Wp/nod/ᩈᩉᨽᩣ᩠ᨻᨿᩩᩁᩰᩫ᩠ᨷ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nodWp > nod > ᩈᩉᨽᩣ᩠ᨻᨿᩩᩁᩰᩫ᩠ᨷ
Jump to navigation Jump to search
หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านบทความในวิกิพีเดียภาษาล้านนานี้ เชิญติดตั้งฟ้อนต์และทดสอบการใช้ระบบพิมพ์ได้ที่นี่ วิธีการติดตั้งอักษรธรรมล้านนาและใช้ Virtual Keyboard ในการพิมพ์ภาษาล้านนาบนอินเทอร์เน็ต หรือเพจของคุณ Alan Wood's Tai Tham (Lanna) Unicode ดาวน์โหลด ศึกษาวิธีการพิมพ์ แล้วเริ่มต้นเขียนบทความได้เลย


ᩈᩉᨽᩣ᩠ᨻᨿᩩᩁᩰᩫ᩠ᨷ
ᩈᩉᨽᩣ᩠ᨻᨿᩩᩁᩰᩫ᩠ᨷ
ᩈᩉᨽᩣ᩠ᨻᨿᩩᩁᩰᩫ᩠ᨷ
  • ᩁᩢᨮᩈᨾᩣᨩᩧ᩠ᨠ 28 ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩈ
  • ᨻᩨ᩠᩶ᨶᨴᩦ᩵ 1,669,807 sq mi
  • ᨷᩕᨩᩣᨠ᩠ᩋᩁ 499,021,851(2551)

ᩈᩉᨽᩣ᩠ᨻᨿᩩᩁᩰᩫ᩠ᨷ (ᩋᩢ᩠ᨦᨠᩕᩧ᩠ᩇ: European Union: EU) ᨸᩮ᩠ᨶᩈᩉᨽᩣ᩠ᨻᨴᩣ᩠ᨦᩆᩮᩕᩇ᩠ᨮᨠᩧ᩠ᨧᩓᨠᩣ᩠ᩁᨾᩮᩧ᩠ᩋᨦ ᨷᩕᨠ᩠ᩋᨷᨯ᩠᩶ᩅ᩠ᨿᩁᩢᨮᩈᨾᩣᨩᩧ᩠ᨠ 28 ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩈ ᩈ᩠᩵ᩅᩁᩉᩲ᩠ᨿ᩵ᨲᩢ᩠᩶ᨦᩀᩪ᩵ᨶᩲᨴᩦ᩠ᨷᨿᩩᩁᩰᩫ᩠ᨷ[1][2] ᩈᩉᨽᩣ᩠ᨻᨿᩩᩁᩰᩫ᩠ᨷᨠᩮᩧ᩠ᨯᨡᩧ᩠᩶ᨶᨧᩣ᩠ᨠᨷᩕᨩᩣᨣᩫ᩠ᨾᨳ᩵ᩣ᩠ᨶᩉᩧ᩠ᨶᩓᩉᩮᩖᩢᩡᨠᩖ᩶ᩣᩉᩯ᩠᩵ᨦᨿᩩᩁᩰᩫ᩠ᨷ(ECSC) ᩓᨷᩕᨩᩣᨣᩫ᩠ᨾᩆᩮᩕᩇ᩠ᨮᨠᩧ᩠ᨧᨿᩩᩁᩰᩫ᩠ᨷ(EEC) ᨲᩢ᩠᩶ᨦᨣᩮᩢ᩶ᩣᨾᩮᩧ᩠᩵ᩋᩋᨸᩖᩦᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᩢᨠᩕᩣ᩠ᨩ 2494 ᩓᨸᩖᩦᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᩢᨠᩕᩣ᩠ᨩ 2501 ᨲᩣ᩠ᨾᩃᩴᩣᨯᩢ᩠ᨷ ᨾᩦᩈᩫᨶ᩠ᨵᩧᩈᩢᨱ᩠ᨬᩣᨾᩣᩈᨴᩕᩧᨩ᩠ᨴ᩼ᨿᩮ᩠ᨿᩡᩉᩨ᩶ᨠᩮᩧ᩠ᨯᩈᩉᨽᩣ᩠ᨻᨿᩩᩁᩰᩫ᩠ᨷᨾᩮᩧ᩠᩵ᩋᩋᨸᩖᩦᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᩢᨠᩕᩣ᩠ᨩ 2536 ᩓᨾᩦᩈᩫᨶ᩠ᨵᩧᩈᩢᨱ᩠ᨬᩣᩃᩧᩈᨷ᩠ᩋᨶᨿᩮ᩠ᨿᩡᩉᩨ᩶ᨾᩦᩁᩢᨮᨵᩢᨾ᩠ᨾᨶᩪᨬ᩼ᨡ᩠ᩋᨦᩈᩉᨽᩣ᩠ᨻᨿᩩᩁᩰᩫ᩠ᨷ ᨷᩢ᩠ᨦᨣᩢ᩠ᨷᨩᩲ᩶ᨶᩲᨸᩖᩦᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᩢᨠᩕᩣ᩠ᨩ 2552


