Wp/nod/ᨷᩕᩅᩢᨲ᩠ᨲᩥ᩼ᩈᩣᩈᨶᩣᨻᩩᨴ᩠ᨵ᩼

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nod
Wp > nod > ᨷᩕᩅᩢᨲ᩠ᨲᩥ᩼ᩈᩣᩈᨶᩣᨻᩩᨴ᩠ᨵ᩼

ᨷᩕᩅᩢᨲ᩠ᨲᩥᩈᩣᩈᨶᩣᨻᩩᨴ᩠ᨵ᩼​​ᩁᩮᩥ᩠᩵ᨾᨲᩫ᩠᩶ᨶᨲᩢ᩠᩶ᨦᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ᩈᨲᩅᩢᩔ᩼ᨴᩦ᩵​ ᪆​ ᨠᩬ᩵ᩁᩈᩣᨠᩫ᩠ᩃᩈᨠᩕᩣ᩠ᨩᩃ᩠ᩅ᩵ᨦ​ᨾᩣ​ᨧᩫ᩠ᨶ​ᨳᩮᩥ᩠ᨦᨷᩢ᩠ᨯᨯ᩠᩵ᨿᩅ​ᨶᩦ᩶᪩​ ᩈᩣᩈᨶᩣᨻᩩᨴ᩠ᨵ᩼​ᨠᩣᩴᨶᩮᩥ᩠ᨭ​ᨡᩧ᩠᩶ᨶ​ᨶᩲ​ᩍᨶ᩠ᨯᩮ᩠ᨿ​ᨷ᩠ᩅᩫᩁᩣ᩠ᨱ᪨​ ᨶᩲ​ᨡᩮᨲ᩠ᨲ᩼ᨯᩯ᩠ᨶ​ᨡᩬᨦᨤ᩠ᩅᩯ᩶ᩁᨾᨣᨵ​​ᨶᩲ​ᨽᩣ᩠ᨣ​ᨲᩅᩢ᩠ᨶ​ᩋᩬᨠ​ᨩ᩠ᩅ᩠᩶ᨿ​ᩉ᩠ᨶᩮᩬᩥᩋ​ᨡᩬᨦᩋᨶᩩᨴᩦ᩠ᨷ​ᩍᨶ᩠ᨯᩮ᩠ᨿ ᩓ​ᩃᩩᨠ​ᨣᩤᩴᩈᩬᩁ​ᨡᩬᨦᨻᩕ​ᩈᩥᨴ᩠ᨵᨲ᩠ᨳ​ᨣᩮᩤᨲᨾ​ (ᩈᩥᨴ᩠ᨵᩢᨲ᩠ᨳᨣᩰᨲᨾ)​ ᨻᩩᨴ᩠ᨵᨧᩮᩢ᩶ᩣ᪩​ ᩈᩣᩈᨶᩣᨻᩩᨴ᩠ᨵ᩼​ᨯᩱ᩶​ᨾᩦ​ᨻᩢᨯ᩠ᨰᨶᩣᨠᩣ᩠ᩁ​ᨲᩬᩴ᩵​ᨾᩣ​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ᨯᩱ᩶​ᨹᩮᩥ᩠ᨿᨻᩕᩯ᩵​ᩃᩩᨠ​ᨽᩣ᩠ᨣ​ᨲᩅᩢ᩠ᨶ​ᩋᩬᨠ​ᨩ᩠ᩅ᩠᩶ᨿ​ᩉ᩠ᨶᩮᩬᩥᩋ​ᨡᩬᨦ​ᩍᨶ᩠ᨯᩮ᩠ᨿ​ᨻᩱ​ᩈᩪ᩵​ᩋᩮᨪᩮ᩠ᨿ​ᨠᩖᩣ᩠ᨦ​ ᩋᩮᨪᩮ᩠ᨿ​ᨲᩅᩢ᩠ᨶᩋᩬᨠ​ ᩓ​ᩋᩮᨪᩮ᩠ᨿ​ᨲᩅᩢ᩠ᨶ​ᩋᩬᨠ​ᨩ᩠ᩅ᩠᩶ᨿ​ᨲᩲ᩶᪩​ ᨶᩲ​ᨠᩣᩃᩈ᩠ᨾᩱ᩠᩻ᨿ​ᨶᩧ᩠᩵ᨦ​ᩈᩣᩈᨶᩣᨻᩩᨴ᩠ᨵ​ᨯᩱ᩶​ᨾᩦ​ᩍᨴ᩠ᨵᩥᨻᩫ᩠ᩃ​ᨠᩮᩬᩥᨷ​ᨹᩢ᩠ᨷ​ᨤ᩠ᩅᩱ᩵​ᨴᩦ᩠ᨷ​ᩋᩮᨪᩮ᩠ᨿ᪩​ ᨷᩕᩅᩢᨲ᩠ᨲᩥ᩼ᩈᩣᩈᨶᩣ​ᨻᩩᨴ᩠ᨵ᩼​ᨾᩦ​ᨷᩕᨯᩮᩢ᩠ᨶ​ᩈᩣᩴᨤᩢ᩠ᨬ​ᨠ᩠᩵ᨿᩅᨡᩬ᩶ᨦ​ᨠᩢ᩠ᨷ​ᨻᩢᨯ᩠ᨰᨶᩣᨠᩣ᩠ᩁ​ᨡᩬᨦᨶᩯ᩠ᩅ​ᨣᩤᩴᨣᩧ᩠ᨯ​ᨷᩕᩢᨩ᩠ᨬᩣ​​ᩓ​ᨶᩯ᩠ᩅᨷᩫ᩠ᩅᩁᨷᩢ᩠ᨲ​​ᨴᩦ᩵​ᩉᩖᩣ᩠ᨠᩉᩖᩣ᩠ᨿ​ ᨯᩰᩫ᩠ᨿ​ᩋᩣ᩠ᨧ​ᨷᩯ᩠᩵ᨦ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨶᩥᨠᩣ᩠ᨿ​ᨴᩦ᩵​ᩈᩣᩴᨤᩢ᩠ᨬ​ᨯᩱ᩶​ ᨤᩨ​ ᨶᩥᨠᩣ᩠ᨿ​ᨳᩮᩁᩅᩤᨴ​ ᨶᩥᨠᩣ᩠ᨿᨾᩉᩣᨿᩣᨶ​ ᩓ​ᨶᩥᨠᩣ᩠ᨿ​ᩅᨩᩁᨿᩣᨶ