Wp/sel/Ауштралиӓ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | sel
Wp > sel > Ауштралиӓ
Ауштра́ли̇ӓ
Australia


Ауштра́ли̇ӓ - варӷ соӄӄ э̄я, Тамӷэл Ла̄зиӷэт иппа. Илэндэл шӱнд шӱндэшпат на ӄадэрп, ай нат шӱмбэл понҗ - Ауштра́лэл соӄӄэт ти̇р э̄я.

Угот и̇р[edit | edit source]

Ир̇ на ҷвэҷогэт и̇рӷэндэл тамдырла варгыҳадыт, на ауштралэл пушме́нла, ӄандуӄ оӄӄэрни̇ таблап нэмдыквадэт.

Каче на ҷвэҷонд карет пӱлпелякэл ла̄зиутэ Эуропаӷэл ӄула тӧмбат. Ни̇к таблат ванд на соӄӄэп умдэлҗыҳа, ай ти̇ табла - варӷ ӄулал коч на ҷвэҷоӷэт э̄ят.

Тамдыр[edit | edit source]

Таподэл ӄулат мил Ауштралиӓӷэт оӄӄэрни̇ "ausie" (хӧвэмба "о̄́зи") нэмдыквадэт. На о̄зиӄула - кочетӄо чагэлвандэл ӄула. Таблат чат Ауштралиӓӷэт ӄонҗэл тамдырла - лыбавандэл ӄула. Таблат ӄаҗ - ӄоралҗак таре ай ти̇рэлбле хаӷ. На тамдырт э̄помынд кек олга̄л ай кек тӓнэгэдэл.

Кӱншэнанэл 40 кӧнтот пот угот, на пушме́н-ӄула тӧмбадэт Ауштралиӓнд таӷӷэл ӄандарэутэ. Каче, 15 кт. пот угот, арӄ ӄула тӧмбат. Табланан канак, энд ай тӱ э̄ҳа.

Чи̇бэтӄо, Ауштралиӓнд о̄зиӄула Эуро́пандо, най таӄӄэндо алаголаҳе тӧмбат.

Илында[edit | edit source]

Кенгуру хур нынга

Ауштралиӓт соӄӄоӷэт кек арӄ, ӄандуӄ арӄ ӄандарлаӷэл ти̇рӷэт, хурула, хырӷ ай нӱрла урук кочек. А̄ӄонҗэрбэдэл хурула - кеӈгуру́, ти̇ӷэл лоӷа́лика, ташма́нӓӷэл иӓ́вал, куа́ла, вомба́т хур - таб хыбыньҗӓт таре э̄я. Ти̇ӷэл хурула - какаду́, кука́бурра ай арӄ. Урук ларбэӷэл хур Ауштралиӓӷэт - варӷ чибшынэҳул тӱҗиӈ. На кыгелаӷэт варга ай кек нӓйватпэдэл - ӄулап авешпэгу кыга!