ᩈᨽᩣᨿᩩᩁᩰᩫ᩠ᨷ

ᩈᩉᨽᩣ᩠ᨻᨿᩩᩁᩰᩫ᩠ᨷᨾᩦᩈᨳᩣᨷᩢ᩠ᨶᩈᩴᩣᨣᩢ᩠ᨬᩋᩢ᩠ᨶᨷᩕᨠ᩠ᩋᨷᨻᩱᨯ᩠᩶ᩅ᩠ᨿ ᨣᨱᨠᩢᨾ᩠ᨾᩣᨵᩧᨠᩣ᩠ᩁᨿᩩᩁᩰᩫ᩠ᨷ ᨣᨱᨾᩫᨶ᩠ᨲᩕᩦᩈᩉᨽᩣ᩠ᨻᨿᩩᩁᩰᩫ᩠ᨷ ᩈᨽᩣᨿᩩᩁᩰᩫ᩠ᨷ ᩆᩣ᩠ᩃᨿᩩᨲᩧᨵᩢᨾ᩠ᨾ᩼ᩈᩉᨽᩣ᩠ᨻᨿᩩᩁᩰᩫ᩠ᨷ ᩓᨵᨶᩣᨣᩣ᩠ᩁᨠᩖᩣ᩠ᨦᨿᩩᩁᩰᩫ᩠ᨷ ᨾᩦᨠᩣ᩠ᩁᩃᩮᩧ᩠ᩋᨠᨲᩢ᩠᩶ᨦᩈᨾᩣᨩᩧ᩠ᨠᩁᩢᨮᩈᨽᩣᨿᩩᩁᩰᩫ᩠ᨷ 5 ᨸᩖᩦᨴᩮᩧ᩠᩵ᩋᩋᨶᩧ᩠᩵ᨦ ᩈᩉᨽᩣ᩠ᨻᨿᩩᩁᩰᩫ᩠ᨷᨻᩢᨯ᩠ᨰᨶᩣᩁᨷᩫ᩠ᨷᨠᩣ᩠ᨯᨯ᩠᩵ᨿᩅᨶᩲᨻᩨ᩠᩶ᨶᨴᩦ᩵ᨩᩮ᩠ᨦᨠᩮᩧ᩠᩶ᨶ(22ᩁᩢᨮᩈᩉᨽᩣ᩠ᨻᨿᩩᩁᩰᩫ᩠ᨷ ᩓ 4 ᩁᩢᨮᨶ᩠ᩋᨠᩈᩉᨽᩣ᩠ᨻᨿᩩᩁᩰᩫ᩠ᨷ) ᨿᩢ᩠᩶ᨦᨠᩣ᩠ᩁᨩᩲ᩶ᩉ᩠ᨶᩢᨦᩈᩨᨯᩮᩧ᩠ᨶᨴᩣ᩠ᨦᨶᩲᩈᩉᨽᩣ᩠ᨻ[3] ᩁᩢ᩠ᨷᨷᩕᨠᩢ᩠ᨶᨠᩣ᩠ᩁᨿ᩶ᩣ᩠ᨿᨷᩩᨣᩫ᩠ᨣᩃ ᩈᩧ᩠ᨶᨣ᩶ᩣ ᨷᩁᩧᨠᩣ᩠ᩁ ᩓ ᨵᩩᩁ ᩀ᩵ᩣ᩠ᨦᩈᩮᩁᩦ[4] ᩁ᩠᩵ᩅᨾᨠᩢ᩠ᨶᩋ᩠ᩋᨠᨠᩫ᩠ᨯᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᨶᩲᨠᩧᨧᨠᩢᨾ᩠ᨾ᩼ᨿᩩᨲᩧᨵᩢᨾ᩠ᨾ᩼ᩓᨾᩉᩣ᩠ᨯᨴᩱ᩠ᨿ ᨿᩧ᩠ᨯᩉ᩠ᨾᩢ᩶ᩁᨶᩲᨶᨿᩰᨷᩣ᩠ᨿᨠᩣ᩠ᩁᨣ᩶ᩣ ᨠᩇᩮᨲᩕᨠᩢᨾ᩠ᨾ᩼ ᨠᩣ᩠ᩁᨷᩕᨾᩫ᩠ᨦ ᩓᨠᩣ᩠ᩁᨻᩢᨯ᩠ᨰᨶᩣᨽᩪᨾᩧᨽᩣ᩠ᨣᩁ᩠᩵ᩅᨾᨠᩢ᩠ᨶ ᨶᩲᨸᩖᩦᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᩢᨠᩕᩣ᩠ᨩ 2542 ᨯᩱ᩶ᨲᩢ᩠᩶ᨦ "ᨿᩪᩁᩰᨪᩰ᩠ᨶ" ᩋᩢ᩠ᨶᨸᩮ᩠ᨶᩈᩉᨽᩣ᩠ᨻᨠᩣ᩠ᩁᨦᩮᩧ᩠ᨶ ᨾᩦᩈᨾᩣᨩᩧ᩠ᨠ 17 ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩈ ᨯ᩶ᩣ᩠ᨶᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩈᩢᨾᩢᩛᩛᨶ᩠ᨵ᩼ᩁᩉ᩠ᩅ᩵ᩣ᩠ᨦᨷᩕᨴᩮ᩠ᩈ ᩈᩉᨽᩣ᩠ᨻᨿᩩᩁᩰᩫ᩠ᨷ ᨾᩦᨹᩪ᩶ᨴᩯ᩠ᨶᨶᩲ ᩈᩉᨷᩕᨩᩣᨩᩣ᩠ᨲ ᩋᩫᨦ᩠ᨣ᩼ᨠᩣ᩠ᩁᨠᩣ᩠ᩁᨣ᩶ᩣᩃᩰᩫ᩠ᨠ ᨩᩦ8 ᩓ ᨩᩦ20


ᩈᨽᩣᨿᩩᩁᩰᩫ᩠ᨷᨾᩦᨷᩕᨩᩣᨠ᩠ᩋᩁᨠ᩠ᩅ᩵ᩣ 500 ᩃ᩶ᩣ᩠ᨶᨤᩫ᩠ᨶ[5] ᨶᩢ᩠ᨷᨸᩮ᩠ᨶ 7.3% ᨡ᩠ᩋᨦᨷᩕᨩᩣᨠ᩠ᩋᩁᩃᩰᩫ᩠ᨠ ᨶᩲᨸᩖᩦᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᩢᨠᩕᩣ᩠ᨩ 2554 ᩈᨽᩣᨿᩩᩁᩰᩫ᩠ᨷᨾᩦᨹᩃᩧᨲᨽᩢᨱ᩠ᨯ᩼ᨾ᩠ᩅᩃᩁ᩠ᩅᨾᨻᩣ᩠ᨿᨶᩲᨷᩕᨴᩮ᩠ᩈᩉᩲ᩠ᨿ᩵ᨴᩦ᩵ᩈᩩᨯᨶᩲᩃᩰᩫ᩠ᨠᨤᩨ 17.6 ᩃ᩶ᩣ᩠ᨶᩃ᩶ᩣ᩠ᨶᨯ᩠ᩋᩃᩃ᩵ᩣᩁ᩼ᩈᩉᩁᩢᨮ ᨷᩕᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨶ 20% ᨡ᩠ᩋᨦᨩᩦᨯᩦᨻᩦᩃᩰᩫ᩠ᨠ[6] ᨶᩲᨸᩖᩦᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᩢᨠᩕᩣ᩠ᨩ 2555 ᩈᩉᨽᩣ᩠ᨻᨿᩩᩁᩰᩫ᩠ᨷᨯᩱ᩶ᩁᩢ᩠ᨷᩁᩣ᩠ᨦᩅᩢ᩠ᩃᨶᩰᨷᩮ᩠ᩃᩈᩣᨡᩣᩈᩢᨶ᩠ᨲᩧᨽᩣ᩠ᨻ ᨯ᩠᩶ᩅ᩠ᨿᩅ᩵ᩤᨿᩮ᩠ᨿᩡᩉᩨ᩶ᨠᩮᩧ᩠ᨯᩈᩢᨶ᩠ᨲᩧᨽᩣ᩠ᨻᨶᩲᨴᩦ᩠ᨷᨿᩩᩁᩰᩫ᩠ᨷ[7]


ᩁᩢᨮᩈᨾᩣᨩᩧ᩠ᨠ[edit | edit source]

ᩈᩉᨽᩣ᩠ᨻᨿᩩᩁᩰᩫ᩠ᨷᨷᩕᨠ᩠ᩋᨷᨯ᩠᩶ᩅ᩠ᨿᩁᩢᨮᩈᨾᩣᨩᩧ᩠ᨠ 28 ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩈ ᩋᩢ᩠ᨶᨯᩱ᩶ᨠᩯ᩵ ᩋ᩠ᩋᩈᨲᩮᩕ᩠ᨿ ᨷᩮ᩠ᩃᨿ᩠᩵ᨿᨾ ᨷᩢᩖᨣᩯᩁᩮ᩠ᨿ ᨣᩰᩕᩋᩮᨩᩮ᩠ᨿ ᨪᩱᨷᩕᩢ᩠ᩈ ᩈᩣᨵᩣᩁᨱᩁᩢᨮᨩᩮᩢ᩠ᨠ ᨯᩮ᩠ᨶᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨠ ᩋᩮᩈᨴᩰᨶᩮ᩠ᨿ ᨼᩧ᩠ᨶᩃᩯᨶ᩠ᨯ᩼ ᨺᩕᩢ᩠᩵ᨦᩆᩮ᩠ᩈ ᨿᩮᩧ᩠ᩋᩁᩡᨾᨶᩦ ᨠᩕᩦ᩠ᨪ ᩌᩢ᩠ᨦᨣᩣᩁᩦ ᩋᩱᩁ᩼ᩃᩯᨶ᩠ᨯ᩼ ᩋᩧᨴᩣᩃᩦ ᩃᩢ᩠ᨲᩅᩮ᩠ᨿ ᩃᩧᨵᩫ᩠ᩅᨶᩮ᩠ᨿ ᩃᩢ᩠ᨠᨪᩮ᩠ᨾᨷᩮᩧ᩠ᨠ ᨾ᩠ᩋᩃᨴ᩵ᩣ ᨶᩮᨵᩮᩧ᩠ᩋᩁ᩼ᩃᩯᨶ᩠ᨯ᩼ ᨻᩰᩃᩯᨶ᩠ᨯ᩼ ᨷᩰᩕᨲᩩᨠᩮ᩠ᩈ ᩁᩰᨾᩣᨶᩮ᩠ᨿ ᩈᩃᩰᩅᩣᨣᩮ᩠ᨿ ᩈᩃᩰᩅᩦᨶᩮ᩠ᨿ ᩈᨻᩮ᩠ᨶ ᩈᩅᩦᨯᩮ᩠ᨶ ᩓᩈᩉᩁᩣᨩᩋᩣᨱᩣᨧᩢᨠ᩠ᨠ᩼ ᩓᨾᩦᨷᩕᨴᩮ᩠ᩈᩈᨾᩢᨣ᩠ᨣ᩼ᨸᩮ᩠ᨶᩈᨾᩣᨩᩧ᩠ᨠᩉᩯ᩠ᨾ 2 ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩈ ᨤᩨ ᨾᩣᨪᩧᨯᩰᨶᩮ᩠ᨿ ᩓ ᨲᩩᩁᨠᩦ


ᩑᨠᩈᩣ᩠ᩁᩋ᩶ᩣ᩠ᨦᩋᩧ᩠ᨦ[edit | edit source]

  1. "Basic information on the European Union" http://europa.eu/about-eu/index_en.htm
  2. "European". Oxford English Dictionary http://www.oed.com/;jsessionid=60E1152B7C6EC57E16E5327E7AAB392A?authRejection=true&url=%2Fview%2FEntry%2F65099%3FredirectedFrom%3DEuropean#eid
  3. "Schengen area" http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/index_en.htm
  4. "The EU Single Market: Fewer barriers, more opportunities" http://ec.europa.eu/internal_market/index_en.htm
  5. "First demographic estimates for 2009" http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-QA-09-047/EN/KS-QA-09-047-EN.PDF
  6. "European Union reaches 500 Million through Combination of Accessions, Migration and Natural Growth". Vienna Institute of Demography. http://www.oeaw.ac.at/vid/datasheet/EU_reaches_500_Mill.shtml
  7. The Nobel Peace Prize 2012 http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2012/