Jump to content

Wp/tzm/ⵇⴰⴹⵉ ⵇⴰⴷⴷⵓⵔ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵇⴰⴹⵉ ⵇⴰⴷⴷⵓⵔ

ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⵔⵜ[edit | edit source]

ⵇⴰⴷⵉ ⵇⴷⴷⵓⵔ ⵉⵍⵓⵍ ⴷⵉ 2 ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ 1952, ⴳ ⴷⴷⵛⴰⵔ ⵏ ⵔⵇⴰⴷⵉⵢⵢⴰ ⵉⴷ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⴷⵉ ⴰⵢⵜ ⵙⵉⴷⴰⵔ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵏⴰⴹⵓⵔ. ⵙⴳ ⵜⵎⵥⵉ ⵏⵏⵙ ⵏⵜⵜⴰ ⵢⵙⵙⴰⵡⴰⵍ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵡⴰⵎⵉ ⵢⴰ ⵢⵛⴽⵓⴽⴽⴷ ⵢⴰⵔⴰ ⵜⴰⵢⵏⵉⵜ ⵉ ⵢⵍⵙⴰⵡⵏ ⵏ ⵍⴳⵏⵓⵙ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ, ⵉⵙⵙⵏⵜ ⵉⵍⵎⵎⴷ ⵉⵜⵙⵇⵙⴰ ⵅ ⵡⴰⵔⵇ ⵏ ⵜⵎⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙ, ⵢⵓⴼⵉⵜ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ-ⵜⴰⵢⵓⵊⵉⵍⵜ ⵇⵇⴰⵔⵏ ⵅⵙ ⴰⵢⵜⴱⴰⴱ ⵏⵏⵙ ⵇⴰ ⵏⵜⵜⴰⵜ: "ⵓⵔ ⵜⵉⵛ ⴱⵓ ⵡⵢⵔⵓⵎ!! ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⴰⵎ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⴷ ⵢⵍⵙⴰⵡⵏ ⵉⴳ ⵉⵊⵀⴷⵏ… ⵓ ⵣⵉⴷ ⵓ ⵣⵉⴷ". ⴷ-ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ ⵉⵜ ⵢⴰ ⵢⵊⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵙⴱⴻⴷⴷ ⵜⴰⵊⵔⵔⵓⵎⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ.

ⵓⴳⴰⵔ[edit | edit source]

ⵣⵉ ⵢⴳⴳⴰ ⵍⴱⴰⴽⴰⵍⵓⵔⵢⴰ , ⵉⵙⵙⵓⵍⵍⵢ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵉⵍⵙⴰⵡⵏ, ⵉⵙⵙⵏⵜ ⴳⵉ ⵜⴰⵔⵣⵓⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⴷⵉ ⵜⵙⴰⵏⵜⴰⴽⵙⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⴳ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1980 ⴰⴷ ⵢⴷⵀⴰ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⴷⵉ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵓ ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵓⵀⵎⵎⴰⴷ ⴱⵏ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴼⴰⵙ. ⵣⵉ ⵙⵙⵉⵏ ⴰⴷ ⵢⵙⵙⵎⵢⴰⵔ ⵜⴰⵔⵣⵓⵜ ⵏⵏⵙ; ⴰⴷ ⵢⴰⵔⵉ ⴰⵜⵜⴰⵙ ⵅ ⵎⵉⵏ ⵢⵇⵏⵏ ⵢⴰ ⵜⵊⵔⵔⵓⵎⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⴷ ⵡⴰⵡⴰⵍⵏ ⴷ ⵜⵙⴰⵏⵜⴰⴽⵙⵜ ⵏⵏⵙ. ⴷⵉ 1990 ⵉⴽⵙⵉ ⵜⴰⵏⴼⵓⵍⵜ ⵏ ⴷⴷⵓⴽⵜⵓⵔⴰ ⵏⵏⴰ ⵢⵙⵙⵡⵊⴷ ⵅ ⵓⴼⵓⵙ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏⵏⵙ ⴷⵔ ⴽⵓⵀⵏ ⴷⴰⴹⵉⴷ. ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⵯⴰⵍ ⴷ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏⵏⵙ ⵄⵎⵎⴰⵔⵙ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⴽⵔⴰⴹ 22 ⵛⵓⵜⵏⴱⵉⵔ 1995, ⵇⴰⴷⵉ ⵉⵔⴰ ⴰⵇⴰⵜ ⴰⵡⴰⵏ ⵉ ⴷⴷⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵜⵎⵓⵎⵓⴱⵉⵏ, ⵖⴼ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵏⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵇⴰⵙⵎ, ⵉⴳⴳⵓⵔ ⵢⴰⵔ ⴼⴰⵙ ⵎⴰⵏⵉ ⵜⵜⵔⴰⵊⴰⵏ ⵉⵎⵃⴷⴰⵔⵏ ⵏⵏⵙ. ⵎⴰⵛⴰ ⴷⵉⵏ ⵉⵢⴰ ⵜⵙⴱⴻⴷⴷ ⵍⴰⴽⵙⵉⴷⴰ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵄⵉⵣⵣⵏ. ⵢⴳⴳⵓⵔ ⴷ-ⴰⵀⵓⴷⵔⵉ, ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵉⵔⴰ ⵢⴰⵔⵙ ⴰⴷ ⵢⵡⵛ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⵎⴰⵛⴰ ⵢⵉⵔ ⵙ ⵎⵉⵏ ⴷ-ⵉⵊⵊⴰ ⵣⵉ ⵜⵉⵔⴰ ⴷ ⵜⴰⵔⵣⵓⵜⵉⵏ ⴰⴷ ⵢⵇⵇⵉⵎ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵜⴰⵔⴽⴽⵉⵣⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵣⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⵊⵔⵔⵓⵎⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ. ⵢⵎⵎⴰⵙ ⵃⵏⵏⵓ ⵉⴷⴰⵙ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ-ⵉⵙⵇⴰⵙⵏ ⵜⵉⵣⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ 3ⴰⴷ ⵜⴷⴷⴰⵔ ⴷⵉ ⴰⵢⵜ ⵙⵉⴷⵉ ⴰⴳ ⵢⵍⵍⵉⵙ, ⴱⴰⴱⴰⵙ ⵉⴷⴷⴰⵔ ⴳ ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ.