Wp/ses/Ceekanaarukey nda jeeroo fillaa

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | ses
Wp > ses > Ceekanaarukey nda jeeroo fillaa

Zahõ kaŋ manti hõ, yaaroo nda borey ga koy hizzu Makka kul cewey ga. I mma dira ka koy Makka.

A bay ka tee zaman gaya kaŋ waati kaŋ borey ga koy Makka kul, i ga bisa jeeri foo ga. Jeeroo woo zaman kan kaydiyaa boori kul jeeroo woo i mm'a gar a ga futu, a ga dukur, a sii nda anniya boryo.

Nda koogay tee, i m’a gar a ga ɲaali, a ga hooray, a ga gan, binoo ga ɲaali gundoo ra. Woodin ra bayraykoyney n'a laasaabu nda nga takaa, i n’a hãa. I nee a se, ni woo, macin se han kaŋ gomni tee nga ra n ga futu, nda šenday tee, n ga ɲaali.

Jeeroo nee i se haya kaŋ se: ay ga futu nda gomni tee, nga ti za boro dii ni kunjoo kul ma lakkal tee ni heraa se. Nga ga bay kaŋ yeeši nga mma kaa ka heray nda nga huna.

Nda koogay tee jiiroo (woo), kul yeeši, nd' Irkoy baa kul kunji ga tee nda nga huna ka dii y’a. Woo ti daliloo kaŋ se nda gomni tee nga ga futu, nda koogay tee nga ga haaru.