Wp/nod/ᨴᩰᩫ᩠ᩅᩌᩰᩫ᩠ᩅᨻᩕᩰᨩᩮᨠ᩠ᨲ᩺

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nodWp > nod > ᨴᩰᩫ᩠ᩅᩌᩰᩫ᩠ᩅᨻᩕᩰᨩᩮᨠ᩠ᨲ᩺
Jump to navigation Jump to search

ᨴᩰᩫ᩠ᩅᩌᩰᩫ᩠ᩅᨻᩕᩰᨩᩮᨠ᩠ᨲ᩺ ᩁᩄ ᨴᩰᩫ᩠ᩅᩌᩰᩫ᩠ᩅ (ᨿᩦ᩵ᨸᩩ᩵ᩁ : 東方プロジェクト ᩁᩰᨾᩣᨩᩥ : Tōhō Project ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿ : ᨻᩕᩰᨧᩮᨠ᩠ᨲ᩺ᨲᩣᩅᩢ᩠ᨶᩋᩬᨠ)

ᨸᩮ᩠ᨶᨩᩨ᩵ᩉ᩠ᨾᩪ᩵ᩅᩥᨯᩦᩋᩰᨣᩮ᩠ᨾᨯᩰᨩᩥ᩠ᨶᨪᩪᨴᨴᩥ᩠᩵ᨦᨾ᩵ᩤ᩠ᨶᩃᩪᨠᨠᩫ᩠ᨦ ᨧᩣ᩠ᨠᨿᩦ᩵ᨸᩩ᩵ᩁ ᩅᨯ᩠ᨰᨶᩣᨯᩰᩫ᩠ᨿ ZUN ᩈᨾᩣᨩᩥ᩠ᨣᨤᩫ᩠ᨶᨯ᩠ᨿᩅᨡᩬᨦ ᨪ᩠ᨿ᩵ᨦᩌᩱ᩶ᩋᩃᩥ᩠ᩈᨠᩮᩢ᩠ᨦᨦᩣᨠᩩᨯᩢ᩠ᨦ ᩈ᩶ᩣ᩠ᨦᨣᩕᩤᨼᩥ᩠ᨠᨣᩮ᩠ᨾ ᨻᩖᩮᨦ ᨡ᩠ᨿᩁᨻᩕᩰᨣᩕᩯ᩠ᨾ ᨯᩰ᩠ᨿᨲ᩠ᩅᩫᨻᩮᩥ᩠᩵ᨶᨤᩫ᩠ᨶᨯ᩠ᨿᩅ ᩓᩀᩢ᩠ᨦᩁ᩠ᩅ᩵ᨾᨠᩢ᩠ᨷᩆᩥᩃ᩠ᨷᩥᩁᩋᩨ᩠᩵ᨶᩈ᩶ᩣ᩠ᨦᨦᩣ᩠ᨶᨻᩥᨾᩛ᩺(ᨯᩰᩫ᩠ᩅᨩᩥ᩠ᨶᩆᩥ) ᩓᨪᩦᨯᩦᨻᩖᩮᨦ

ᨶᩲᨯᩮᩥᩬᩁᨲᩩᩃᩣᨤᩫ᩠ᨾ ᨸᩦᨣ.ᩆ.2010 ᨯᩱ᩶ᨷᩢ᩠ᨶᨴᩧ᩠ᨠᨶᩲ ᨣᩥ᩠ᨶᨶᩮᩈ᩠ᩈᨷᩩ᩶ᨠ ᩅ᩵ᩤ most prolific fan-made shooter series[1][2]

