴹⴰⵔ ⵉⵍⵓⵍ ⴷⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2 ⴰⴱⵔⵉⵍ 1986 ⴷⵉ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵓⵜⵔⵉⵛ ⴷⵉ ⵀⵓⵍⴰⵏⴷⴰ ⵎⴰⵛⴰ ⵍⴰⵚⵍ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰⵜ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⴼⴻⵍⵍⴰⵢ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵔⴰⵔ ⴷⵉ ⴱⴰⵔⵛⴰⵍⵓⵏⴰ ,ⵉⵍⴽⴻⵎ ⵓⵎⵓⵔⴰⵔ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⴰⴼⴻⵍⵍⴰⵢ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⴱⴰⵔⵛⴻⵍⵓⵏⴰ, ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵔⵙ ⵜⵉⵙⵓⵔⵉⴼⵉⵏ ⵜⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⴽⴻⵛⵛⵓⵎ ⵏⵏⵙ ⵖⵔ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⴽⴰⵟⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ Fc Barcelona. ⵉⵣⵣⵔⵉ ⴰⴼⴻⵍⵍⴰⵢ ⴰⵙⴳⵔⵉ ⴰⵙⴰⵙⴼⵔⴰⵏ (Visite Médicale), ⴷ ⵜⵓⵢⵙⴽⴰⵔ ⴰⵙ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ ⵜⵓⵏⵙⵉⴱⵜ ⴷ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴷ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ. ⵉⵜⵜⵓⵢⴼⴽⴰ ⵢ ⴰⵙ ⵓⴷⴻⴼⴼⴰⵙ (Maillot) ⵢⵓⵙⵉⵏ ⴰⵙⵙⴰⵖ (ⵉⵙⵎ) ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵙⵉⵎⵔⴰⵡ (20). ⴳ ⵓⵏⵎⵓⵇⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ, ⵉⵏⵏⴰ ⵉⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⴰⴼⵍⵍⴰⵢ : « ⵉⵎⵎⵔ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵜⵡⵊⴰ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ». ⵉⵥⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⴰⴼⵍⵍⴰⵢ ⴼⵖⵏ-ⴷ ⵙⴳ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵔⵉⴼ, ⵉⵍⵓⵍ ⴳ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⴽⵓⵥⵢⵓⵔ (Avril) 1986 ⴳ ⵓⵜⵔⵛⵜ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵀⵓⵍⴰⵏⴷⴰ. ⵢⵓⵔⴰⵔ ⴷ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵃⵙⵖ ⵉⵏⴷⵀⵓⵖⵏ ⵙⴳ 1996 ⴰⵔ 2002 ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵎⴰⵜⵜⵉ ⵙ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⵎⵖⵓⵔ ⴳⵔ 2003 ⴷ 2010, ⵢⵉⵡⵉ ⴷⵉ-ⵙ ⵜⴰⵙⴹⴰ (ⵛⴰⵎⵃⵉⵓⵏⵏⴰⵜ) ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵀⵓⵍⴰⵏⴷⵉⵜ ⴽⵓⵥⵜ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ. ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵡⴰⵙ ⵏ 2007 ⵉⵔⵥⵎ ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵀⵓⵍⴰⵏⴹⵜ, ⵢⵓⵔⴰⵔ ⴷⵉ-ⵙ 31 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⴰⵔ ⴷ ⵉⵍⴽⵎ ⴷⵉ-ⵙ ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⴰⵙⴹⴰ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⴳ 2010. ⵔⴰ-ⴷ ⵉⴳ ⵓⵎⵏⵟⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ (ⵎⵉⵍⵉⵓ ⵓⴼⴼⵏⵙⵉⴼ), ⵉⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⴰⴼⵍⵍⴰⵢ, ⴰⵎⵉⵔⴰⵔ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵖ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⴼⵛ ⴱⴰⵔⵛⵍⵓⵏⴰ ⵙⴳ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏⵙ ⴳ 29 ⵢⵉⵎⵔⴰⵢⵓⵔ (novembre) 1899. ⴰⵔ ⵏⵙⵉⵜⵉⵎ ⵉ ⵢ ⴰⴼⴻⵍⵍⴰⵢ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⴰⵏⵜ ⵜⴰⵖⴻⵣⵣⴰⴼⵜ ⴷ ⵜⴰⴱⵔⵉⴷⴰ ⵜⴰⵎⴰⵖⵓⴷⵜ ⴳ ⵜⴰⵔⵎⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⴽⴰⵟⴰⵍⴰⵏⵜ.