Wp/ses/Yoobu tonyan nda hunay šenday Gaawo ra (2009-2016)

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | ses
Wp > ses > Yoobu tonyan nda hunay šenday Gaawo ra (2009-2016)

Jiiri korawey ra, alman boobo hasara yoobu gorokey se Maali laamaa ra. Misoo woo na Gaawo maamalakey da farandi gumo. Za jiiri 2006, i ga dii zarabi dumi kul taalahu kaŋ boro g'a bay. Jiiri din no Gaawo yoobu beero ton kaŋ se i ga nee dumaray-ize heboo (« Marché de légumes » faranse šenni ra). A ton hala ba šilli borro mana fatta a ra. Woo din tee i ga šenday kul. Woo din boŋhawaa ti baa nooro kan go i se n' ka ton, za i man'a daŋ bankey ra.

Hala 2009 ma kaa ka tonton, kaŋ ti Waašinton mo tonyanoo. Woo din bandaa ga no 2012 wanoo kaa a ton, a ti gar šenday žeenaa mana hun i ga. Sanda 2012 din, marsu jirbi 30ntoo, asibti hane no turantey huru Gaawo ra. A gar mo yoobey kul huru guuru 9 dimma ga.

Ijinaa, za i huru binde borey mana nee « hay ». Ihinkantoo, kaŋ turantey goo ne šenday kaŋ jamaa dii y'a ka bisa kul itaaga kaa ka tonton a ga. Kan turantey go gandaa ra, šenday kaŋ yee ka jaase za jamaa hunbur ka baa doo yooboo ra. Aruboro ši woyboro sanbu mooto ga ka doo yooboo ra baa nga alayanoo noo.

Yoobo jere beeroo kul manti kala woyborey. I ga hunbur, wey kaŋ hin ka dira ka fatta koyraa ra; wey kaŋ cindi da, i ga hunbur. Woy kaŋ ga kaa yoobo ra mo ga fara, z'a ga kacca woo kaŋ zaari foo te, i mana berzu dam hamoo ra. Loora koyey mo, boro kul ši jinay dam nga looraa ra, k'a dam Gaawo fondaa ra; za ba jinawey kaŋ goo i kone, i g'i zey. Adiši, nunguroo kul here ga jinay ši huru Gaawo.

Ihinzantoo ti, almaney, sanda addaba no i g'a dam k'a neere ka duu jinay, wala borey kaŋyanŋ goo nda boroyaŋ kaŋ kabey ga too dumawey, i sanba i se, k'i faaba nd'a; wala boro kaŋ goo nda nga wane kayna, borey ga kaa, z'i ga dam ka neere, i ma kokor ka bana mane, affooyaŋ mo a ga buu i ga, z'i šii nda ba haya kaŋ i g'a ŋaa.

Itaacantoo, Maali laamaa hunday, kayroo na gurzugaa nda šendaa ka jaase, za yooboo ye ka ton koyne. Maali soojey hunday nunaa ka yoobo ton, za de ngey wey se boro kaŋ cindi Gaawo haroo miɲoo here kul ti mujahidin, waati din kaŋ yenja willi harihii fandidogoo bande. Woo tee fewiriye ka koy marsu 2013 waate. Hugu beerey nda hebu tendawey ton, i tee boosu nda labutaaši.

Igguwantoo ti woodin da cindoo, kaŋ hinoo williroo mana žabu šendaa ra. Soojayaŋ goo no kaŋ ga miile kaŋ borey ka ngey jinawey sanbu kayroo waate nda bandaa ga. Dukuri dalil ti woo kaŋ boro ši faham a se, za ne no alaafiya nda alman kul kaŋ bay ga tee dere jamaa se. Baani nd'alaafiya dere sayn. Šendaa kaŋ huru marsu 2013 mana zuulay, jinay kaŋ ton wal'a komandi wal'a hasarandi kul mana willi koyoo ga. Faabawey da kaŋ yoobu gorokey ga bag'ey mana bangay hala sohõ.

Ngey binde ga hansa ka baa faaba. Cimi, boro waranka cindi hinza (23) duu faaba kayna. Amma boro zangu yaaha nda waranka cindi yaaha ka cindi, kaŋ mana duu haya kul hala hõ.

Woo fillaa dumaray-izey heboo jinehuney (aru foo nda woy foo) no k'a tee Arajo Naata borey se.

Radio Naata goo nda interneti dobu ZenoLive ga: https://www.zenolive.com/radionaata