Wp/tzm/ⴼⴰⴹⵎⴰ ⵏ ⵙⵓⵎⵔ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⴼⴰⴹⵎⴰ ⵏ ⵙⵓⵎⵔ
ⴼⴰⴹⵎⴰ ⵏ ⵙⵓⵎⵔ

ⵍⴰⵍⵍⴰ ⴼⴰⴹⵎⴰ ⵏ ⵙⵓⵎⵔ ⵏⵉⵖ ⴼⴰⴹⵎⴰ ⵏ ⴰⵜ ⵙⵉⴷⵉ ⵃⵎⴷ ⵏ ⵡⴰⵔⵊⴰ, ⴷ ⵜⴰⵎⵟⵟⵓⴹⵜ ⵉ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⴷⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵙ ⵓⴱⴷⴷⵉ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵡⵓⴷⵎ ⵏ ⵡⵎⵏⴽⵛⴰⵏ ⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙ. ⵜⵍⵓⵍ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1830, ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉⴷ ⴳ ⴷ ⴽⵛⵎⵏ ⵉⵕⵓⵎⵉⵢⵏ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⴷⴳ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵡⵔⵊⴰ, ⴷⴳ ⵍⵄⵔⵛ ⵏ ⴰⵜ-ⴱⵓⵢⵓⵙⴼ. ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵡⵔⵊⴰ ⵜⵣⴳⴰⴷ ⴷⴳ ⵡⴱⵔⵉⴷ ⵢⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⵙⴳ ⵎⵉⵛⵍⵉ ⵖⵔ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⵉⵔⵓⵔⴷⴰ, ⴷⴳ ⵡⵓⵍ ⵏ ⵊⵔⵊⵔ. ⵉⵙⵎ ⵏ ⵙⵓⵎⵎⵔ ⵉ ⵜⵡⵡⵉ ⴼⴰⴹⵎⴰ, ⴷ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵓⵔ ⵜⴱⵄⵉⴷ ⴰⵔⴰ ⵖⴼ ⵡⵔⵊⴰ ⴰⵏⴷⴰ ⵉ ⵜⴷⴷⵔ ⴼⴰⴹⵎⴰ.