ᨶᩬᨠᨧᩣ᩠ᨠᨶᩦ᩶ᨸᩮ᩠ᨶᨣᩮ᩠ᨾᨪᩪᨴᨴᩥ᩠᩵ᨦ ᨴᩦ᩵ᨳᩪᨠᨶᩣᩴᨾᩣᨸᩯ᩠ᨦᨸᩮ᩠ᨶᨯᩰᩫ᩠ᩅᨩᩥ᩠ᨶᨶᩢ᩠ᨠᨴᩦ᩵ᩈᩩᨯᨶᩲᩃᩰᩫ᩠ᨠ ᨯᩰᩫ᩠ᨿᩉᩖᩮᩢ᩵ᩣᨹᩪ᩶ᨲᩥ᩠ᨯᨲᩣ᩠ᨾ ᨪᩮᩥ᩠᩵ᨦᨯᩱ᩶ᨸᩯ᩠ᨦᨹᩫ᩠ᩃᨦᩣ᩠ᨶ fan-made ᨩᩮ᩠᩵ᨶ ᨯᩰᩫ᩠ᩅᨩᩥ᩠ᨶᩆᩥ(Douzinsi) ᨶᩥᨿᩣ᩠ᨿ(Novel) ᨯᩫ᩠ᨶᨲᩕᩦᩁ᩠ᨿᨷᩁ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩲ᩵(Arrangement) ᨣᩮ᩠ᨾᩃ᩠ᨿᩁᨷᩯ᩠ᨷ(Game clone) ᩋᨿᩥᨾᩮᩡ(Anime)

ᨹ᩠ᩃᩥᨲᨽᩢᨱ᩠ᨯ᩺[edit | edit source]

