Wp/ses/Soojey, malfawey nda baanijaŋay

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | ses
Wp > ses > Soojey, malfawey nda baanijaŋay

Faranši soojey[1] ma kaa ka goro Gaawo ra hala adduɲɲaa baanidiikey ga[2], soojey, a tee koyrayze wala ceewaani, i boboo ka zunbu laboo ra. Malfazaakaw nda wangu jinay ga ganda kul wanga. Amma baanoo misoo mana hanse. Macin se? Borey ga nee kaŋ sohõ, koyraa borey hunday, wakkiiley kaŋ goo borey jine, boŋkoyney kaŋ goo koyrawey boŋ, koyra gundoo šaawar kondawey kaŋ ti « sosiyete siwilo »[3], alkabilawey boŋkoyney, ngey ka mana ngey goyey tee.

Zama nda borey kul kaŋ ngey goyey tee, i na cere ladabandi, ka cere fahamandi, hasaraa ma too nga mee. Sanda, Gaawo « sosiyete siwilo », nungu kul kaŋ almurkarey g'a ra, ngey no ma hima ka kay a ra. Ihinkantoo, hinoo ga layfu beeroo goo. Hinoo ga yalaafu, a ga yelaa, a ga yeyebe. Jamaa laasaaboo ra, nga soojey no ka ganda naŋ turantey nda malfadiikaw taney se. I mana gandaa saajaw hal'ibeerey n'a dii, i n'a juwal, i n'a baani hunayan dumi kul say. Woo ka kate misoo.

Kaŋ hinoo borey mana hin kay ngey dogey gaabu, gandaa taŋandi. Woo ka kate Serwal, Barkan, MINUSMA nda soojakuru dumey kul kaŋ goo laboo ra. Woo no borey ga doona k'a har: « Nda mana ni goyoo tee, boorey mma kay ni jeroo ga. » I ga nee kaŋ woo ka kate annasarey and ceewaaney goo dawoo ra hõ.

A bay tee Gaawo ra kaŋ kabilawey boŋkoyney, koyra boŋkoyney, sosiyete siwiloo, handin kaŋ borey mana caw sok'i ga bay: surguborey, larabey nda soŋay, ikul na cere dii, i winji almurkar ma tee ngey laboo boŋ.

Kokor banda binde, hinoo ka kabey koli, kaba dunbey almaanoo kaba koyey wane, borey ši dii ngey koyyan. Taka foo nda koyra borey hunaa ga faala takaa woo ra? Ngey almušakkaa ga boobo: wirci goo gandaa ra, žiiboo kaŋ i ga koy k'a mun Taašaaran beene heroo ra, taali beeri goo a ra. Nda hardi doo, a ga žiboo doori, koyraa adabbawey g'a haŋ, addamiinayzey da ga wirci. Adiši borey ma hawgay ngey boŋ se, i ma laasaabu kaŋ ngey windilaa ga boona saajaw, za nga no m'i jejebu žilla, jaŋay nda wirci laala ga. Ba kaŋ adduɲɲaa kul soojey nda malfawey goo gandaa ra, kala Gaawo izey ma tun ngey boŋ se, nda waafakay nda anniya henno, hal'i ma duu ka baani nd'alaafiya yeeti ngey koyraa ra.

  1. « Opération Serval » kaŋ kaa ka tee « Force Barkhane »
  2. MINUSMA
  3. « société civile »