Wp/tzm/ⵄⴱⴷ ⵍⴽⵔⵉⵎ ⴰⵅⵟⵟⴰⴱ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵄⴱⴷ ⵍⴽⵔⵉⵎ ⴰⵅⵟⵟⴰⴱ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ
  • ⵄⴰⴱⴷ ⵍⴽⵔⵉⵎ ⵍⵅⵟⴰⴱⵉ

ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴻⴷ ⵏ ⵄⴰⴱⴷ ⵍⴽⵔⵉⵎ ⵍⵅⵟⵟⴰⴱⵉ (ⵙ ⵜⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ Muḥend n Âabd Krim Lxeṭṭabi)ⴰⵏⵣⴱⴰⵢ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵣⵉ ⵔⵔⵉⴼ (ⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ) ⴷ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ (ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ) ⵊⴰⵔ 1921 ⴷ 1926, ⵉⵎⵏⵖ ⴰⴳ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ ⴷ ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ,

ⵉⵜⵡⴰⵙⵏ ⵙ ⵢⵉⵣⵎ ⵏⴰⵔⵔⵉⴼ ⴳⵉⵏⵜ ⴷ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵉⵎⵊⴰⵀⴷⵏ ⵢⵓⴳⵉ ⴰⴷⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⴰⴳⵍⵉⴷ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ ⵎⴰⵎⵛ ⵢⵓⴳⵉ ⴰⴷⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⵍⵅⴰⵍⵉⴼⴰ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⴻⵏ, ⵉⵍⵓⵍ ⴷⵉ ⴰⵊⴷⵉⵔ ( ⴰⵔⵔⵉⴼ ) ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1882 ⵉⵍⵎⴷ ⵅ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⴱⴰⴱⴰⵙ ( ⵉⵃⴼⴹ ⵍⵇⵓⵔⴰⵏ ) ⵉⴽⵎⴰⵍ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵏⴻⵙ ⴷⵉ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⵏ ⵚⴰⴼⴰⵡⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵛⵔⴰⵟⵉⵏ ⴷⵉ ⴼⴰⵙ,

ⵜⴰⵣⴱⴰⵢⵜ (ⵍⵎⵓⵇⴰⵡⴰⵎⴰ) ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵜⵉⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ ⴰⵢⵜ ⵡⴰⵢⵉⵖⵉⵔ, ⴰⵢⵜ ⵜⵎⵙⴰⵎⴰⵏ ,ⴰⵢⵜ ⵡⵣⵉⵏ, ⵉⴱⵇⵓⵢⵏ ⴷ ⵜⵉⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵏⵉⴹⵏ ⵏⴰⵔⵔⵉⴼ ⴷ ⵊⴱⴰⵍⴰ, ⵉⵙⵎⴰⵙⵏ ⴰⵙⵇⵉⵎ ⵏ ⵍⵇⴱⴰⵢⵍ ⵙⵎⵓⵜⵉⵏ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⴷ ⵜⵣⵎⴰⵔ ⵏⵙⵏ ⵖⴰ ⵍⵄⴷⵓ ⵓⵙⴱⴰⵏⵢⵓ ⵢⵓⴷⴼⵏ ⵖⴰ ⵜⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵢⵓⴷⵙⵏ ⵉ ⵎⵍⵉⵍⵢⴰ ⵉⵡⴰⴹ ⵖⴰ ⵜⵎⵙⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⴰⵏⵡⴰⵍ ⴷⵉⵏⵉ ⵉⴳⵉⵏ ⵜⵉⵎⵉⵖⵜ ⵏ ⴰⵏⵡⴰⵍ ⴷⵉ ⵎⴰⵢⵓ 1921 ⵔⵏⵓⵏ ⵉⵏⵣⴱⴰⵢⵏ ⴰⵙⴱⴰⵏⵢⵓ

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[edit | edit source]

