Jump to content

Wp/ses/Gaawo jamaa cawdogoo

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | ses
Wp > ses > Gaawo jamaa cawdogoo

Za 2012 kayroo ga, a ga hima Gaawo cawdogey kul ka daaba. Kaŋ yenjaa šintin, i daaba. Ihinka no borey ga hansa ga too i ga. Maali hinoo wanoo (1) nda annaasara alfagey [katolikey] wanoo, kaŋ se i ga nee Jaa Kosay (2). Wey ti tiirahugu gaabantey Gaawo galloo ra. I na tiira margari sahãnteyaŋ cin jiiri waranza hala woytaaci ra. Cawdoo kayna nda sasawanteyaŋ goo liise (3) nda ceecigamoo (4) ra.

Gaawo gundoo ra, cawdoo hinka ka feera kaŋ Maali willi gandaa ra. Hinoo wanoo nda Jaa Kosay ka cindi wangoo dumaa ga. Ba kaŋ hiino tiirahugoo mana kararandi, hasaraa kaboo jer a ga. Citaabu nda tiira booboyaŋ dere i se.

Hiino cawdogoo jin ka feera. Jaa Kosay hunday gay woodin bandaa. Ikul tiirawey kaŋ g'i se ga kayna hõ. Waati kul lokkolize ga futu zam'i ši duu wey kaŋ i ga baa. Woo ti wey kaŋ ga kaa, wey kaŋ ši doona ka kaa, wey din ya n' ka duu de kobay. Lokkoley cawdogeey mo ga daba, soko cawkey ma koy tiira hii i ga. Liise nda Boloku (4) kul kaddasey saysay kayroo bande. I mana marga koyne hala sohõ.

1) Opération Lecture publique, 2) Bibliothèque Diakossay, 3) Lycée Yana Maïga [zaahõ Lycée Régional de Gao), 4) Bibliothèque Bloc scientifique