Wp/tzm/ⴰⵍⵉ ⴱⵍⵃⴰⵊ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzmWp > tzm > ⴰⵍⵉ ⴱⵍⵃⴰⵊ

ⴰⵍⵉ ⴱⵍⵀⴰⴷⵊ ⵉⵍⵓⵍ ⴳ 1956 ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ, ⴷ ⴰⵔⴳⴰⵣ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ, ⵢⵜⵜⴽⴽⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⴰⴱⴱⴰⵙⵙⵉ ⵎⴰⴷⴰⵏⵉ ⴷⴳ ⵓⵙⵙⴱⴻⴷⴷ ⵏ ⵜⵔⵏⵉ ⵜⵉⵙⵍⴰⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴽⴽⵙ. ⵉⵎⴰⵡⵍⴰⵏ ⵏ ⴱⵍⵀⴰⴷⵊ ⵔⵡⵍⵏ ⵙⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ ⵖⵔ ⵜⵓⵏⵙ, ⵍⴰⵚⵍ ⵏⵙ ⵙⴳ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ. ⴱⵍⵀⴰⴷⵊ ⵢⵣⴷⴰⵖ ⴳ ⵜⵇⵓⴱⴱⵜ (ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ). ⴳ ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵏ 1980, ⵢⵍⵍⴰ ⵢⵇⵔⵏ ⵖⵔ ⵎⵓⵙⵜⴰⴼⴰ ⴱⵓⵢⴰⵍⵉ, ⵢⵔⵏⴰ ⴷ ⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⵜ-ⵢⵙⵙⴰⵡⴹⵏ ⴰⴷ ⵢⵜⵜⵡⴰⵟⵟⴼ ⵖⵔ ⵍⵃⴱⵙ ⵉ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ 1984. ⴳ 1989, ⵢⵙⵙⴱⴻⴷⴷ ⴰⴽⴷ ⴰⴱⴱⴰⵙⵙⵉ ⵎⴰⴷⴰⵏⵉ ⴰⴽⴰⴱⴰⵔ ⵉⵙⵏⵏⵙⵍⵎ (ⵉⵙⵍⴰⵎⵉⵙⵜ) ⵏ ⵜⵔⵏⵉ ⵜⵉⵙⵍⴰⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴽⴽⵙ, ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵍⵍⴰ ⵢⵇⵇⴰⵔ ⵍⵅⴹⴱⴰⵜ ⴳ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⴳ ⴱⴰⴱ ⵍⵡⴰⴷ. ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1991, ⵉⴳⵔⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵍⵖⴰⵛⵉ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵙⵏⴽⵔⵏ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⵉⵎⵙⵍⵍⴰⵃ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⵏⴱⴰⴹ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⴽⴽⴰ ⴰⴽⴷ ⴰⴱⴱⴰⵙⵙⵉ ⵎⴰⴷⴰⵏⵉ ⴳ ⵓⵙⵙⵏⴽⵔ ⵏ ⵛⵛⵡⴰⵍ ⴷⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ. ⴷ ⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⵢⵊⵊⴰⵏ ⵜⴰⵏⴰⴱⴰⴹⵜ (ⵍⵃⵓⴽⵓⵎⴰ) ⵜⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵢⵃⴱⵙ ⴳ ⵙⵉⵏ, ⵢⵔⵏⴰ ⴰⴽⴰⴱⴰⵔ ⵏⵙⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⴼⵙⵅ ⴷⵉ ⵜⵣⵡⴰⵔⴰ ⵏ 1992. ⴳ 2006, ⴰⴱⴷⵍⴰⵄⵣⵉⵣ ⴱⵓⵜⴼⵍⵉⴽⴰ ⵢⵄⴼⴰ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵢⵔⵏⴰ ⵢⴱⵔⴰ-ⴰⵙ-ⴷ ⵙⴳ ⵍⵃⴱⵙ. ⵍⵍⴰⵏ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⴰⵢ ⵜ-ⵢⵜⵜⵡⴰⵍⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵙⴳ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⵢⵣⵣⵓⵖⵔⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵖⵔ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ-ⵏⵏⵉ ⵜⴰⴱⵔⴽⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵎ ⵏⵖⵉ ⵉⵎⵙⵍⵍⵃ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴳⴰⵔ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵍⵍⵃⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴼⵔⵓⵔⵅⵏ ⵙⴳ ⵜⵔⵏⵉ ⵜⵉⵙⵍⴰⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴽⴽⵙ. ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴼⴼⵖ ⵙⴳ ⵍⵃⴱⵙ, ⴰⵍⵉ ⴱⵍⵀⴰⴷⵊ ⵢⵜⵜⵡⴰⵟⵟⴼ ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵜⵜⵡⴰⵃⴱⵙ ⴰⵛⵃⴰⵍ ⴷ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵖⴼ ⵡⴰⵡⴰⵍ-ⵏⵏⵙ ⴰⵢⵢⵙ ⴰⵢ ⵉⵄⵔⵔⴹ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵙⵙⵏⴽⵔ ⵛⵛⵡⴰⵍ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵏⵉⴹⵏ.