Wp/tzm/ⴰⵎⵓⵏ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⴰⵎⵓⵏ
Ammon cum attributis solitis depictus, praesertim galeam sive coronam bis plumatam quod ɜtf dicitur.

ⴰⵎⵓⵏ[edit | edit source]

ⴰⵎⵓⵏ (ⵙ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ: Amun) ⵉⴳⴰ ⴰⴽⵓⵛ ⴷ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵖⵓⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⵎ ⵖⵓⵔ ⵉⵎⵉⵚⵕⵉⵢⵏ ⵉⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵏ. ⴰⵎⵓⵏ ⵉⴳⴰ ⴰⴽⵓⵛ ⵏ ⵜⴼⵓⴽⵜ ⴷ ⵓⵚⵎⵎⵉⴹ. ⵏⵜⵜⴰ ⵉⵔⴰ ⵉⵊⵊⴰ ⴷ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵉⴽⵓⵛⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷ ⵉⵎⵉⵚⵔⵉⵢⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ. ⴰⴽⵓⵛ ⴰ ⵏⵜⴰⴼⵉⵜ ⵔⴰ ⵖⵓⵔ ⵉⵏⵓⴱⵉⵢⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ. ⴳ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⴰⵎⵓⵏ, ⵡⴰ ⵖⴰⵔ- ⵏⵖ ⴱⵓ ⵛⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵏⵉⵜ ⵏ ⵚⵚⴰⵃ. ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵉⵖⵔⵉⵏ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵅ ⵉⵎⵉⵚⵕⵉⵢⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ, ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⴱⵉⵍⵍⵉ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ "ⴰⵎⵓⵏ" ⵉⵜⴰⵡⵉⴷ "ⵛⴰ ⵉ ⵡⴰ ⵉⴹⴻⵀⵀⴰⵏ". ⵉⵙⴻⵎⵎⴰ ⵉⴱⵏⴰ ⵅ ⵜⵓⵣⴰⵎⵎⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⵎ "ⴰⴽⵓⵛ ⵏ ⵓⵚⵎⵎⵉⴹ". ⵎⴰⵛⴰ, ⵉⵍⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵏⵏⴻⴹⵏⵉ ⵉⵇⵇⴰⵔⵏ ⴱⵉⵍⵍⵉ "ⴰⵎⵓⵏ" ⵉⵣⴻⵎⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵢⵉⵔⵉ ⴷ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⴷ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⵜⴰⵡⵉⴷ "ⴰⵎⴰⵏ". ⵎⴰⵛⴰ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⴰⴷ ⵡⴰⵔ ⵖⵓⵔⵙ ⴱⵓ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵉⵡⴹⴰⵏ ⵉ ⵣⵉ-ⵙ ⵉⴽⴻⵙⵙⵉⵏ. ⵎⴰⵎⴽ ⵎⴰ ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⴷ ⴰⵎⵉⵚⵔⵉ ⵏⵖ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⴰⵎⵓⵏ ⵉⵜⵖⵉⵎⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵓⵣⴻⵎⵎⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵖⴰⵔ ⵍⴳⵏⵓⵙ ⴰⴷ ⵙ ⵜⵏⴰⵢⴻⵏ. ⵄⴻⴱⴷⴰⵏⵜ ⵣⵉ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵍⵡⴰⵅⵜ ⴷ ⵜⵓⵊⴰⵖ. ⴰⵙⵎⴻⵏⵜ ⴷⵉ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⵓⵛⴰⵏⴻⵏ ⴷⵉ ⵉⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ (ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⴰ).