Wp/tzm/ⵀⴰⴷⵉ ⴱⵓⵔⴰⵡⵉ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵀⴰⴷⵉ ⴱⵓⵔⴰⵡⵉ

ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⵔⵜ[edit | edit source]

ⵀⴰⴷⵉ ⴱⵓⵔⴰⵡⵉ ⵉⵍⵓⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ 16 ⵢⵓⵍⵢⵓ 1932 ⴷⴳ ⵙⴼⴰⴽⵙ. ⵉⴳⴰ ⴰⵎⴷⵢⴰⵣ, ⴷ ⴰⵎⵢⴰⵔⴰ ⴰⵜⵓⵏⵙⵉ-ⴰⴽⴰⵏⴰⴷⵉ ⴷ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏⵢⵓ ⵢⵓⵔⴽ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵏⵜⴰⵔⵢⵓ (Ontario). ⴰⵔⵣⵣⵓ ⵏⵏⵙ ⵢⵜⵜⵉⵍⵉ ⵖⴼ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ. ⵢⵙⵄⴷⴷⴰ ⵜⵎⵥⵉ-ⵙ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴼⵔⵕⴰⵏⵙⴰ ⵙⵏⴷ ⴰⴷ ⵢⵓⵏⴰⴳ ⵖⵔ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ. ⵉⵍⵎⴷ ⵜⴰⵙⴽⵍⴰ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ⴷ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵉⵜ ⴳ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⴷ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ. ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1966 ⵢⵓⵖⴰⵍ ⴷ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵏⵢⵓ ⵢⵓⵔⴽ, ⴰⵏⴷⴰ ⵢⵙⵖⴰⵔⴰⵢ ⴷ ⵢⵜⵔⵣⵣⵓ ⵖⴼ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⴷ ⴽⴰⵔⴰⵢⵉⴱ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ⵏ ⵓⵏⵜⴰⵔⵢⵓ (Ontario). ⴰⴽⴽⴰ ⵜⵓⵔⴰ ⵢⵙⴷⴷⴰⵢ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵏⴰⴷⵉ CMC ( Centre Canada-Méditerranée)). ⵀⴰⴷⵉ ⴱⵓⵔⴰⵡⵉ ⵖⵓⵔ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⴽⵍⴰ ⴰⵎⴰ ⴳ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ, ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ ⵏⵖ ⴳ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ.

ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵏⵏⵙ[edit | edit source]

L’Icônaison, 1985. Bangkok Blues, 1994. Retour à Thyna, 1996. La Pharaone, 1998. Ainsi parle la Tour CN, 1999. La Composée, 2001. La Femme d’entre les lignes, 2002. Sept Portes pour une Brûlance, 2005. Puglia à bras ouverts, 2007. Cap Nord, 2008. Les aléas d’une odyssée, 2009. Paris Berbère, 2011.

ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⵉⵎⵏⵙⵉ ⵜⴳⴰⵜ ⴷ ⴰⵙⴼⵓⴳⵍ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⵓ ⵏ ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ 2962. ⵜⵉⵥⵔⵉⴳⵉⵏ "es Editions du Vermillon" ⵉ ⴷ-ⵢⵙⵓⴼⴼⵖⵏ ⵓⵏⴳⴰⵍ ⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵔⴰⵡⵉ ⵜⵜⴽⴽⵉⵏⵜ ⴳ ⵜⴷⵢⴰⵏⵜ ⴰⴳⵉ.