Jump to content

Wp/pwo/စ့ၫ့ၥံၫယၫမီၫ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | pwo
Wp > pwo > စ့ၫ့ၥံၫယၫမီၫ
Dr.
စ့ၫ့ၥံၫယၫမီၫ့
အီၪဖျဲၪထၪ့အီၪဖျဲၪထၪ့ - ၁၉၅၉နံၪ့ႇ လၩဒံၫဇ့ၩဘၧၫ့ ၆ၥၫ့ႇ
တခိၩ့ခးဒီၪ့ႇ အ့ၩစံၫ့ဝံး
အမံၩ့ဂူၪ ဂၩလဖၪအမံၩ့ဂူၪဂၩလဖၪ - စ့ၫၥံၪယၪမီၫ့
ဆၨၩဆၬဆၨၩဆၬ - ခးပယၩ့ထံၪခးဖိၪႇ ၦဖျိၩ့ဆၨၩႇ မီၫလမၠဲၫ့ဝံး
ဆၧမၩလိၪလးမိထုၪ့ဆၧမၩလိၪလးမိထုၪ့-ၥံၪ့ဎွံၪဘျၪ့ကိၪ့ဒိၪ(၂)
ဝံးတခိၩ့
ဆၧဖံၭဆၧမၩဆၧဘိၪ့ဆၧဘၩ - ၦဎြံၬဖိၪ
မံၩ့ဎိၩၥၪဖျီၪအဂဲးအဖး​ဆၧဖံၭဆၧမၩ- ၥံၪ့ဎွံၪဆရၫလၧအဘၠၩ့ၦဘၪကၪဘၪဂဲၩဖိၪလဖၪ
ဆၧဘိၪ့ဆၧဘၩဆၧဘိၪ့ဆၧဘၩ - ၦဎြံၬဖိၪ
မိဖါ(ဖၪ)မၩ့ညံၩ့မီၫ့ ဒဲ ဂါလၭကၠံၫ
န့ထၬဘၪခိၪဖၭလဖၪန့ထၬဘၪခိၪဖၭလဖၪ - ရ့ၫမိၫမၫဂၫၥံၪ့ဎွံၪခိၪဖၭႇ ((၂၀၀၂)
ခးအ့ၩၡၩမၫတူၩရၫခိၪဖၭလဖၪႇ (၀၀၃)
ဆ့ဒနံၫဆၧဎူၫဆၧဎၩ့ခိၪဖၭ(၂၀၁၃)
ခၩ့ဒိၩ့လးmaetaoclinic.org

ထၧၫ့ဖု၀ဲမုၪခွၫၥံၪဧ့ မုကနွံၫယီၩ ယမိအဲၪဒိၭလီၩ့ၥ့ၪယၫဘၪနၥံၪ ၦဖျိၩ့မံၩ့ဎိၩၥၪဖျီၪ့လဂၩ မွဲဝ့ၫဒၪ Dr. စ့ၫ့ၥံၫယၫမီၫ့ အဂဲး ကဆ့ၭကခ့ၭ ဖိၪနီၪလီၫႉ Dr.စ့ၫ့ၥံၫယၫမီၫ့နီၪ အီၪဖျဲၪ၀့ၫဒၪလၧ ၁၉၅၉ နံၪ့ လၩ ဒံၫဇ့ၩဘၫ (၆)ၥၫ့ လၧ အ့ၫစံၫ့ ဆၧဆၫဂံၪ့ဒဲ အမိမိၥၭဘီၩ့ နးလၭကၠံၫ အဖါဖါၥၭဘီၩ့ မၩ့ညံၩ့မီၫ့ နီၪ အီၪဝ့ၫဒၪလၧ ထံၫထၫကျိၩ့ခးဒီၪ့ ကၠိၫ့ပၠိၫ့၀ံံးဒီၪ့နီၪလီၫႉ


Dr.စ့ၫ့ၥံၫယၫမီၫ့ အဖါဖါၥၭဘီၩ့နီၪ မွဲဝ့ၫ ၥံၫဆရၫ လဂၩနီၪလီၫႉ အထၧၫ့ဖု၀ဲအီၪဝ့ၫ (၇) ဂၩအဖၧၩ့ အ၀့ၫနီၪ မွဲ ဖိၪမုၪ (၃) ဂၩ လဂၩနီၪလီၫႉ Dr.စ့ၫ့ၥံၫယၫမီၫ့ယီၩ စၭထၪ့ၥီၪ့လိၪ တၩ့ဖုၪ့ဆၧမၩလိၪလၧ ၀ံံးမီၫလမၠဲၫ့ နီၪလီၫႉ တၩ့ထီၫဆၧမၩလိၪဖျီၪ့ဂီၩ့ ဆုးထၪ့ ဒေသကော့လိပ် (၂) နံၪ့ လၧ ၀ံံံံးမီၪ့လမၠဲၪ့နီၪဂီၩ့ ဆုးထၪ့ထဲၩ့ ၥံၪ့ဎွံၪဘျၪ့ကိၪ့ဒိၪလၧ ၀ံံံံၧတခိၩ့နီၪလီၫႉ

အဝ့ၫကၠီးဂီၩ့အခၫ စဲၪ့လၩ့ၥီၪ့လိၪအၥၭလၧ မီၪ့လမဲၠၫ့ ဆၧဆၫဂံၪ့ဂီၩ့ ကဲၪထၪ့ၥံၪ့ဎွံၪ ဆရၫအခၫ မွဲလမၩဘၪ ပဒိၪအဆၧမၩဆၧဖိၪ ၥံၪ့ဎွံၪဆၧရၫဒဲ ဂဲၫထဲၩ့ထဲၩ့လၧ အရွဲအၥၪၥံၪအီၪအလး ဒိၩ့ပၥံၫ့နီၪလီၫႉ လၧ ဒိၩ့ပၥံၫ့ဖၧၩ့ အ၀့ၫ အမိဂါ ဝဲထၪ့ထၬ ဆၧဆၫဒူၭလဖျိၪ့ အမံၩ့မွဲဝ့ၫ ပၭတၩ ဆၧဆၧဒူၭနီၪ အဝ့ၫအၪ့န့ထၪ့မူၩဒၩ ကနံၪ့ဘျဲၪနီၪလီၫႉ

အထီနီၪ ပခးပယၩ့ထံၫခး လၧဎူၫဎၩ့လၧၩ့ဘၪဒဲ အ၀့ၫ အမိဖါအီၪလၧ ၀ံံံံးမီၫလမၠဲၫ့နီၪ အီၪလဆီၪ့ဘၪအကၠီၩ့ အဝ့ၫ ခွံၬလၩ့အၥၭ ကထဲၩ့၀ဲးလၪ့ထဲၩ့ ဆၧဆၫဒူၭလၧဖျိၩ့ဆၨၩခးဒီၪ့ လမွဲဘၪ မိၫ့ဆၨၩခးဒီၪ့နီၪလီၫႉ နံၪ့ ၁၉၈၇နံၪ့နီၪ အဝ့ၫထဲၩ့ထီၩ့ထဲၩ့လၧ မီၪ့လမၠဲၫ့ဂီၩ့ အဝ့ၫ အမိမိနးဆ့ ၥံၫထးလၧ ၀ံံံံးမီၫလမၠဲၫ့နီၪလီၫႉ အဝ့ၫ အမိမိၥံၫဂီၩ့အခၫ အ၀့ၫဝဲထၪ့ ဆၧဆၫဒူၭလၧ အံၪ့ဒၡူၫ တဝၫ့နီၪတၭ တဝၫ့ယီၩ ၦၡၩအီၪဝ့ၫ ဖိၭဘိၭအဂၩ နံလၬဂီၩ့ ၦဖျိၩ့ဆၨၩႇ မိၫဆၨၩ ဒဲ ပအိၬဆၨၩဆၬလဖၪ အီၪၥၭမၧၫ့ဝ့ၫဒၪတဝၫ့နီၪလီၫႉ

