Jump to content

Wp/tzm/ⴱⵓⵏⵓ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⴱⵓⵏⵓ
ⴱⵓⵏⵓ

ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⵔⵜ[edit | edit source]

ⴱⵓⵏⵓ ⵏⵖ (Paul David Hewson) ⵉⵍⵓⵍ ⴳ 10 ⵎⴰⵢⵢⵓ 1960, ⴳ ⴷⵓⴱⵍⵉⵏ, ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⴱⵓⵏⵓ, ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵣⵍⵉ (ⵍⵎⵓⵖⵏⵏⵉ) ⵉⵔⵍⴰⵏⴷⵉ, ⵙⴳ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ U2. ⵏⵜⵜⴰ ⴰⵢ ⵉⵣⵍⵉⵎ ⵙ ⵜⴰⵖⴻⵛⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ-ⴰ. ⵢⵏⴽⵔⴷ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴷⵓⴱⵍⵉⵏ , ⵢⵖⵔⴰ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵏ Mount Temple Cumprehensive Shool, ⴰⵏⴷⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵎⵍⴰⵍ ⴷ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵡⵓⴽⵓⴷ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵙⵙⴱⴷⴷ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ U2, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵎⵍⴰⵍ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⵇⵇⵍⵏ, ⵙⴰⴽⴽⵉⵏ, ⴷ ⵜⴰⵎⵟⵟⵓⵜ ⵏⵏⵙ, ⴰⵍⵉ ⵀⵡⵙⵓⵏ. ⴷⴰⵖⵏ ⴷ ⴱⵓⵏⵓ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⴰⵔⵓⵏ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵣⵍⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵓ2. ⴽⵔⴰ ⵙⴳ ⵜⵣⵍⴰⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏⵜ ⵅⴼ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵜⵜⵉ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵉⴷ ⵢⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵅⴼ ⴷⴷⵉⵏ. ⴳ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ, ⴱⵓⵏⵓ ⵢⴱⴷⴰ ⵢⵜⵜⴰⵔⵓ ⵉ ⵓ2 ⵉⵙⴼⵔⴰ ⴷ ⵉⵇⵙⵃⴰⵏⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵙⵙⴽⴰⵏⴰⵢⵏ ⵓⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵥⵉ, ⵎⴰⵛⴰ, ⵎⵉ ⵢⵎⵖⵓⵔ, ⵢⵇⵇⵍ ⵢⵜⵜⴰⵔⵓ ⵓⴳⴰⵔ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⴰⵍ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵜⵜⵊⵕⵉⴱⴰⵜ ⵜⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⵓⵔⵜ. ⴱⵓⵏⵓ ⵢⵛⵏⴰ ⴰⵡⴷ ⴰⴽⴷ ⵡⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⵣⵍⴰⵏ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ ⴳ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓ2. ⵙⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵏⵉⴹⵏ, ⵢⵜⵜⴽⴽⴰⵢ ⴷⴰⵖⵏ ⴷⴳ ⵍⵇⴷⵉⵛⴰⵜ ⵏ ⵓⵄⴰⵡⵏ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⵃⵡⴰⵊⵏ ⴷⵉ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ. ⵢⵜⵜⴽⴽⴰ ⴳ ⵡⵙⵏⵓⵍⴼⵓ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵔⵏⴰⴱⴰⴹⵉⵏ (ⵓⵔⴳⴰⵏⵉⵙⴰⵜⵉⵓⵏⵙ ⵏⵓⵏ-ⴳⵓⵓⵖⵔⵏⵎⵏⵜⴰⵍⵙ), ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⵢⵓⵔⴰⵔ ⴷⴳ ⵡⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵉⴱⴰⵔⴰⵣⵏ (ⵛⵓⵏⵛⵔⵜⵙ) ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⵊⵎⴰⵄ ⵏ ⵢⴷⵔⵉⵎⵏ ⵉ ⵡⵉⴷ ⵢⵃⵡⴰⵊⵏ ⴷⴳ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ.

ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ[edit | edit source]