ⴰⵙⴳⴳⵡⴰⵙ ⵏ 1922, ⵉⴱⵔⵔⵃ ⵄⴱⴷⴽⵔⵉⵎ ⵙ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ "ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ", ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⵣⴳⴰⵔⵓⵜ ⴷⵉ ⴰⴼⵔⵉⴽⴰ ⵜⴰⴳⴰⴼⴰⵏⵜ. ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵏ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ ⴷ ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ ⵎⵓⵏⵏ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵙⵓⴳⴳⵏ ⵖⴰⴼ ⴰⵔⵔⵉⴼ, ⴰⴷ ⵇⴹⴰⵏ ⵅ ⵄⴱⴷⴽⵔⵉⵎ ⴷ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⴷ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ. ⵉⵜⵜⵔ ⴰⵙ ⵄⴱⴷⴽⵔⵉⵎ ⵉ ⵙⵙⵓⵍⵜⴰⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷⵉ ⵍⵡⵇⵜ ⵏⵏⵉ "ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵢⵓⵙⴼ" ⴰⴷ ⵜ ⵉⵄⴰⵡⵏ, ⵎⴰⵛⴰ ⵢⵓⴳⵉ. ⴰⵢⴷⵓⴷ ⵏ ⴰⵔⵉⴼ, ⵢⵓⴼⴰ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⵡⴰⵃⴷⵓⵜ ⵣⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵏⵣⵎⴰⵔ ⵊⵀⴷⵏⵜ ⴰⵟⵟⴰⵙ. ⵉⵇⵇⵉⵎ ⵉⵜⵜⵎⵏⵖⴰ ⵅ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙ, ⵉⵜⵜⵡⴰⵡⵡⵜ ⵙ ⴰⵔⵀⴰⵛ, ⵡⵏⵏⵉ ⵓⵔ ⵉⵎⵎⵓⵜⵏ, ⵢⵓⴹⵏ, ⴰⵍⴰⵎⵉ ⵉⵜⵜⵡⴰⵔⵏⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1926. ⵉⴷⴼⵄ ⵄⴱⴷⴽⵔⵉⵎ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵢⵎⵙⵓⴳⴳⴰⵏ, ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⴻⴷⴷ ⵜⴰⵣⵣⵍⴰ ⵏ ⵉⴷⴰⵎⵎⵏ ⴳⵔ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ. ⵉⴷⵡⵍ ⵄⴱⴷⴽⵔⵉⵎ ⴷ ⴰⵏⴽⵔⵓⴼ ⴷⵉ ⵜⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵔⵉⵢⵓⵏⵢⵓⵏ. ⵎⴰⵛⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵡⴰⵙ ⵏ 1947, ⴷⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏⵏⵙ ⴰⵔ ⵎⴰⵔⵙⵉⵍⵢⴰ, ⵉⵔⵡⵍ ⵣⴳ ⵓⵖⵔⵔⴰⴱⵓ ⴰⵔ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵉⵎⵉⵚⵔⵉⵢⵏ. ⴷⵉⵏⵏⵉ, ⵉⴽⵎⵎⵍ ⵍⵅⴷⵎⵜ ⵏⵏⵙ ⵅ ⵓⵙⴷⵔⴼ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⵜⴰⴳⴰⴼⴰⵏⵜ ⴰⵍⴰⵎⵉ ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1963.

ⵜⴰⵎⵜⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ[edit | edit source]

ⵉⵎⵓⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵎⵓⵃⵏⴷ ⴷⵉ ⵍⵇⴰⵀⵉⵔⴰ (ⵎⵉⵚṛⴰ) 6 ⴱⵔⴰⵢⵔ 1963. ⵉⵎⴹⵍ ⴷⵉ ⵍⵎⵇⴱⴰⵔⴰ ⵏ ⵛⵓⵀⴰⴷⴰ ⴷⵉ ⵍⵇⴰⵀⵉⵔⴰ