Wp/sma/Aalkoebielie

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | smaWp > sma > Aalkoebielie
Buerie båeteme Wikïpedijese
såångedidh daajroegærjase!


Wikïpedijesne leah daelie 167 artihkelh

 Wikïpedije bïrje
Buerie båeteme Wikïpedije!

Wikïpedije lea såångede vuesiehtimmiegærja goh gaajhkh sjïehtedh. Prosjektese aelkedh 2001 meatan Englaantese låhkoe. Åarjelsaemien låhkoe lea pryövoe-prosjekte, bine jis datne dåarjedidh dïhte projekte gïele daesnie gæjhtoe!

Dagke datne sæjhta viehkiehtidh jarkoestæjj Åarjelsaemien MediaWiki, vaadtsa daesnie jih dåerede bïhkedidh.

 Vajteleartihkle

Bovtje | Helsinki | Tjaetsie | Moehtege | Svaale | Eatneme | Våhkoe | Luemege | Saemiedigkie | Aske | Saedtie

Jeatjebh gïele

Gaajhkh Wikipedijh