Wp/tzm/ⴰⴽⵙⵉⵍ (ⴰⵎⵓⴷⵔ)

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzmWp > tzm > ⴰⴽⵙⵉⵍ (ⴰⵎⵓⴷⵔ)
ⴰⴽⵙⵉⵍ

ⴰⴽⵙⵉⵍ[edit | edit source]

ⴰⴽⵙⵉⵍ (ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ: ⵉⴽⵙⵉⵍⵏ), ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵓⴷⵔ ⴰⵙⵓⵟⵟⴰⴹ ⴰⵎⵛⵛⴰⴽⵙⵓⵎ ⵙⴳ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏ ⵢⵎⵛⴰⵛ, ⵢⴷⴷⵔ ⴷⵉ ⵜⵥⴳⵡⴰ ⵏ ⴰⵙⵢⴰ, ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵙ ⵜⴼⴽⴽⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵡⵔⴰⵖⵜ ⵏⵖ ⵜⴰⵎⵍⵍⴰⵍⵜ ⴷⵉⵙ ⵉⵚⵔⴷⴰⵏ ⴷ ⵉⴱⵔⴽⴰⵏⵏ. ⴰⴽⵙⵉⵍ ⴷ ⴰⵎⵓⴷⵔ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽ ⵙⴳ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏ ⵉⵎⵛⴰⵛ. ⵢⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴹ ⵖⵔ 2,8 ⵏ ⵍⵎⵉⵜⵔⴰⵜ ⴳ ⵜⵖⵣⵔⴼ (ⵡⴰⵔ ⵜⴰⵙⴹⴹⴰ), ⴷⴰ ⵢⵙⵜⴰⵍ ⵍⵎⵉⵣⴰⵏ ⵏⵏⵙ 3 ⵏ ⵢⵉⵇⵏⵟⴰⵔⵏ. ⵜⴰⵡⵜⵎⵜ (ⵏⵏⵜⴰ) ⵏ ⴰⴽⵙⵉⵍ ⵎⵛⵟⵓⵃⵜ ⵖⴼ ⵡⴽⵜⵎ ⵢⵔⵏⴰ ⴼⵙⵙⵓⵙⵜ ⴼⵍⵍⴰⵙ. ⴰⴽⵙⵉⵍ ⵢⵜⵜⵚⵢⵢⵉⴷ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴳ ⵢⵉⴹ, ⴰⴽⵙⵉⵍ ⵉⵃⵎⵍ ⴰⴷ ⵉⴳⵎⴰⵔ ⵉⵖⵔⵙⵉⵡⵏ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵏ ⴰⵎ ⵢⵉⵣⵔⵣⵔⵏ, ⵉⵍⴼⴰⵏ ⴷ ⵉⵣⴳⴰⵔⵏ ⵉⵡⵃⵛⵉⵢⵏ ⵏ ⴰⵙⵢⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵚⵢⵢⵉⴷ ⵓⵔⵙⵓⵜⵏ, ⵉⵍⵓⵜⵏ (ⵥⵍⵥⵃⵀⴰⵏⵜⵙ) ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ, ⵢⵔⵏⴰ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⵢⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵉⵚⵢⵢⴷ ⵓⵍⴰ ⴷ ⴰⵖⵓⵛⴰⴼ. ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵉⵚⵢⵢⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵖⵔⵙⵉⵡ, ⴰⴽⵙⵉⵍ ⵢⵣⵣⵓⵖⵓⵔ-ⵉⵜ ⵖⵔ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴷⴰⵖ ⴰⵏⴷⴰ ⴰⵔⴰ ⵜ-ⵢⴼⴼⵔ ⵢⵔⵏⴰ ⴰⴷ ⵢⵙⵏⴰⴳⴰⵔ ⵖⵔ-ⵙ ⴰⵔⵎⴰ ⵉⴼⵓⴽ-ⵉⵜ. ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⵎⴰ ⵢⵍⵍⴰ ⵓⵔ ⵢⵓⴼⵉ ⵡⴽⵙⵉⵍ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵚⵢⵢⴷ ⵉⵖⵔⵙⵉⵡⵏ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵏ, ⵢⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵉⵚⵢⵢⴷ ⵉⵖⵔⵙⵉⵡⵏ ⵉⵎⵛⵟⵓⵃⵏ ⴰⵎ ⵢⵉⴷⴷⴰⵡⵏ, ⵉⴳⴹⴰⴹ ⴷ ⵢⵉⵙⵍⵎⴰⵏ. ⴰⴽⵙⵉⵍ ⵉⵃⵎⵎⵍ ⴰⵎⴰⵏ ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵙⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⵄⵓⵎ. ⴷⴳ ⵍⵀⵏⴷ, ⵎⴷⴷⵏ ⵜⵜⵡⴰⵍⵉⵏ ⴰⴽⵙⵉⵍ ⴷ ⴰⵚⵢⵢⴰⴷ ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⵏ. ⴷⴳ ⵜⵉⴷⵜ, ⴷⵔⵓⵙ ⴰⵏⴷⴰ ⴰⵢ ⵉⵜⵜⵎⵎⵖ ⵡⴽⵙⵉⵍ ⵖⴼ ⵢⵎⴷⴰⵏⵏ, ⵢⵔⵏⴰ ⵉⵜⵜⵎⵎⵖ ⴽⴰⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵉⵃⵓⴷⴷ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵏⵙ. ⵉⵎⴷⴰⵏⵏ ⵙⴳ ⵣⵉⴽ ⴰⵢ ⵜⵜⵚⵢⵢⵉⴷⵏ ⴰⴽⵙⵉⵍ ⵖⴼ ⵍⵊⴰⵍ ⵏ ⵡⴱⴹⴰⵏ-ⵏⵏⵙ ⵓⵛⴱⵉⵃ, ⵢⵔⵏⴰ ⵍⵍⴰⵏ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⵜ-ⵢⵜⵜⵚⵢⵢⵉⴷⵏ ⵖⴼ ⵢⵖⵙⴰⵏ-ⵏⵏⵙ ⴷ ⵡⴳⵍⵉⵎ-ⵏⵏⵙ (ⴰⵢ ⵙⵙⵇⴷⴰⵛⵏ ⵉ ⵓⴷⴰⵡⵉ ⴰⵎⵙⵏⴰⵢ [ⵜⵔⴰⴷⵉⵜⵉⵓⵏⵏⵍ]). ⴷ ⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⵢⵔⵔⴰⵏ ⴰⴽⵙⵉⵍ ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⵖⵔⵙⵉⵡⵏ ⴰⵢ ⵉⵜⵜⴷⴷⵓⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵏⴳⵔⵏ. ⵍⵍⴰⵏ ⵍⵄⵇⵓⴷⴰⵜ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵃⵓⴷⴷⵓⵏ ⴰⴽⵙⵉⵍ ⵢⵔⵏⴰ ⴳⴷⵍⵏ ⵚⵚⵢⴰⴷⴰ-ⵏⵏⵙ, ⵎⴰⵛⴰ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵍⵍⴰⵏ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⵜ-ⵢⵜⵜⵚⵢⵢⵉⴷⵏ ⵙ ⵜⵓⴼⴼⵔⴰ. ⵙⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵏⵉⴹⵏ, ⴰⴽⵙⵉⵍ ⵍⴰ ⵉⵜⵜⴷⴷⵓ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⵏⴳⵔ ⵉⵎⵉ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵜⵉⵥⴳⵡⴰ ⴰⵢⴷⴳ ⵢⴷⴷⵔ ⵍⴰ ⵜⵜⵡⴰⴳⵣⴰⵎⵏⵜ ⵏⵖ ⵍⴰ ⵣⴷⴷⵖⵏ ⴷⴳ-ⵙⵏⵜ ⵢⵎⴷⴰⵏⵏ.

ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ[edit | edit source]

gallery[edit | edit source]