Jump to content

Wp/pwo/ထၧၫ့မၫဝၩကဂၩဒဲကဂၩ ကဘၪအီၪလၧ ၥီၫကၠဲၪဖၧၩ့အဂဲး

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | pwo
Wp > pwo > ထၧၫ့မၫဝၩကဂၩဒဲကဂၩ ကဘၪအီၪလၧ ၥီၫကၠဲၪဖၧၩ့အဂဲး

ထၧၫ့မၫဝၩကဂၩဒဲကဂၩ ကဘၪအီၪလၧ ၥီၫကၠဲၪဖၧၩ့အဂဲး မုဆၫကနံၩယီၩ ၦထၧၫ့မၫဝၩလဖၪ ကဂၩဒဲကဂၩ အဲၪဘိၩ့လိၬၥၭ အီၪထၪ့ဝ့ၫအၪမၬနီၪ ပဒၪ ဘၪနီၪလီၫႉ ကဂၩဒဲကဂၩ ပဘၪအီၪယဲၩ့အထီမွဲဂ့ၩႇ ပဘၪအီၪဘူၭအထီမွဲဂ့ၩႇ ပအဲၪဘိၩ့လိၭၥၭနီၪ မီၪ့ဎီၩ့ပမၩလၩ့ဎီးခွံၬ ပဂဲၫထဲၩ့ၥုၪ့လၩ့ထၭပဂံၪ့ဒီၪ့နီၪလီၫႉ ဆၧနီၪအကၠီၩ့ ကနံၩယီၩလၧမုၬလၩၥၭဎွံၫ ဂံၪ့ဒီၪ့ဆံၫ့ဎံၪအနိၫ့ဖၧၩ့ ယအဲၪဒိၭရၩလၩ့န့အ့ၪဘၪနၥံၪ ဂံၪ့ဒီၪ့မုၪကဲၭၥရ့ၩအဂဲး ကဆံၭကခ့ၭနီၪလီၫႉ လၧပိၫလၫ့ထံၪခး အဲရံစဎွၩအဖုခွၫဂၠိၫ့အီၪနီၪ အမၫၥၭဘီၩ့ ပကိၭဝ့ၫအမံၩ့လၧ ကဲၭၥရ့ၩဘ နီၪအီၪဝ့ၫနီၪလီၫႉ အဲရံစဎွၩယီၩ ဖီၪ့ထဲၩ့အဖုခွၫဂၠိၫ့နီၪဂီၩ့ ခွံၬလၩ့ထၬဝ့ၫလၧ ဖီၩ့ဖၧၩ့ ထၧၫ့ဆိၩယၫအဂး နီၪလီၫႉ ဂီၩ့နီၪအၪ့မၧၫ့ကဲၭၥရ့ၩအီၪလၩ့ဖၭခွံၬလၧအဝၩဂၠိၫ့နီၪလီၫႉ လါနၫ့ကဲၭၥရ့ၩယီၩနီၪ အီၪက့ၪ ထၬၥီၫကၠဲၪလၧ အဝၩအဖၫ့ခိၪအကၠီၩ့ ထုၬလၫ့ဖ့ၪနဲၪအ့ၪ အဲရံစဎွၩ စူၪၥံၭကဘီၩ့နီၪလီၫႉ လၧအဝ့ၫ အစူၪၥံၭလီၩ့နီၪ ကွ့ၭလၩ့ထၬလံၬလၧ ပိၫလၫ့အလၨၪခီၫ အ့ၪလမွဲလၧဆၧၥံၫလံၬဖျိၪ့နီၪလီၫႉ ဂီၩ့နီၪ ကဲၥရ့ၩယီၩစံၭဆၧၫ့ထဲၩ့စဎွၩနီၪ အ့ၪယၥံၫမၬ ယကအီၪလၩ့ဖၭလၧယဝၩၥၭဘီၩ့မၬဆံၭ စဎွၩဧ့ႇ စဎွၩအဲရံနါဂၧၫ့ဘၪ အဝ့ၫအဆၧချဲၩ့နီၪအခၫ အၥၭထၪ့ဝ့ၫဒၪဒိၪဒိၪဒ့ၭဂီၩ့ ခွံၬလၩ့ကဲၭၥရ့ၩလၧ ဖီၩ့ဖၧၩ့နီၪလီၫႉ ကဲၭၥရ့ၩယီၩ ဘၪလၩ့လၧဖီၩ့ဖၧၩ့ ကၠၧၫ့ကၠၧၫ့လၧအဝၩၥၭဘီၩ့ ဖိၭဘိၭ၁၇နံၪ့နီၪလီၫႉ လၧအဝၩၥၭဘီၩ့အဖၫ့ခိၪ အီၪက့ၪထၬၥီၫကၠဲၪန့ဝ့ၫဒၪ ဂ့ၩဘၪစဲၪ့ဂံၪ့ဒီၪ့မုၪဘဲၫ ကဲၭၥရ့ၩယီၩ မွဲပကဘၪ အၪ့အူၭအၪ့ဎၧၩ့ဝ့ၫနီၪလီၫႉ ၦလၧအကဲၪဂံၪ့ဒီၪ့မုၪလဖၪဆ့ ကြၨၭအၪ့န့ဆၧဒီၩ့ဆၧထ့ၬလၧ ကဲၭၥရ့ၩအအီၪယီၩနီၪလီၫႉ ၦထၧၫ့မၫဝၩလဖၪ ကဂၩဒဲကဂၩ ကြၨၭပအီၪက့ၪထၬၥီၫကၠဲၪႇ ကဂၩဒဲ ကဂၩအဖၫ့ခိၪ ကြၨၭပအီၪကၠၭ တီၩတီၩလီၩ့လီၩ့အဂဲး ယရၩန့အ့ၪဘၪနၥံၪဆၧအဂဲးယီၩ ဘဲၫယီၩအ ၥိၭနီၪလီၫႉ ယၧၩနီၪ မွဲနးအဲၪဖီၫဘွၩနီၪလီၫႉ

ထၧၫ့မၫဝၩလဖၪနီၪ ကဂၩဒဲကဂၩ ကဘၪဖ့ၪဂဲးဖ့ၪဘၭလိၬၥၭအဂဲး ပထၧၫ့မၫဝၩလဖၪနီၪ လၧဂံၪ့ဒီၪ့အဆၧၥၭမၧၫ့အဖၧၩ့ မွဲကဒၪဆၧၫ့ယၫလၧ ဆၧကၪဆၧဂဲၩ အမံၩ့မံၩ့နီၪလီၫႉ အနီၪအခၫ လမွဲဘၪကဘျၩ့မွဲကဘျၩ့ အၥုၪ့အၥၭလၩ့ဆါ ကအီၪထၪ့ဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ အကဂၩအ့ၪမွဲ ၥုၪ့ၥၭလၩ့ဆါစွါဘဲၫ အကဂၩနီၪ ဖ့ၪဂဲးဖ့ၪဘၭဝ့ၫ ကဘၪၥ့ၪနီၪလီၫႉ ကဂၩဒဲကဂၩ ပဖ့ၪဂဲးဖ့ၪဘၭလိၬၥၭနီၪ ပကခၫ့ဂၬခွံၬ ဂံၪ့ဒီၪ့အဆၧကၪဆၧဂဲၩလဖၪအဂး မွဲ အခိးအတၩအီၪဝ့ၫအၪမၬနီၪလီၫႉ ၦကွ့ၭလံၬဆရၫ Natheniel Hawthorne နီၪ လၧအဝ့ၫအမံၩ့ လန့ဒံၭဘၪအထီအိၩ လၧအဆၧမၩလးဖၧၩ့ ၦၡၩထုၬထၪ့ခွံၬအဝ့ၫဆၧမၩအကၠီၩ့ အၥုၪ့အၥၭလၩ့ဆ့ၭ လၩ့ယွၩ နၭမၬဒ့ၭနီၪလီၫႉ အဝ့ၫအၥၭလၩ့အထီ အဝ့ၫအမၫၥၭဘီၩ့ Sofiaနီၪ စံၭအဝ့ၫ ဝၩဧ့ မၩၡၪ့နၥၭလဂ့ၩ လၧနၥၭ ဆုးလီၩ့နကမိကွ့ၭလံၬနီၪကွ့ၭမၬလီၫႉ ဂံၪ့ဒီၪ့အဖၧၩ့ ဆၧအၪ့ဆၧအီၩအဂးနီၪ နဘၪၥၭခိအ့ၬႉ ယစူၭ ထၬထီးလဖၪနီၪ ဂံၪ့ဒီၪ့ဆၧအၪ့ဆၧအီၩအဂးလၧၫ့ဂ့ၩဘၪစဲၪ့ႉ နကွ့ၭလံၬၡါအမုၬထုၬကန့ကယွ့ယွ့ လီၫဘ့ၩ စံၭအဝၩဘဲၫနီၪဂီၩ့ ဖ့ၪဂဲးဖ့ၪဘၭအဝၩၥၭဘီၩ့နီၪလီၫႉ ၦကွ့ၭလံၬၡါဆရၫ Natheniel Hawthorne ယီၩ နါဂၧၫ့ဘၪ အမၫၥၭဘီၩ့ အဆၧဖ့ၪဂဲးဖ့ၪ ဘၭ ဘဲၫနီၪၥိၭဂီၩ့ န့ဂဲးန့ဘၭအၪမၬနီၪလီၫႉ စၭထၪ့လၧအထီနီၪ အဝ့ၫယီၩ လၧဆၧဆူၩနဲၩ ဒဲ ဆၧယိ လါလၧၫ့လၧၫ့ဎွ့ၩဎွ့ၩအဖၧၩ့ ကျ့ၭစၨၭကွ့ၩထဲၩ့ လံၬၡါလဖၪဂီၩ့ လယံၬလမီးဘၪအထီနီၪ ခးၥဲၫ့ထၧၫ့ ဘံၪ့ယၫအဖၧၩ့ အဝ့ၫယီၩကဲၪထၪ့ဘၪ ၦလၧအမံၩ့ဎိၩဝ့ၫ ၦကွ့ၭလံၬၡါဆရၫလဂၩနီၪလီၫႉ ထၧၫ့မၫဝၩလဖၪ ကဂၩဒဲကဂၩ ဖ့ၪဂဲးဖ့ၪဘၭလိၬၥၭအ့ၪၥ့ၪနီၪ လၧဂံၪ့ဒီၪ့အဖၧၩ့ ကဲၪထၪ့ဆၧ အနၧၩ့ဖၭဒိၪန့ဝ့ၫဒၪအဂဲး ပဒၪဘၪနီၪလီၫႉ ဂံၪ့ဒီၪ့ဖိၪၥံၪထီးလူၬ ကဂၩဒဲကဂၩ ဖ့ၪဂဲးဖ့ၪဘၭလိၬၥၭ ၥ့ၪ ဒၪဝ့ၫကိၭဒံၩကိၭဂၩဒ့ၭလါဆံၭႉ ယၧၩနီၪ မွဲနးအဲၪဖီၫဘွၩနီၪလီၫႉ

ဆၧအဲၪဆၧကွံၩတၡါနီၪ မၩပျၩ့ခွံၬ ဆၧၥၭမဲၪၥၭဖျဲၩ့လဖၪ န့ဝ့ၫအဂဲး ဆၧအဲၪဆၧကွံၩနီၪ ကမၩလၩ့မါခွံၬ ဆၧၥၭမဲၪၥၭဖျဲၩ့လဖၪအဂး ဖ့ၪလၫ့ပၧၩ ဂဲးဘၭန့နီၪလီၫႉ နၧၩယီၩ အ့ၪမွဲနအဲၪဘၪၦၡၩ လၧဆၧအဲၪဆၧကွံၩတၡါအဖၧၩ့စွါဘဲၫ နကဘၪထိးဆၫနၥၭအဂး နၥၭမဲၪအ့ၬႉ အဝ့ၫအဂးနကဘၪဖ့ၪဆၧၫ့လၩ့နၥၭဆ့ မွဲနကၥၭမဲၪအ့ၬႉ အဝ့ၫအဂး နကဘၪထိးနိၫ့ ထိးနၭဆ့ မွဲနကၥၭမဲၪအ့ၬႉ နကဘၪထိးလူၬနအခံၫ့လဖၪဆ့ မွဲနကၥၭမဲၪလၧၩ့ဧၪအ့ၬႉ ပအဲၪဝ့ၫဒၪၦလဂၩအဂး ပကဘၪထိးဆၫပၥၭႇ ပကဘၪထိးနိၫ့ထိးနၭၥၭအဂး ၦလၧအၥၭ မဲၪဆၧနီၪ ၥုၪ့ထၪ့ဂံၪ့ဒီၪ့အမုၬအၡူၪလန့ဘၪနီၪလီၫႉ ဘၪန့လဲၪ အဝ့ၫအီၪနီၪ ဆၧအဲၪဆၧကွံၩတ ၡါလအီၪဘၪအကၠီၩ့နီၪလီၫႉ ဆၧအဲၪဆၧကွံၩတၡါ အီၪဝ့ၫဒၪၦလဖၪနီၪ အဝ့ၫၥံၪအဲၪဘၪ ၦလဂၩ အဂး အီၪက့ၪထးခွံၬဆၧလဖၪန့ထီးလူၬနီၪလီၫႉ ဆၧထယီၩယအဲၪဒိၭလီၩၥ့ၪယၫအ့ၪဘၪနၥံၪ စဎွၩ အဲဒွဲအဂဲး ကဆံၭကခ့ၭနီၪလီၫႉ စဎွၩအဲဒွဲယီၩနီၪ အဲၪဘၪလိၬၥၭလၧ ၦမုၪမဲၫ(-)အၡၪ့ၡၪ့ယၬယၬဖိၪကဂၩနီၪလီၫႉ ဆၧလၧ ပဎွၩကမံၩ့နီၪ အီၪဎုၬလၧၦၡၩယိၩယိၩဖိၪလန့ဘၪနီၪလီၫႉ အ့ၪမွဲအဝ့ၫယီၩ ကအီၪဎုၬလၧ ၦမုၪမဲၫယီၩ စွါဘဲၫကဘၪခွံၬလၩ့ခွံၬ စဎွၩအလးအလၩလဖၪ ထီးလူၬနီၪလီၫႉ စဎွၩအဲဒွဲယီၩ ဘၪရွံထၪ့ အဝ့ၫ အနီးဒဲ ၦမုၪမဲၫနီၪအခၫ အဝ့ၫယီၩလရွံထၪ့ဘၪစဎွၩအနီးဒဲ ရွံထၪ့ဒၪမွဲ အဆၧအဲၪၦမုၪမဲၫနီၪလီၫႉ အဝ့ၫယီၩ ခွံၬၡိၭခွံၬစဎွၩလဂၩအလးအလၩဒဲ အနီးန့ဝၫဒၪနီၪ ဘၪန့လဲၪ လၧအဝ့ၫအီၪနီၪ ဆၧအဲၪ ဆၧကွံၩတၡါၡါအီၪဝ့ၫဒၪအကၠီၩ့နီၪလီၫႉ ဆၧနီၪအကၠီၩ့ ပကဲၪထၧၫ့မၫဝၩလဖၪဆ့ ဘဲၫစဎွၩအဲဒွဲယီၩအၥိၭ ပဆၧအဲၪအဂး ပဖ့ၪလၫ့ လၩ့ၥၭဘၧၫ့ဝ့ၫ ကိၭမံၩ့ဒ့ၭ ၥၭ နီၪ ပကဘၪအၪ့လုထၬဝ့ၫနီၪလီၫႉ ဆၧအဲၪဆၧကွံၩတၡါၡါနီၪ ဖျီၪလၩ့ အၪ့အူၭနၭမၬဒ့ၭမွဲအ့ၬဧၪႉ

နးအဲၪဖီၫဘွၩ