Jump to content

Wp/nus/Thilba Hɛ̈k (Silver X)

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nus
Wp > nus > Thilba Hɛ̈k (Silver X)

Luɔc thuɔk nɛni tin Bo̲r kɛ thok Naath (Nuer translation)

Thilba Hɛ̈k (Silver X).

Hɔ̲kuta Thithɛ̈r Malic Jɛrɛmaya. (Okuta Caesar Malish Jeremiah).

Dap kɛ jɛ kɛ cäŋkä Rɛw (2) kä Pay Wälrɛw kiɛ Pay in cɔalkɛ i̲ (Tio̲p in di̲t) kɛ ruɔn bathdɔr kɛl wicdɛ kur bäŋuan tëë jiɛn bädäk wicdɛ bädäk. (Born on 2 December in 1988).

Jɛn dapkɛ jɛ kä To̲rit, Kuic Cuëëc Thuda̲n kiɛ kä Jinub Thudan. (He was born in Torit, South Sudan).

Jɛn ŋa̲ckɛ jɛ kɛ ciöt ŋarädɛ ni Thilba Hɛk, kä nɛy tin tɔ ji cuëëc Thuda̲n a la ki̲i̲t tuaari kiɛ wɛɛni, jɛn cɛ ŋa̲a̲ri ti ŋuan naŋ nhiam ji Apirika, rɛy wec Kinyɛ kä Nayröbi amäni rɛy Wec Kuic Cuëëc Thudan, rɛy Juba, muc ti ŋuan naŋ thi̲n. (Known by his stage name Silver X, is a South Sudanese singer. Silver X won many East African awards in Nairobi, Kenya as well as South Sudanese award in Juba).

Thilba Hɛ̈k.

Ciöt diëëthdɛ: Hɔ̲kuta Thitha Malic Jɛrɛmaya (Birth Name: Okuta Caesar Malish Jeremiah).

Ɛ nyɔk ŋa̲ckɛ jɛ kɛ ciöt mi dɔŋ mi cɔal kɛ jɛ i̲ ŋieec wec muɔn (Also known as, Uztas Ta Dunia, meaning “Teacher of the world).

Dap kɛ jɛ kɛ Pay wäl rɛw kiɛ pay in cɔalkɛ i̲ Tio̲p in di̲t, kɛ ruɔn bathdɔr kɛl wi̲cdɛ kur bäŋuan tëë kɛ jiɛn bädäk wi̲cdɛ bädäk kä To̲ri̲t Kuic Cuëëc Thuda̲b (Born December 2 1988, in Torit, South Sudan).

Ŋiecdɛ kɛ ɤöö bɛ la puɔt thuɔmni. (Genres).

Hip-hop.

R&B.

Pop.

La̲tdɛ ɛ ɤöö ki̲i̲t din kiɛ tuari (Occupation; Singer).

Kuak buɔlɛ: pia̲niö min luot ɤöö thuom (Piano).

Ruɔn ëë tuok ɛ kɛ tuaar kiɛ kɛ wɛ̈ɛ̈h, ɛ ruɔn bathdɔri da̲ŋ rɛw wicdɛ bädäk amäni tämɛ (Year Active: 2008).

Ca gɔ̲r a la ram kɛl kä ji wec muɔn (International Records.

Jɛn ɛ jɔw ji Kuic Cuëëc Thuda̲n, (South Sounds Production).

Ɛ jɔw gua̲ndɔŋ (Grandpa records).

Ɛ jɔw wuɔ̲ciŋtɔn (Washington).

Nɔmɔ ɛ jɛn ta̲ tëka̲ Hɔkuta kiɛ Thilba Hɛ̈k.