Jump to content

Wp/rif/Wikinɣmisn

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | rif
Wp > rif > Wikinɣmisn

ANSUF YESSUN ΓER WIKINΓMISN
ⵡⵉⴽⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

15 Yenyu 2024, Asedyas • 10.03 Vikinɣmisn

ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ __________________________INΓMISN____________________________ الاخبار

ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ

21 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2013

ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ, ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⴷⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ. ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴷ, ⵉⵜⵜⵡⴰⴳⴳⵏ ⵙⴰⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ « ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵔⵙⵍⵜ ⵉ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ», ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵢⴰⵎⵎⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵢⴰⴹⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍ. ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ 21 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2013 ⴳ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵍⵉ ⵖⴰⵔ 15 :00 ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵓⵣⴳⵏ ⵡⴰⵙⵙ.

ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⵎⵖⵔ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵢⵎⵎⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ. ⵉⴳⴰ ⴷⵉⵖ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⴰⵎ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ.

ⵕⵕⴱⴰⵟ -

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⴱⴰⵀⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 15 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2013, ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ(ⵎⴰⴱ) ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ : www.mapamazighe.ma, ⵖ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ.

ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⴰⵀⴰ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵜⵙⴷⵓⴷ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵙⴷⴷⵓⵔⵜ ⵉⵙⴽⴰⵏ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⴷ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ( ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ, ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵜ, ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵚⴱⴰⵏⵢⵓⵍⵉⵜ).

ⵉⴼⵔⵓ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵜⵏⵏⴰⵍ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵉⵎⵖⵓⵕ ⴰⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⴼ ⵉⵎⵏⴷⴰ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴱⵕⵕⴰ.

ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵎⴰⴷ ⴱⵓⴽⵓⵙ, ⵉⵙⴰⵡⵍ ⴼ ⵜⵏⴰⵔⴰ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⵍⵍⵉ ⵉⵕⵥⵎⵏ ⴰⵙⵉⵜ ⵏⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵓⵔ ⵜⵇⵇⵉⵍ ⵙ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰn ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵍⴰⵎⴰⴱ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵙⴱⵖⵔⵏ ⴳ ⵜⵎⵓⵣⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵍⵍⵉⵖ ⵙⴽⵔⵏ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵎⴰⴱ, ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵉⴷⵔⵉⵙⵉ, ⵉⵙ ⵉⴳⴰ uⵕⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵜ ⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⵢⵜⴳⴰⵏ ⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ « ⵜⴰⵎⵣⵔⴰⵢⵜ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ». ⵖⵉⴽⴰⴷ, ⵔⴰⴷ ⵢⵍⵉ ⴷⴰⵔ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵡⵍⴰ ⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴳⵉ ⵉⵎⵙⴷⴷⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴰⴷ.

ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵜ ⵙⵎⵏⵉⴷ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⵏ « ⵎⴰⴱ », ⵄⴰⴷⵉⵍ ⵣⵄⵔⵉ ⵊⴰⴱⵉⵔⵉ, ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵜ www.mapamazighe.ma , ⵜⴻⵜⵜⴰⴼ ⵎⵏⵛⴽ ⵏ ⵜⵖⵎⵔⵜⵉⵏ ⵍⵍⵢ ⵎⵉ ⴳⴰⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⴳⵍⴷⵓⵏⵏ, ⴷ ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⵙⵔⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⴰⵏⵓⵏⵉⵏ, ⵓⵍⴰ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⵉⵏ.

Anɣmis wis 3

ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ
ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ, ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⵏ ⴽⴰⵟⴰⵍⵓⵏⵢⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵅⴼ: “ⵜⴰⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ”, ⴰⵙⵙ ⵏ: ⴰⵢⵏⴰⵙ 21 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2012, ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.
Anɣmis wis 2
Tiɣri n tasa
Ibeddi ar tama n Yilibiyen n Wedrar n Yinfusiyen
Tiddukla tadelsant TAMAZGHA deg Paris tger-d tiɣri i yibeddi ar tama n watmaten ilibiyen n Wedrar n Yinfusiyen i d-irewlen ar Tunes. D luluf n twaculin i yeǧǧan ixxamen-nsent deg Gheryan, Qalâa, Kekla, Yefren, Zentan, Jadu, Kabaw, Nalut..... Rewlent-d ar Tataouine deg Tunes, i wakken ad menɛent seg lbumbat n Qeddafi d yemcumen-is.
Anɣmis wis 4

الأخبار ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

  • ⴰⵏⵓⵕⵥⵥⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ(ⵎⴰⴱ) ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ : www.mapamazighe.ma,
  • ⴰⴷ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ,
ⴰⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙ ⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵔⵙⵏ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵙⵙ ⵏ 16 ⴽⵜⵓⴱⵔ

ⵓⴳⴰⵔ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ http://www.mapamazighe.ma/am/

Template:MKB

ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵡⵉⵏⴷⴰⵡⵣ 8 (Windows 8 )
ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵡⵉⵏⴷⴰⵡⵣ 8 (Windows 8 )ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵜ ⴷ ⵜⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ ⴰⵎⵙⴰⴳⴰⵔ ⵏⵏⵖ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 26 ⵓⴽⵜⵓⴱⵔ ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ-ⴰ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ
Le nouveau Windows 8 de Microsoft, dont la sortie officielle est prévue le 26 octobre prochain, propose pour la première fois le Tamazight parmi les langues prises en charge par le système d’exploitation.
Le Tamazight est également reconnu comme langue par la Release Preview de Windows 8 (version quasi définitive), mais n’est pas encore disponible comme langue d’affichage, donc le bureau et l’interface de l’ordinateur, ne seront pas traduits en langue amazighe.
Pour son utilisation, un clavier en alphabet tifinagh du Maroc, disposant de deux méthodes d’entrée, un clavier de base de l’alphabet berbère, d’ailleurs utilisé par l’Institut Royal de la Culture Amazighe, et un deuxième clavier étendu, sont disponibles . Un clavier avec l’alphabet latin d’Algérie est également

Template:Ana Sayfa hakkında