၈၈ ခးပယၩ့ ဆၧဎူၪဎၩ့လအီၪဘၪအထီနီၪ အဝ့ၫဒဲ အထံၩၥိၭ (၁၄) ဂၩ ဘၪလ့ၩဝ့ၫဒၪ ကၪကၪဂဲၩဂဲၩလါနၫ့ လၧဆၧလၩ့အၪ့ယိၪလအီၪဘၪနးမံၩ့အဖၧၩ့ လ့ၩထီၩ့ဝ့ၫဒၪလၧ KNU ၥူၭလး (၂) အီၪအလး ဂ့ၩဂ့ၩဘၪဘၪနီၪလီၫႉ Dr.စ့ၫ့ၥံၫယၫမီၫ့ယီၩ အီၪဂဲၫစဲၪ့ထၪ့လၧ အံၪ့ဒၡူၫ တဝၫ့နီၪ အဝ့ၫကမၩမန့လဲၪ မွဲအၪ့ဎၬထၬဝ့ၫ လအီၪဘၪလီၫႉ လါနၫ့ဂ့ၩ ၀ၩ့ခၬ ဆၧဒူၭၥူၭကဲၪထၪ့ ဒိၪမၬလ့ၬအကၠီၩ့ ပဖျိၩ့ၥူၭဘၪထံၭဆၫလဖၪ ဘဲၫဘျၩ့ဝ့ၫအဖျဲၪ့ကန့အဂး Dr.စ့ၫ့ၥံၫယၫမီၫ့ ဘၪကျ့ၭစၨၭအၪ့ကံၩ့ထၪ့ လးကျဲၩ့နီၪလီၫႉ အဆၧၫ့အထီလၧ အလိၫဝ့ၫဒၪ ၥံၪ့ဎွံၪကန့အဂးႇ အရ့ၩဒိၪဆၧဆၫဆါလဖၪ ဘဲၫၥိၪ့ဝ့ၫ မဲဆီး ဆၧဆၫဂံၪ့ကန့အဂးဒဲ ဆၧမၩလိၪ ၥူၭဖိၪလဖၪ ၥံၪ့ဎွံၪၥူၭဖိၪလဖၪ လိၪဝ့ၫဒၪ ဘၪထွ့ၪလၧ ၥံၪ့ဎွံၪၥဖျး ဖ့ၪလၪ့ဝ့ၫကန့အဂး လၧမဲဆီးနီၪ လိၪဝ့ၫဒၪနီၪ ကျ့ၭစၨၭမၩကဲၪထၪ့ဝ့ၫဒဲ ၁၉၈၉ နံၪ လၩ Feb နီၪ စၭထၪ့၀ဲလၪ့ မဲတီၫ ဆၧဆၫဒူၭယီၩလၧ ၦၡၩ (၆) ဂၩနီၪလီၫႉ ဆၧဆၫဒူၭယီၩ ၦမၩဆၧဖိၪၡၩလါနၫ့ဂ့ၩ ဆၧမၩဆၧၩ့န့ဝ့ၫဒၪ အၪမၬနီၪလီၫႉ ဆၧဆၫဒူၭယီၩ အဝ့ၫစၭထၪ့ ဂ့ၭဂ့ၭလီၫ လါနၫ့ ၦၡၩဂဲၫၥ့ၪယၫအၪထၪ့ ကဆံၭကဆံၭတၭ အထီဘဲၫယီၩ ဆၧဆၫဒူၭနီၪ ကနံၩ ဘၪဘျၩ့ဝ့ၫဒၪ ဆၧဆၫဆါ ၥံၪ ဖိၭဘိၭ အဂၩ (၃၀၀) ဂီၩ့ လကၭဒံၭဘၪ ၦလၧဘၪလ့ၩမၩအၪ့မၩအီၩ့ ဆၧမၩလၧ မဲဆီး အဖိၪအဒံၪၥံၪလဖၪအဂး ၀ဲထၪ့ထၬအ့ၪ၀့ၫ ဆၧမၩလိၪလး ၥီၪ့ဘိၪ့အ့ၪ၀့ၫ လံၬနီၪလီၫႉ