ᨸᩦᨴᩦ᩵ᩅᩤ᩠ᨦᨡᩣ᩠ᨿ ᨩᩨ᩵ᨽᩣ᩠ᨣ
1996 ᩁᩮᨿ᩺ᩍᨯᩮᩢ᩠ᨦ
1997 ᨼᩪᨾᩣᩁᩰᨠᩩ

ᩀᩪᨾᩮᨩᩥᨠᩪ

1998 ᨣᩮᩢ᩠ᨦᨩᩰᩫ᩠ᩅᨠ᩠ᨿᩫᩅ᩠ᩅ᩺

ᨠᩱᨠᩥᨯᩢ᩠ᨦ

1999
2000
2001
2002 ᨠᩰᩫ᩠ᩅᨾᩣᨠ᩠ᨿᩫᩅ᩠ᩅ᩺
2003 ᩀᩰᩫ᩠ᩅᪧᨾᩩ
2004 ᩈᩩ᩠ᨿᨾᩩᩈᩰᩫ᩠ᩅ

ᩑᨿ᩺ᩀᩣᩆᩰᩫ᩠ᩅ

2005 ᨠᩣᩑᨿ᩺ᨪᩩᨠᩡ

ᨷᩩᩘᨠᩣᨧᩰᩫ᩠ᩅ

2006
2007 ᨼᩪᨩᩥ᩠ᨶᩁᩰᨠᩩ
2008 ᨢᩥᩈᩰᩫ᩠ᩅᨴᩮᩢ᩠ᨦ

ᨧᩥᩁᩮᨿ᩺ᨯᩮᩢ᩠ᨦ

2009 ᩈᩮᨿ᩺ᩁᩮᩢ᩠ᨶᩈᩮᩢ᩠ᨦ

ᨢᩥᩈᩰᩫ᩠ᩅᨦᩮᩢ᩠ᨶᩈᩰᨠᩩ

2010 ᨯᩢ᩠ᨷᨷᩮᩥ᩠ᩃᩈᨻᩬ᩠ᨿᩃᩮᩬᩥᩁ᩺

ᩀᩰᩫ᩠ᩅᩈᩮᨿ᩺ᨯᩱᩈᩮᩫ᩠ᨶᩈᩰᩫ᩠ᩅ

2011 ᩆᩥ᩠ᨶᩁᩮᨿ᩺ᨷ᩠ᨿᩫᩅ᩠ᩅ᩺
2012
2013 ᩆᩥᩘᨠᩥᩁᩰᩫ᩠ᩅ

ᨠᩥᩆᩥ᩠ᨬᨩᩰᩫ᩠ᩅ

2014 ᨯᩢᨾ᩠ᨾᩣᨠᩩᩋᩣᨾᩣᨶᩰᨩᩣᨠᩩ
2015 ᩆᩥ᩠ᨾᨻᩥᩁᩰᨠᩩ

ᨠᩢ᩠ᨬᨩᩩᨯᩮᩢ᩠ᨦ

2016
2017 ᩌ᩠ᨿᩫᩅ᩠ᩅ᩺ᩍᨷᩤᨶᩡ

ᨴᩮᩢ᩠ᨦᨠᩩᩆᩰᩫ᩠ᩅ

2018 ᨢᩥᨼᩪᨶᩱ᩠ᨴ᩺ᨾᩯᩁ᩺
2019 ᨠᩥᨠᩮᨿ᩺ᨩᩪ

ᨣᩰᩫ᩠ᩅᩀᩰᨠᩩᩍᨷᩩᨦ


ᨣᩮ᩠ᨾᩈᩣᩴᩁᩢ᩠ᨷᨣᩕᩮᩬᩥ᩵ᨦ PC 98[edit | edit source]

ᨣᩮ᩠ᨾᨴᩰᩫ᩠ᩅᩌᩰᩫ᩠ᩅ5 ᨽᩣ᩠ᨣᩁᩯ᩠ᨠ ᨸᩯ᩠ᨦᨡᩧ᩠᩶ᨶᩅᩱ᩶ᩉ᩠ᩃᩮ᩶ᩁᨠᩢ᩠ᨷ ᨤᩬᨾᨻᩥ᩠ᩅᨴᩮᩬᩥᩁ᩺ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᨷᩩᨣ᩠ᨣᩫᩃᨲᩕᨠᩪᩃ᩺ PC 9800 ᨣᩮ᩠ᨾᨽᩣ᩠ᨣ 1 ᨸᩮ᩠ᨶᨣᩮ᩠ᨾᨡ᩠ᨿᩁᩈᩫ᩠᩵ᨦᩋᩣᨧᩣᩁ᩠ᨿ᩺ ᩓᨶᩮᩬᩥ᩵ᨦᨧᩣ᩠ᨠ ZUN ᨣ᩵ᨸᩮ᩠ᨶᩈᨾᩣᨩᩥ᩠ᨠᨩᩫ᩠ᨾᩁᩫ᩠ᨾᨣᩮ᩠ᨾᨶᩲᨾᩉᩣᩅᩥᨴ᩠ᨿᩣᩃᩱ᩠ᨿᨴᩰᩫ᩠ᩅᨠ᩠ᨿᩫᩅ᩠ᩅ᩺ᨠᩣ᩠ᩁᨼᩱᨼ᩶ᩣ “Amusement Makers” ᩃᩮᩥ᩠ᨿᩐᩣᨣᩮ᩠ᨾᨻᩱᨡᩣ᩠ᨿᨶᩲ ᨦᩣ᩠ᨶᨴᩮᩆᨠᩣ᩠ᩃᨷᩕᨧᩣᩴᨸᩦ ᨡᩬᨦᨾᩉᩣᩅᩥᨴ᩠ᨿᩣᩃᩱ᩠ᨿ “ᨯᩬ᩠ᨿᨻᩥᩁᩣ᩠ᨷ” ᨶᩲᨶᩣ᩠ᨾᨤ᩵ᩣ᩠ᨿᨣᩮ᩠ᨾ ZUN soft ᨲᩬᩴ᩵ᨾᩣᨣ᩵ᨯᩱ᩶ᨶᩣᩴᨽᩣ᩠ᨣ 2 ᩅᩤ᩠ᨦᨡᩣ᩠ᨿᩁ᩠ᩅᨾᨠᩢ᩠ᨷᨽᩣ᩠ᨣ 1 ᨶᩲᨦᩣ᩠ᨶ Comic Marget ᨴᩮᩬᩥ᩵ᩋᨴᩦ᩵ 51 ᩓ᩠ᩅᨸᩯ᩠ᨦᨽᩣ᩠ᨣᨲᩬᩴ᩵᩻ᨾᩣᩅᩤ᩠ᨦᨡᩣ᩠ᨿᨶᩲᨦᩣ᩠ᨶ C53 C54 C55

