Wp/tzm/ⴰⴱⴷⴻⵍⵍⴰⵀ ⴱⵍⵉⵍⵉⴷ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzmWp > tzm > ⴰⴱⴷⴻⵍⵍⴰⵀ ⴱⵍⵉⵍⵉⴷ

ⵉⵍⵓⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵍⴰⵀ ⴱⵍⵉⵍⵉⴷ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵏⴰⵔ ⴰⵙⴳⵯⴳⴰⵙ ⵏ 1953, ⵉⵖⵔⴰ ⴳ ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ, ⵉⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵙ ⵜⵉⵏⵎⵉⵍ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⴻⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ. ⵉⴳⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵍⵉⵍⵉⴷ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⴳ ⵜⴰⵏⴰⵍⵜ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1973, ⵉⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵙ ⴰⵄⵓⵔⵉⵔ, ⵍⵍⵉ ⴳ ⵓⴽⴰⵏ ⵙⵓⵍ ⵉⵙⵡⵡⵓⵔⵉ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ, ⵉⴳ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⵖⵜ. ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵍⵉⵍⵉⴷ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵎⵖⵏⴰⵙⵏ ⴷⴰ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵙ ⵉⵖ ⵓⵙⵉⵏ ⴰⵏⵣⴳⵓⵎ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵎⵎⴰⵖⴻⵏ ⴼⵍⵍⴰⵙ, ⵉⴳⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵙⴳ ⵎⵉⴷⴷⴻⵏ ⵍⵍⵉ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵢⵓⵔⴰⵏ