Jump to content

Wp/sel/Чумэлӄу́ла уго́т ӣр

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | sel
Wp > sel > Чумэлӄу́ла уго́т ӣр

https://web.archive.org/web/20210207022437/http://togur.tom.ru/img/10163.jpg То́пӄэл ӄа́дэрт та́ӄӄэӷэт (Ӄалпа́тӄэл, Ӄорӷытсо́ӄӄэл, Кара́ӷэл ҷвэ́ҷэлаӷэт) ня́рымэл чумэлӄу́ла варга́т. Табла́т ӄунда́ӄтэл чарҗе́ Ӄула́й ӄу́лат э̄ӽадыт. О́ӄӄэрэмҗэл бар чумэлку́лат чат му́хтыт гойгве́тэмҗэл тонпо́т чи́бэӷэт нагырба́дыт. Ня́рымэл чумэлӄу́лап ру́жэл гума́шкалаӷэт Пе́ӄӄэт орт квэ́рэмбэӽадыт, на́тӄо табла́ пе́гэрэл ко́блаутэ шэрбынди̇мы́п шэ́рӽадыт. Тэмӄу́ла чумэлку́ланан ӄо́блап, ӄвэлп, ти̇́ӷэл ху́рулап, фэ́шӄэп, ҷо́борп та́решпыӽадыт. Хельҗь гойгве́тэмҗэл тонпо́тӄэт а́мдэл ӄо́ӈт ӄу́ла чумэлӄу́лап кура́лҗэмбле ло́дымбадыт ай хаҷме́л ӄа́лят (ясак) ме́рҗэшпэгу кура́лҗэмбадыт. На уру́к ко́штэл элп чумэлӄу́лан ме́мба. Ундо́ ло́дэмбэндэл чумэлӄу́ла ӄвэ́лҗулап, но́мэл ай ло́зэл чаптэ́лап иттэрба́дыт. Ном ӄу́лан пялдэмба́, а Пӱ̄нэгуссэ ӄу́лап аве́шпат. Чумэлӄу́ла ӄэ́дэӷэл ӄун кӧ́дэп та́ӄӄэгу квая́шпымбадыт. Латта́рлап тыды́т кабо́ӷэт ка́гэлба́дэт. Ӄал кыт (Ты́мыт), Ӄэт, Парабе́льҗэт то́мноӷэт карамо́лат пӣ калымба́. Карамо́лаӷэт чул кала́лап, ту́лал ӄа́налап ай ля́ӄӄлап, кожа́рт лы́лаӷэндо ай а́штэл а́мдлаӷэндо ме́мбэл мы́лап ӄольче́шпат.