ᨴᩰᩫ᩠ᩅᩌᩰᩫ᩠ᩅᩁᩮᨿ᩺ᩍᨯᩮᩢ᩠ᨦ(1996)[edit | edit source]

東方靈異伝 ~ Highly Responsive to Prayers ᨲᩣᩴᨶᩣ᩠ᨶᩅᩥᨬ᩠ᨬᩣ᩠ᨱᨷᩕᩉ᩠ᩃᩣ᩠ᨯᩉᩯ᩠᩵ᨦᨲᩣᩅᩢ᩠ᨶᩋᩬᨠ ~ ᨠᩣ᩠ᩁᨲᩬᨷᩈ᩠ᨶ᩻ᩬᨦᩀ᩵ᩣ᩠ᨦᩁᩩᩁᩁᩯ᩠ᨦᨲᩬᩴ᩵ᨹᩪ᩶ᩈ᩠ᩅᨯᨽᩣᩅᨶᩣ

ᩅᩤ᩠ᨦᨡᩣ᩠ᨿᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋᨸᩦ ᨻ.ᩆ.2539 ᨸᩮ᩠ᨶᨣᩮ᩠ᨾᩃ᩠ᨿᩁᨷᩯ᩠ᨷ Arkanoid ᨹᩪ᩶ᩉ᩠ᩃᩮ᩶ᩁᩈ᩠ᩅᨾᨷᩫ᩠ᨴᨷᩤ᩠ᨴᨸᩮ᩠ᨶ ᩁᩮᨿ᩺ᨾᩩ-ᩌᨠᩩᩁᩮᨿ᩺ ᨪᩮᩥ᩠᩵ᨦᨸᩮ᩠ᨶᨲ᩠ᩅᩫᩋᩮ᩠ᨠᨡᩬᨦᨣᩮ᩠ᨾᨣᩩᨽᩣ᩠ᨣ

ᨶᩮᩬᩥ᩶ᩋᩁᩮᩬᩥ᩵ᨦᩀ᩵ᩣ᩠ᨦᩈᩢ᩠᩶ᨶ : ᩁᩮᨿ᩺ᨾᩩ ᨹᩪ᩶ᩈᩫ᩠ᨶᨧᩲᨣᩕᩲ᩵ᩃᩬᨦᨡᩬᨦ ᩓᨴᩫ᩠ᨯᩈᩬᨷᨻᩃᩢ᩠ᨦᨲ᩠ᩅᩫᨠᩮᩢ᩵ᩣ ᨧᩥ᩠ᨦᨯᩱ᩶ᩋᩢᩣ᩠ᨦᩉᩮ᩠ᨲᩩᨹᩫ᩠ᩃᨷ᩶ᩤᨾ᩠ᩅᩫ᩵ᪧ ᨻᩱᨸᩖᩫᨯᨹ᩠ᨶ᩻ᩧᨠᨸᨲᩪᩈᩪ᩵ᩃᩰᩫ᩠ᨠᩅᩥᩈᩣ᩠ᨴᩓᨡᩮᩢ᩶ᩣᨻᩱᩋᩣᩃᩅᩤ᩠ᨯᩀ᩵ᩣ᩠ᨦᨾ᩠ᩅ᩵ᩁᨡ᩠ᨶ᩻ᩣ᩠ᨯᨶᩲᨮᩣᨶᩡᨲ᩠ᩅᩫᩋᩮ᩠ᨠ

ᨴᩰᩫ᩠ᩅᩌᩰᩫ᩠ᩅᨼᩪᨾᩣᩁᩰᨠᩩ(1997)[edit | edit source]

