Jump to content

Wp/sel/Глоса

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | sel
Wp > sel > Глоса

Гло́са шэ – пялдэмбэ́л ме́льчембэл шэ ҷвэ́ҷэко́дэл ӄулва́лҗэтӄо.

На шэп на́тӄо кольче́шпат:

  • На́ӷэт о́ӄӄэрта́рэл ҷэ́нҷэдэ ай хӧ́вэҷэдэл (фонэ́тэл) та́дэна́гэр э̄к.
  • Тарфа́т фаӈ коштэнда́ ай э́җэт пуҗӧ́утэ ме́мба.
  • На толӷунҗэндэ́л (анали́дэл) шэ му́нэдэгалк ай та́мдэргалк э̄к. Аӄо́ а́гочкак эҗ крама́җел ко́дэутэ э̄ква.
  • Гло́са шэ, му́ндэл няннэ́ӷэт, нейтра́л ай са́быль ҷвэ́ҷэко́дэл э̄к, на́тӄо лачи́нэл ай кре́ӄӄэл ко́нҗла ҷвэ́ҷэко́дэл о̄ӷолҗэл э́җлаӷэт э̄кумэндат.