ထၧၫ့ဖု၀ဲမုၪခွၫၥံၪဧ့ Dr.စ့ၫ့ၥံၫယၫမီၫ့ယီၩ န့ထၬဘၪဝ့ၫ ထံၫခးဂူၫဂၩ ဖ့ၪလၪ့အ့ၪ အ၀့ၫခိၪဖၬ (၂၀)ဘျဲၪဒဲ လကၭဒံၭဘၪ ၁၉၉၉နံၪ့နီၪ ဂၠိၫ့နၭၥၫ့မၩ့ ခိၪဖၭႇ နံၪ့ ၂၀၀၂ နီၪရ့ၫမိၫ့မဲၭဆ့ၩ ၥံၪ့ဎွံၪ ခိၪဖၭႇ နံၪ့ ၂၀၁၃ နံၪ့နီၪ ဆ့ၭဒနံၫ ဆၧဎူၫဆၧဎၩ့ ခိၪဖၭႇ ၂၀၁၅နံၪ့နီၪ The South Korean POSCO TJ Park Prize, ၂၀၁၆နံၪ့အဂး ယိထွ့ၪယိခွၭထၪ့ ၦၡၩခမျး မၫတုၩရၫ ခိၪဖၭႇ ၂၀၁၇ နံၪ့အဂး ၡၩခမျၧး အခွးအရ့ၩ ခိၪဖၭႇ ခိၪဖၭဂူၫဂၩလဖၪ ဒဲ နံၪ့ ၂၀၀၃ နံၪ့နီၪ တဲၩ့မၭကဇ့ၩ အၪၡၭ မၫတုၩရၫလဖၪအဖၧၩ့ အဝ့ၫပၫ၀့ၫဒၪနီၪလီၫႉ

ရရှိခဲ့သည့် ဆုများ

[edit | edit source]

ဒေါက်တာစင်သီယာမောင် သည် အောက်ပါဆုများစွာကို သူ၏ ဆေးခန်းတွင် လှုမှုကူညီရေးအလုပ်များကြောင့် ရရှိခဲ့သည်။

 1. ၂၀၁၈ UNDP’s N-Peace Award[1]
 2. ၂၀၁၈ Roux Prize
 3. ၂၀၁၃ ဆစ်ဒနီငြိမ်းချမ်းရေးဆု(Sydney Peace Prize)
 4. ၂၀၁၂ National Endowment for Democracy's 2012 Democracy Award
 5. ၂၀၀၉ Inspiration Model Award from "Khon Khon Khon", Thai Television Programme
 6. ၂၀၀၈ Catalonia International Prize along with Daw Aung San Suu Kyi
 7. ၂၀၀၇ Asia Democracy and Human Rights Award (Taiwan Foundation for Democracy)
 8. ၂၀၀၇ World’s Children’s Prize for the Rights of the Child Honorary Award (Children’s World Association, Sweden)
 9. ၂၀၀၅ 1,000 Women Nobel Peace Prize Nomination (Global)
 10. ၂၀၀၅ Unsung Heroes of Compassion Award (The Dalai Lama and Wisdom in Action, USA)
 11. ၂၀၀၅ The Eighth Global Concern for Human Life Award (Chou-Ta Kuan Foundation, Taiwan)
 12. ၂၀၀၅ Included in Time Magazine’s November Article on 18 Global Health Heroes
 13. ၂၀၀၂ Ramon Magsaysay Award for Community Leadership (Philippines)
 14. ၂၀၀၁ Foundation for Human Rights in Asia Special Award (Japan)
 15. ၂၀၀၁ Van Hueven Goedhart Award (Netherlands)
 16. ၁၉၉၉ Jonathan Mann Health and Human Rights Award (USA)
 17. ၁၉၉၉ American Women's Medical Association President's Award (USA)
 18. ၁၉၉၉ John Humphries Freedom Award (Canada)[2]

ကိုးကား

[edit | edit source]
 1. https://www.irrawaddy.com/news/dr-cynthia-maung-wins-undps-n-peace-award.html
 2. မော်ကွန်းတင်ပြီးမိတ္တူ။ 31 October 2007 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 10 November 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။

စာအုပ်။။ စိုးနေလင်း ၏ ဒေါက်တာ စင်သီယာမောင် သို့မဟုတ် အရိပ်ကောင်းသော သစ်တစ်ပင်၊ ခေတ်ပြိုင် စာပေတိုက်၊ ဇန်နဝါရီ ၂၀၀၇ ခုနှစ် ထုတ်၊