Jump to content

Wp/tzm/ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ
ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2961

ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵏⵖ ⵜⴰⴼⴰⴷⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵙⴳⴳⵯⴳⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵏⵏ ⵍⵍⵉⴷ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵓⵔⵜⴰ ⵉⵍⵍⴰ ⵄⵉⵙⴰ . ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵣⵡⵉⵔ ⵖ ⵡⴰⵙ 13 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⵍⴰⵏ . ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖ ⵎⴰⵙ ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵔⴰⵏ ⵣ ⵡⴰⵙ ⵍⵍⵉ ⵉⴽⵛⵎ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵛⴰⵏⵛⵛⴰⵇ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵡⴰⵡⵏⵉⵢⵏ. ⴷ ⵍⵍⵉⴳ ⵉⵙⵏⴷⴷⴰ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵜⵉⵙ 22 ⵏ ⵉⴼⵔⵄⴰⵡⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⵉⵚⵔⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ. ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⵜⵜⵢⴰⴳⴰⵍ ⵙ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴷ ⵎⴰⵢⵢⴰⴽⴽⴰ. ⵜⴰⴼⴰⴷⴰ ⵜⴰⵎⴰⵙⵉⵖⵜ (ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ) ⵙ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ( (calendrier) ) ⵉⴱⴹⴰ ⴼ ⴽⴽⵓⵥ ⵉⴳⵣⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⴽⵔⴰⴹ ⴽⵔⴰⴹ ⵢⵉⵔⵏ ⵙ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ( (ⵙⴰⵉⵙoⵏⵙ) ), ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ

ⵜⴰⴳⴻⵔⵙⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵓⵚⵎⵎⵉⴹ ⴷ ⵓⵏⵣⴰⵔ
ⵜⴰⴼⵙⵓⵜ ⵏ ⵓⵊⴷⴷⵉⴳ ⴷ ⵟⴰⵣⴳⵣⵓⵜ
ⴰⵏⴱⴷⵓ ⵏⵉⵖⴷ ⵉⵡⵉⵍⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⴷ ⵜⵔⵖⵉ
ⴰⵎⵡⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵉⵜⴳⴰⵔⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ ⵏ ⵜⵣⴳⵣⵓⵜ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵔ ⵉⵜⵎⵉⵇⵇⵉⵔ ⴷ ⵡⴰⵙⴼⵡⴰⵙ ⴰⴳⵔⵉⴳⵓⵔⵉⴻⵏ ⵏⵉⵖⴷ ⵙ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ( (calendrier grégorien) ) ⵜⵉⴼⵍⵉⵡⵜⴰⴷ ⴰⵔ ⵜⵎⵎⴰⵍ ⵙ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ( ⵉⵎⵍⵓⵣⵣⴰ ⵏ ⵜⵉ ⴽⴽⵓⵙⵜ ⵜⵉⵣⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ )