Wp/tzm/ⴰⵍⵖⵎ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzmWp > tzm > ⴰⵍⵖⵎ

ⴰⵍⵖⴻⵎ ⵢⵜⵃⵃⴰⵎⵎⴻⵍ ⴷⵉ ⴰⴼⴼⴰⴷ ⴷ ⴰⵍⵍⴰç, ⵢⵏⴻⵊⵊⴻⵎ ⴰⵢⴻⴷⴷⴻⵔ ⴷⵉ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⴻⵇⵇⵓⵔ ⵙ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴻⴼⵔⴰⵢ,ⴰⵍⵖⴻⵎ ⵢⵜⴽⴻⵢⵢⴻⴼ ⴷⵉⴷ ⵏ ⵓⵜⵛⵓ ⵏ ⵛⵛⵓⴽ ⴷ ⵉⵔⵉⵡⴰⵍⴻⵏ ;ⵃⴰⵜⵜⴰ ⵜⵉⴷⴷⵉⵙⵜ ⵏⵏⴻⵙ ⵜⴻⵜⴽⴻⵢⵢⴻⴼ,ⴷ ⵜⵓⵢⵢⵉ ⵉⵀ ⵏⵉⵜⴻⵜ ⴰⵍⴽⴰⵎ ⵏ ⴰⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵓⵜⵛⵓ ⴰⵎ ⵜⴰⴷⵓⵎⵜ ⵉⵀ, ⵃⴰⵜⵜⴰ ⴰⵎⴻⵏ ⵜⴻⵜⵎⵎⴰⵃⵔⴰⵣⴻⵏ ⴷⵉⴷ ⵏ ⵜⴰⴷⵓⵎⵜ ⵉⵀ,ⵜⵉïⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⴰⵍⵖⴻⵎ ⵉⵀ ⵜⴽⴻⵢⵢⴻⴼⵏⴻⵜ ⴷⵉⴷ ⵏ ⵜⴰⵇⵇⴰ ⵉⵀ,ⴷ ⵉäⴰⵔⵏ ⵏⵏⴻⵙ ⵙⴻⵍⵍⵉ ⵖⵔⴻⵙ ⴰäⴰⵔ ⵢⴻⵡⵙⵙⴰê ⵢⵜⵙⴰêⴷ ⴷⵉⵙ ⴱⴰⵛ ⴰⵢⵉⴳⵓⵔ ⴰⴼ ⵛⵉⴷⵉ;

ⵓⵜⵛⵓ ⵏ ⵉⵎⵓⵛⴰⵖ[edit | edit source]

ⴰⵎⴻⵍⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⵍⴻⵖⵎⵉⵏ ⴷ ⵢⴻⵣêⴰⵎ ⵢⴻⵎⵎⵓⵍ,ⴷ ⵢⵉⴳⵓ ⵓⵜⵛⵓ ⵢⴻⵎⴷⴰⵏ ⵏ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⵏⵉⵔⵉ, ⴷ ⴰⵍⵖⴻⵎ ⵢⵏⴻⵊⵊⴻⵎ ⴰⵢⴻⴷⴷⴻⵔ ⴷⵉ ⵏⵜⵉⵔⵉ ⴰⵎⵎⴰⵏⵉ ⵓⵍ ⴷⵉⵙ ⴰⵎⴻⵏ ⵏⵏⴰ ⵓⵜⵛⵓ,ⴷⵉ ⵜⵔⵖⵖⴰ ⵜⵎⵇⵔⴰⵏⵜ,ⴷ ⵖⵔⴻⵙ ⴰⵎⴻⵣⵣⵓⵖ ⴰⵎⴻⵛⴽⴰⵏ ⴷ ⵢⴻⵜⵛⵓⵔⵏ ⵙ ⵉçⵓⴳⴳⴻⵏ ⴱⴰⵛ ⵓⵍ ⵢⴻⵜäⵓⵔ ⵛⵉⴷⵉ ⵏ ⵜⵏⵉⵔⵉ, ⴷ ⵜⵉï ⴷⵉⵙ ⵙⴻⵏ ⵏ ⵉⵣⵉⵔⴰⴳ ⵏ ⵍⵔⵎⵓⵛ, ⴱⴰⵛ ⴰⵢⵜⴻⴳⴳⴰ ⵙ ⵜⵖⵓⵖⴰä ⴷ ⵜⵎⴻⵔⵛⵉⵡⵉⵏ; ⴷⵉ ⵜⵏⴻⴼⴼⴻⵙ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵜⴻⵜⵃⴰⵣⵍ ⵜⴰⴷⵓⵎⵜ ⴰⵏ ⵜⴰⵏⴻⵣⵎⴰⵔⵜ,ⴰⵙⵜⴻççⴻⵍ ⵎⴰⵢ ⵢⵖⴻⵙⵙ ⴰⵍⴻⵎⵎⵉ ⵓⵍ ⵖⵔⴻⵙ ⵓⵜⵛⵓ ⴷ ⴰⵎⴻⵏ, ⴷ ⵢⴻⵜⵡⵙⵙⴻⵏ ⵜⴰⵏⴻⵣⵎⴰⵔⵜ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴷⵉ ⵜⴰⴷⵓⵎⵜ ⵜⵎⴰⵇⵇⵓⵔ ⴰⴼ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴷⵉ ⴽⴰⵔⴱⵓⵀⴰⵢⴷⵔⴰⵜ ⵏⴻⵖ ⵊⵍⵉⴳⵓⵊⴻⵏ, ⴰⵍⵖⴻⵎ ⵡⵉⵏ ⵙⴻⵏ ⵜⵓⵡⵡⴰⵢ ⵖⵔⴻⵙ ⴰⴽⴻⴱⴱⵓä ⵏ çⴰⵡ ⴱⴰⵛ ⴰⵜⵉⵙⴻⵔⵖⴰ ⴷⵉ ⵜⴻⵣⵔⴻⵣⵜ; ⴷⵉ ⵉäⴰⵔⴻⵏ ⵏⵏⴻⵙ ⵜⴳⴻⵣⵣⵍⴻⵏ ⴰⴼ ⵉäⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⴰⵍⵖⴻⵎ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ;ⵉäⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⴰⵍⵖⴻⵎ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵣⵣⴳⴻⵔⵜⴻⵏ ⴱⴰⵛ ⴰⵜⵉⴱⴰêⴷ ⴰⴼ ⵜⴰⵔⵖⵖⴰ ⵏ ⵛⵉⴷⵉ, ⴷ ⴰⵍⵖⴻⵎ ⵢⵏⴻⵊⵊⴻⵎ ⴰⵢⴻⵜⵃⴰⵎⵎⴻⵍ ⴰⴼⴼⴰⴷ;ⴷ ⵏⵇⴰⵙ ⵏ ⴰⵎⴻⵏ ⴷⵉ ⴰçⴻïïⴰ ⵏ ⵜⵖⴻããⴰ ⵏⵏⴻⵙ,ⴷ ⵏⵉⵜ ⵓⵍ ⵢⴼⴰⵇⵇⴻⴷ ⴰⵎⴻⵏ ⵙ ⵉⴷⴰⵎⵎⴻⵏ ⵏⵏⴻⵙ ⵖⴰⵙ ⴰⵎⵎⴰïⵓ, ⴷ ⴰⵢⴰⵡⴻä ⴰⵏ 30%;ⵉⵎⴻⴷⴷⵓⵔⴻⵏ ⵉⵢⵉäⴻⵏ ⴰⴷⴻⵎⵎⵓⵏ ⴰⵎⵉ ⵉⵡⴻä ⴼⵇⴰⴷ ⵏ ⴰⵎⴻⵏ ⴰⵏ 20%; ⵉⴱççⵉäⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⵇⵔⴰⵔⴻⵏ ⵢⵉⵀⵉ ⵏ ⴰⵍⵖⴻⵎ ⵎⵔⴻⴽⴽⵣⴻⵏ ⵢⵎⵎⵓⵍ, ⴰⵏⵙⵉ ⵢⵏⴻⵊⵊⴻⵎ ⵓⴷⵊⵓⵏ ⴰⵢⵉⴳ ⵜⵉⵎⵙⵉ ⴷⵉⵙ ïⵓⵍ, ⴷ ⵏⵉⵜ ⵢⵅⵜⵍⴻⴼ ⴰⴼ ⵉⵎⴻⴷⴷⵓⵔⴻⵏ ⵉⵢⵉäⴻⵏ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴼⴰⵇⵇⴻⴷ ⴰⵎⴻⵏ ⵢⵉⵍⵉ ⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⵉⴷⴻⵎⵎⴻⵏ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵎⵉ ⴷⵉⵙ ⵜⴰⵔⵖⵖⴰ ⵎⴰⴳⵔⴻⵜ,ⴰⵣⵉⵖ ⴰⵍⵖⴻⵎ ⵢⵜⵖⴻⵙ ⴰⵎⴰⵏ ⵢⴷⵔⵓⵙ ⴰⴼ ⵉⵎⴻⴷⴷⵓⵔⴻⵏ ⵉⵀ ⵉⵢⵉäⴻⵏ; ⵜⵉⵏⵡⴻⵔⵜ ⵏ ⴰⵍⵖⴻⵎ ⵉⵀ ⴷⴰⵔⴰ-ⵎⵎⴰⴽ ⵜⵉⴳⵓ,ⴷ ⵜⴻⵎⴰⴽⵎⴻⵛ ⵙ ⵊⴰⵊ,ⵜⵉⴳⵓ ⵣⵓⵏⴷ ⵎⴽⴰⵜⵜⴻⴼ ⴰⵜⴽⴻⵜⵜⴼ ⴰⵙⵎⴰⵔ ⵏ ⴰⵎⴻⵏ ⵡⵉⵍⵉ ⵢⵜⵜⴻⴼⴼⴻⵖ ⴷⵉⴷ ⵍⵀⵡⴰ ⵏ ⵣⴼⵉⵔ,ⴰⵢⴼⴼⴻⵖ ⵛⵓ2 ⴷ ⴰⵢⵜⴽⴻⵜⵜⴻⴼ ⴰⵙⵎⴰⵔ ⵏ ⴰⵎⴻⵏ,ⴷ ⵙⴰⵀⴰ ⵓⵍ ⴰⵜⵜⵢⴻⴷⵊ ⴰⵢⴼⴼⴻⵖ, ⴷ ⵏⵉⵜ ⴰⵎⴻⴷⴷⵓⵔ ⵉⵀ ⵓⴷⵊⵓⵏ ⵡⵉⵍⵉ ⵢⵜⴻïïⴻⴼ ⴰⵙⵎⴰⵔ ⵏ ⴰⵎⴻⵏ ⵡⵉⵍⵉ ⵢⴻⵜⵏⴻⴼⴼⵉⵙ ⴷⵉⵙ, ⴰⵍⵖⴻⵎ ⵓⵍ ⵢⵜⵢⵉⴷⵉ ⵖⴰⵙ ⴰⵎⵉ ⵜⵓⵍⵉ ⵜⴰⵔⵖⵖⴰ ⴰⴼ 42,ⴷ ⵜⴰⵔⵖⵖⴰ ⵉⵀ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴻⵔⵏⵉ ⵢⴻⵜⴼⴻⵇⵇⴻⴷ ⴷⵉⵙ ⴷⵉ äⵢⴻä, ⴷⴰⵖ ⵉⵎⵓⵛⴰⵖ ⵉⵀ ⵜⴻïïãⴻⵏ ⴷⵓⵔ ⵉⵍⴻⵖⵎⴻⵏ ⵏⵏⵙⴻⵏ, ⴱⴰⵛ ⴰⴷⴻⵜⵜⴻⵔⵖⴰⵏ ⵙ ⵜⴰⵔⵖⵖⴰ ⵉⵀ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵜⴻⴼⴼⴻⵖ ⵙ ⵉⵍⴻⵖⵎⴻⵏ ⵏⵏⵙⴻⵏ,ⴷ ⴷⵉ ⴷⵢⴻⵙ ⵉⵀ ⴰⵢⵙⴰⵍⵉ ⵜⴰⵔⵡⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⴱⴰⵛ ⴰⵜⵉⴳ ⵣⵓⵏⴷ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏ ⴱⵔⵔⴰ,ⴰⵏ ⵍⴻⵎⵎⵉ ⴰⵜⴰⵡä ⴰⵏ 42,ⴷ ⵙⵢⴰⵀ ⴰⵢⵏⵜⵜⴰ ⵢⴻⵜⵜⵉⴷⵉ ⴱⴰⵛ ⴰⵢⵍⴻïïⴻⴼ ⵜⴰⵔⵖⵖⴰ ⵏ ⵜⴰⵖããⴰ ⵏⵏⴻⵙ, ⴰⵎⵉ ⵜⴰⵔⵖⵖⴰ ⵜⵓⵍⵉ ⴰⴼ 42. ⵢⵓⴷⴰⵏ ⵉⵀ ⵉⵙⵉⵏ ⴳⴻⵍⵍⵓⵏ ⴰⵍⵖⴻⵎ ⵓⵍ ⵖⵔⴻⵙ ⵜⵖⴻⴷⴷⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⵉ, ⴰⵏ 1956 ⴷ ⴻⵎⵎⴰⴽ ⴰⵜⴻⴼⴼⴻⵖ ⵜⵉⴷⵉ ⵙ ⵜⵖããⴰ ⵉⵀ ⴰⵢⴱⴻⴷ çⴰⵡ,ⴱⴰⵛ ⵓⵍ ⴰⵢⴻⴱⵣⴻⴳ;ⴱⴰⵛ ⴰⵢⵡⴻⴼⴼⴻⵔ ⴰⵎⴻⵏ ⵏ ⴻⴱⵣⴰⴳ ⵏ ⴰçⴰⵡ, ⴰⵍⵖⴻⵎ ⵉⵀ ⵢⵏⴻⵊⵊⴻⵎ ⴰⵢⴻⵙⵙⵓ ⴰⵎⴻⵏ ⵏ ⵉⵍⴻⵍ,ⴰⵛⴽⵓ ⵜçⴻççⴰⵍ ⵏⵏⴻⵙ ⵏⴻⵊⵊⴻⵎⵏⴻⵜ ⴰⴷⴻⴽⴽⴻⵙⵏⵜ ⵜⵉⵙⴻⵏⵜ ⵉⵀ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴻⵔⵏⵉ,ⴷ ⴰⵍⵖⴻⵎ ⵢⵙⴻⵙⵓ ⴳⵓⴷⴰ ⵏ ⴰⵎⴻⵏ ⴰⵏ 18 ⵏ ⵉⵍⴻⵜⵔⵉⵏ ⴰⵎⵉ ⴰⵢⵉⴼⵓⴷ, ⵢⴻⵃⴰⵔⵔⴻⵣ ⴷⵉ ⵉⴱⴻççⵉäⴻⵏ ⴷⵉ ⵜⴰⵎⵜⴰⵏⵜ ⴰⵎⵉ ⵢⴻⵖⵙⴰ ⴰⵎⴰⵏ,ⵉⴷⴻⵎⵎⴻⵏ ⵉⵀ ⴰⵎⵓããⵓⵏ ⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵉⴱⴻççⵉäⴻⵏ ⴰⴷⵓⵡⵍⴻⵏ ⴰⵏ ⵜⵉⴷⴷⵉⵙⵜ ⵉⵀ,ⴷⵉⵙ ⴱⴰⴽⵜⵉⵔⵢⴰ ⴰⵜⴷⵊ ⵓⵔⵉⵏⴰ ⴰⵛⵉⴷⵓ ⴰⵎⵉⵏⵉ,ⵏⴻⵖ ⴱⵔⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⴰⵎⴻⵏ.