Wp/pzh/Musumat a kakawas ni Abababaw

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | pzh
Wp > pzh > Musumat a kakawas ni Abababaw
Musumat a kakawas ni Abababaw, bizu'en ni James Tissot. Brooklyn Museum

Musumat a kakawas ni Abababaw (Tunu a kasibat manamanam, 主禱文, The Lords' Prayer) ka baza'en ni baabah a saw u musumadan Kilisto. Yuka kiliwen Niam a Abababaw (Pinialay a bizu u kakawas mini), Pater noster sen laiki Latin a rahal.

Imini a kakawas ka kaidi xias a kakawas: Ma-thai 6:9-13 iu Lo-ka 11:1-4. Ia-so ka kasibat yamisiw saasay musumat Abababaw.

Ruburubu ka yaadisaysay a rahal ki kakawas mini.

Pazeh a rahal[edit | edit source]

Musumat a kakawas ni Abababaw[1][2]:

Niam a Abababaw.
Nisiw a langat ka masezaw tubabaw sen.
Nisiw a hinis ka minabimibini kaidi nu daxe.
Papangasa-i nisiw a ki nu daren.
Papaitadu-i ki nisiw a dini daran, dini daxe.
Haiki babaw a kawas.
Baxa-i aunu dali a nu saw.
Ana papaxitalam-i yamian aita saysay.
Tudu-i niam pater lia di sadial.
Hamer ki nu daran Walu hinaw riariakan. Ka kai isiwan dadaua. Mausay u masiru bazubazu a laiki niam a hinis ka xinaratudial.
Iki kawas iu daxe, dadua reten iu desax ka ki nisiw.
Dali a dali, ilas a ilas, kawas a kawas.
A-men

Kaxabu a rahal[edit | edit source]

Tu-nu a ka-si-bat ma-na-ma-nam[3]:

Niam a a-ba kai-di ba-bau kau-was.
Ni-siu a la-ngat ka ma-se-jau hau-iak.
Pa-pa nga-sai ni-siu a ki-nu-la-an.
Pa-pa i-ta-du i ki ni-siu a li-ni a xa-dan.
Di-ni da-xu hai-ki ba-bau kau-was.
Ba-xa i au-no da-li o nu sau a ki-na-sa-de-lan.
Ya-mi ka i-la a-na pi-te-let niam a ki-na-sa-dien.
A-na pa-pa xi-ta-mi ya-mi a ai-ja sai-sai.
Tu-du i n,,a-mi pa-ti l,,a-di di sa-dien.
Ha-mu ki-nu-la-an. Wa-ret ki-na-ia-ia-kan ka kai-suan da-dua.
Mau-sai a ma-s,,-lo ba-ju-ba-joah.
Lai-ki niam a hi-nis a xi-na-la-tu-dan.
A-men.

Mu-sumat aba-babaw a ahan, A-xias kakawas, Masiw 6:9-13[4][5][6][7][8]:

Nita a Aba kaidi babaw kawas
pa-paaka-sezaw-i tubabaw sen ki nisiw a langat.
Pa-pa-ngasa-i pasu-rubu ki nisiw a k-in-ula-an.
pa-paitadu-i ki nisiw a l-in-ixad-an, dini daxe haiki babaw.
Baxa-i aunu dali a nu saw.
Hau'aini si ka nita a hayahay, inangi yami hau'aini ka ribirip-en naamisiw ki yami a saw.
Ana papa-xitalam-i niam a aidisaysay, tutu-i niam pater lia di sadial.
Amén.

Tapulu a rahal[edit | edit source]

主的祈禱文 Chú ê Kî-tó-bûn[9][10]:

阮在天裡的父:
願您的名聖;
你的國臨到,
你的旨意得成,在地裡親像在天裡。
阮的日食,今仔日給阮。
赦免阮的辜負,親像阮亦有赦免辜負阮的人。
勿得導阮入於試,著救阮脫離彼個惡的。
因為國,權能,榮光攏是你所有,
代代無盡。
阿們。
Goán tī thiⁿ-nih ê Pē:
Goān Lí ê miâ sèng;
Lí ê kok lîm-kàu,
Lí ê chí-ì tit chiâⁿ, tī tōe-nih chin-chhiūⁿ tī thiⁿ-nih.
Goán ê ji̍t-si̍t, kin-á-ji̍t hō͘ goán.
Sià-bián goán ê ko͘-hū, chhin-chhiūⁿ goán ia̍h ū sià-bián ko͘-hū goán ê lâng.
Bo̍h-tit chhōa goán ji̍p tī chhì, tio̍h kiù goán thoat-lī hit ê pháiⁿ ê.
In-ūi kok, koân-lêng, êng-kng lóng sī Lí só͘ ū,
tāi-tāi bô chīn.
À-bēng.

Masurohong a rahal[edit | edit source]

主禱文[11]:

我們在天上的父:
願人都尊祢的名為聖。
願祢的國度降臨;
願祢的旨意行在地上,
如同行在天上。
我們日用的飲食,今日賜給我們。
免我們的債,如同我們免了人的債。
不叫我們陷入試探;救我們脫離那惡者。
因為國度、權柄、榮耀,全是祢的,直到永遠。
阿們!

English a rahal[edit | edit source]

Lord's Prayer:

Our Father, which art in heaven,
hallowed be thy name;
thy kingdom come;
thy will be done,
in earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread.
And forgive us our trespasses,
as we forgive them that trespass against us.
And lead us not into temptation,
but deliver us from evil.
For thine is the kingdom,
the power, and the glory,
For ever and ever.
Amen.

Latin a rahal[edit | edit source]

Araway u Gregorian – Pater noster.

Pater noster:

Pater noster, qui es in caelis,
sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua,
sicut in caelo, et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem,
sed libera nos a malo.
Amen.

Piniretet[edit | edit source]

 1. 愛蘭教會(Ai-lan Church),"Musumat a kakawas ki Jesu(主禱文, The Lord's Prayer)",Nan-tou Taiwan,2005.
 2. 巴宰文化工作室之文物陳列室
 3. 潘永歷(S,,Sim Só Goän),"Tu-nu a ka-si-bat ma-na-ma-nam(主教示的祈禱, The Lord's Prayer)",Nan-tou Taiwan,April 2,2005.
 4. 李壬癸; 土田滋. 巴宰族傳說歌謠集. 台北: 中央研究院. 2002. ISBN 957-671-888-0.
 5. 潘永歷,"噶哈巫的話(Kaxabu Muwalak Misa a Ahan)",台灣南投縣噶哈巫文教協會,2014年2月21日.
 6. 潘應玉/翻譯,cuaxdon/筆錄修訂,台灣埔里守城地區基督教長老教會(牛眠教會),2014年5月10日
 7. NLT,"聖經新普及譯本(Holy Bible-New Living Translation)",香港/漢語聖經協會[1] Template:Wayback,2013 年1月27日.ISBN 978-962-513-839-8
 8. New Simplified Bible (NSB),"Matthew 6:9-13"[2] Template:Wayback,Study Bible - Online Greek Hebrew KJV Parallel Bible Study Tools,2013/06/22.
 9. 台語漢字本聖經
 10. 台語信望愛
 11. 基督新教《和合本修訂版》, 2010.

Sapal[edit | edit source]