Jump to content

Wp/trp/Khristan

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | trp
Wp > trp > Khristan

Khristan hwnjaknai wngkha a borok je Jisuno rwktharo, Bini kok samani tei raida rwlangmarokno poito khlaio. Jisuno Khristo hwnwi bo hwno phiyaba Bono Khristo Jisubo hwnwi mano.

Baksaba Bono Jisu Khristo hwno. Jisuno Khristanrok Kaitorni sajla hwnwi poito khlaio, kwthang tongsakno swnamnaisa Kaitor haikheno sumsok kwrwi khlaiwi bo haiphano majra berjagwi kruso kanta tokjagwi khachiwi rwjakkha. Hainohai salthamni salo Bo thangwi bachakha tei Boni sagrirokno hamthoma rwi kwlangkha. Bebak Khristan bodolrokno o kokno poito chao tei go-bo-gosio.

Khristianrok poito khlaio je Bo bebaknono paiphlaiya langma rwi mano. Kwbangkuk Khristanrokno o kokno poito khlaio je Kaitor khoroksa simise (monotheist), phiyaba baksa omtwi poito khlainairokbo tongo je Kaitorle tongono phiyaba tei kwbangma mwtairokbo tongo tamokheba bohrokno khulumya (henotheist), tei Mormon bodolrok hwnkheba hai poito khlaio je Pha Kaitor,

Sajla Jisu Khristo tei Phola Kwthar khoroktham thansa wngwise Kaitor hwnjago. Hayungo tabuk naiwi naikhe 2,100,000,000 ni slai kwbang Khristan hwnjaknairok tongbaio.

Kokthai bokhri[edit | edit source]

Khristan, o mung wngkha Khristo nise ongkhormani. Khristo hwnmani abo Nasaret ni Jisu hwnwino romjago. Elembakni Smai Kwtal bisingo Samung 11:26 o bwtang poriwi naikhe sio je aphruse swkangkuk Khristan hwnwi bumung pharjakmani kokno. Sagrirok Antiok taunose swkangkuk Khristian hwnjago. (Gr. χριστιανους). Aphru Khristan hwnmani abo Khristoni sagri tei bono rwktharnai rokno hwnmanise.

Khristan o kokthaino "Khristobai tongo" hwnmanise tei omo Grik kok bai (Χριστός) (Khristós) o kok "chongjak borok" hwnmanise. Khristos hwnmani o kokthaibo Hibruni Moshiak (Hibru: משיח, abono "Messiah" hwnwibo swiwi mano)(Arab kok bai "Maseeh" مسيح) kokthaini se najakmani. Smai Kwtalni bisingtwi hai saimano je, Antiok tauno Jisuno sagri haikhe rwktharnai rokse Khristan hwnjakmani.

Thahng di (Links)[edit | edit source]