Wp/sma/Åarjelsaemien gïele

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | smaWp > sma > Åarjelsaemien gïele
Åarjelsaemien gïele
Åarjelsaemien gïele
Soptseste: Nöörje, Sveerje
Regiovne: Saepmie
Almetje: 500
Slïekte Uraalien, såvmie-ugrien, saemien, jillegesaemien, åarjelsaemien
Aalfabeete: Latinien
Offisiele daltese
Offisiele gïele: Nöörje, Sveerje
Åejvie:
Gïelekoode
ISO 639-1:
ISO 639-2: sma
SIL: SMC
GïeleLästoe bijjelen gïele
Åarjelsaemien lea 1. nille kaarte.

Åarjelsaemie lea saemien gïele. Dïhte lea stoere joekehts gaskesne Åarjelsaemien jih dah jeatjebh saemien gïele. Åarjelsaemien soptseste sïjse sjisjnjie Skandinaavia, åarjetje Polaargievlie. Dïhte gååvnese medtie 500 goh soptseste åarjelsaemien. Dïhte åarjelsaemien tjaelemevuekie skaepede 1974.

Eatnemelearoen heesedh[edit | edit source]

Åarjelsaemien soptseste jeenjebe sïjse Vualtjere, Jämtlaante, Härjedaalen jih Iidre sïjse Sveerje, jih Aaborte jih Vefsen, åarjetje gåajkoe Eengerdaelie. Åarjelsaemien åtna eannan Mubpie vaarhkadåaroe soptseste raajan Rendaelie.

Tjaelemevuekie[edit | edit source]

Dïhte Åarjelsaemien tjaelemevuekie skaepede 1974.