Wp/tkl/Akoakoga e Uiga ki te Tatalo

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tkl
Wp > tkl > Akoakoga e Uiga ki te Tatalo

Kafai koutou e tatalo, ia koutou nā ve ko faiga a na tino amio pepelo. E fiafia oi tutū ma tatalo i loto ona hunako ma na auala kae ke kitea kilatou e tagata. E takutino atu e au kia te koutou, ko tema oioti lava to latou taui ka maua. Kafai koe e tatalo, fano ki tō Tamana. Ko tō Tamana, e hē kitea e he tino, kae kitea e ia au mea e fai munimuni, ka fōki atu e ia tō taui. kafai koutou e tatalo, nahe kotou fakaaogā ni kupu e lahi e heai ni uiga, e ve ko faiga a tagata nukukehe. E veake kafai e loloa a latou tatalo, ka lagona ai kilatou e o latou atua. Koutou nahe fakatakitaki ki ei. Kua uma te iloa e toutou tamana na mea e fofou koutou ki ei ka ko heki lea atu koutou kia te ia.

E venei la kafai koutou e tatalo:

  • 'To matou Tamana i te lagi, Ke tapu tō igoa. Ke pa mai tō Mālo
  • Ke fai tō loto i te lalolagi e ve ona faia i te lagi
  • Fōki mai i te aho nei na mea kai e ola ai kimatou
  • Fakamagalo o matou hehē o ietahi tino kia te timatou.
  • Ma nahe takitakia kimatou ki na fakaohooga, kae laveaki kimatou mai te kino.'

Auā kafai e fakamagalo e koutou ia hehē o ietahi tino kia te koutou, ka vena foki oi fakamagalo koutou e te koutou Tamana i te lagi. Kae kafai e hē fakamagaloa e koutou ia hehē o ietahi tino kia te koutou, ka vena foki oi hē fakamagaloa koutou e te koutou Tamana, i autou mea hehē kua fai.