Wp/nr/Main Page/Featured Article

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nr‎ | Main PageWp > nr > Main Page > Featured Article
Jump to navigation Jump to search
7042 lores-Ebola-Zaire-CDC Photo.jpg

Ubulwelwe be-Ebola nofana (EVD) I-Ebola nomulwana wokopha iingazi okhambisana nomgomani (EHF) mimulwana ebangwa bulwelwe bevayirasi ebizwa nge-Ebola. Amatshwayo athoma ukubonakala phakathi kwamalanga amabili ukuya eemvekeni eentathu ngemva sewungenwe bulwelwe lobu, njengomgomani ongapheliko, umphimbo obabako onesilonda, imisipha ebuhlungu kanye nehloko esawula kabuhlungu. Kesinye isikhathi ungahlanza, uphakanyelwe ziimbindi nesifo sokurhuda, kuzokwenza bona amaphaphu kanye neso zingasasebenzi kuhle.

Umulwana lo ungangena nawuthintana neengazi zomuntu ophethwe ngibo nofana umjuluko nanyana okunye nokunye okusamanzana okuvela (eenlwaneni kumaphelaphelana nofana iimfene). Kukholelwa bonyana abomaphelaphelani bakwazi ukuphatha umulwana lo kodwana wona angaphathwa ngiwo. Kwaba khona umuntu otheleleke ngomulwana lo, umulwana lo ungatheleleka kabanye abantu godu ngesikhathi esifitjhani.