Wp/nr/Bhiza Masango

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nr
Wp > nr > Bhiza Masango

Bhiza David Masango (4 kuKhukhulamungu 1951) ngumtloli owaziwa khulu ngomtlolo wedrama " Larhwalala Nobani". Wabelethelwa endaweni ye - Wonderfontein esigodini se-Middelburg, begodu Wakhulela e-Paynevile eSprings wabe wafika ebangeni lokuthoma isikolo.[1]

Iifundo:[edit | edit source]

Ngamabanga athileko womsebenzi ababelethi bafudukela e-Bronkhorstspruit lapha athoma khona isikolo e-Uitkyk Community School. Wafunda khona kufikela ebangeni lesibili. Ngomnyaka we-1965 wathuthukela e-Middelburg esikoleni i-Eikeboom Colliery School kusukela ebangeni lesithathu kuya kelesine. Wabe sekathuthukela eMhluzi esikolweni Elusindisweni Higher Primary School wafunda waqeda ibanga lesithandathu khona. Wabamba itorho e-RMB Steel alloys alinga ukubuthelela amatikana wokuragela phambili, wabuyela esikolweni eSozama Secondary School lapha afunda khona waqeda ibanga lobunane. Ngomnyaka we-1974 waqatjhwa njengotitjhere wesigiyane eNdedema Community school wafundisa ibanga lesihlanu ,ngonyaka olandelako wafundisa ibanga lesihlanu nelesithandathu.[1]

Ngomnyaka we-1976 athuthukela eBotshabelo Training College lapho aphetha khona iimfundo zakhe zobutitjhere. Waqedelela ngokobana aphothule i-diploma yeemfundo zomthetho ngokukhamba kweminyaka wafumana iziqu ze (Human Resource Management). Waqatjhwa godu ngobutjhwa esikoleni iNdedema Community School kufikela ngomnyaka we-1979,wathuthukela eMthunzini Higher Primary School eKwaggafontein KwaNdebele waba sisandla sika titjherehloko. Nokho akhenge ahlale isikhathi wathuthuka ngenyanga kaMgwengweni ngomnyaka we-1980 wathoma isikolo esitjha iSindawonye Higher Primary School lapha aba yihloko yesikolo kufikela ngomnyaka we 1992.[1]

Ubutloli:[edit | edit source]

Ngesikhatheso waba sele alilunga leBhodo yeLimi lesiNdebele begodu amtloli. Ngenyanga kaSewula 1992 waqatjhwa ukuba njengeSekela likamqophisi ePhikweni leLimi bekube khathesi.[1]

"Nzunza nomanala ngibawela incwadi le eyinoveli ezingqondweni zenu bonyana ihlale inzinze ibe yinzunzo kini. Nginethemba elikhulu bona nizayithola inesifundo esihle khulu khulu kebengubo kunye namatlawu. Ihlathulula kuhle bonyana ihlama iyayidungu ingqondo yomuntu, aphelele ngokuzikholwa bona kufanele aphile yiphi ipilo. Kungebangelo-ke kutholakala umuntu angazazi bona usisibekelo sayiphi ipolo"--"Amabatha (unfaithful) B.D Masango[2].

Umtloli lo wa tlola amadrama begodu nendatjana eziningana, ezinye ngezilandilako[3]:

 1. - Zithabiseni ngeenkondlo (1990)
 2. - Isilodlhelo sakaNzunza noManala (1990)
 3. - Yewize sifunde : ibanga (1990)
 4. - Zithabiseni ngeenkondlo 2 (1992)
 5. - Ngifanele ukuzenzela (1992)
 6. - Umuntu akahlobokwa (1992 godu ngo 1995)
 7. - Ubadanile (1992 godu ngo 1995)
 8. - Uzangenzani (1994)
 9. - Amabatha (1995 godu ngo 1996)

Isithasiselo[edit | edit source]

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 "Preserving and Celebrating our literary heritage" (March 2011) - National Library of South Africa. Retrieved 22 February 2016
 2. "Amabatha / B.D. Masango" - Library & Information Services - NMU. Retrieved 22 February 2016
 3. "Masango, B. D." - worldcat Identities. Retrieved 22 February 2016