東方封魔録 ~ Story of Eastern Wonderland ᨷᩢ᩠ᨶᨴᩧ᩠ᨠᨹ᩠ᨶ᩻ᩧᨠᨾᩣ᩠ᩁᩉᩯ᩠᩵ᨦᨲᩣᩅᩢ᩠ᨶᩋᩬᨠ ~ ᩁᩮᩬᩥ᩵ᨦᩁᩣ᩠ᩅᨡᩬᨦᨯᩥ᩠ᨶᨯᩯ᩠ᨶᨾᩉᩣ᩠ᩆᨧᩢᩁ᩠ᨿ᩺ᩉᩯ᩠᩵ᨦᨲᩣᩅᩢ᩠ᨶᩋᩬᨠ

ᩅᩤ᩠ᨦᨡᩣ᩠ᨿᨶᩲᨦᩣ᩠ᨶ Comiket Market ᩉ᩠ᨶ᩶ᩣᩁᩬ᩶ᩁ ᨻ.ᩆ.2540 ᨸᩮ᩠ᨶᨪᩪᨴᨴᩥ᩠᩵ᨦᨾ᩵ᩤ᩠ᨶᩃᩪᨠ᩺ᨠᩫ᩠ᨦ 2 ᨾᩥᨲᩥᨶᩯ᩠ᩅᨲᩢ᩠᩶ᨦᨣᩮ᩠ᨾᩁᩯ᩠ᨠᨡᩬᨦᨴᩰᩫ᩠ᩅᩌᩰᩫ᩠ᩅ ᨾᩦᨲ᩠ᩅᩫᩃᨣᩬᩁᩉ᩠ᩃᩢᨠᩉᩯ᩠ᨾᨲ᩠ᩅᩫᨣᩨ ᨾᩣᩁᩥᩈᩡ-ᨠᩥᩁᩥᩈᩣᨾᩮᩡ ᨶᩲᨮᩣᨶᩡᩁᩬᨦᩉ᩠ᩅᩫᩉ᩠ᨶ᩶ᩣᩉ᩠ᨿᩲ᩵

ᨶᩮᩬᩥ᩶ᩋᩁᩮᩬᩥ᩵ᨦᩀ᩵ᩣ᩠ᨦᩈᩢ᩠᩶ᨶ : ᩁᩮᨿ᩺ᨾᩩ ᨡᩧ᩠᩶ᨶᨯᩬ᩠ᨿᨻᩱᨺᩮᩥᩢ᩠ᨠᩅᩥᨩᩣ (ᩉ᩠ᨶᩦᨦᩣ᩠ᨶ) ᨲᩯ᩵ᨷ᩵ᨴᩢ᩠ᨶᨿ᩠ᨿᩮᩡᩋ᩠ᨿᩢᨦᨣ᩵ᨦ᩠ᩅ᩵ᨦ ᩃᩮᩥ᩠ᨿᨻᩥ᩠ᨠᩆᩣ᩠ᩃᨧᩮᩢ᩶ᩣ ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋᨾᩣᨳᩧ᩠ᨦᨣ᩵ᨸᩡᨺᩪᨦᨹᩦᨡᩖᩰᩫᨦᩉ᩠ᨿᩲ᩵ᨶᩲᩆᩣ᩠ᩃᨧᩮᩢ᩶ᩣ ᨧᩧ᩠ᨦᩋᩬᨠᨻᩱᩃᩱ᩵ᩃ᩵ᩣᨹᩦᩉᩯ᩠ᨾᨴᩮᩬᩥ᩵ᩋ ᨯᩰᩫ᩠ᨿᨠᩣ᩠ᩁᨡᩦ᩵ᨲᩮᩢ᩵ᩣᩈᩢᨲ᩠ᩅ᩺ᩃ᩠ᨿ᩶ᨦᨶᩣ᩠ᨾᩅ᩵ᩤ ᨣᩮ᩠ᨶᨩᩥᩍ ᨻᩕᩰᩬᩡᨲ᩠ᩅᩫᨠᩮᩢ᩵ᩣᨿᩢ᩠ᨦᨷᩥ᩠ᨶᨷ᩵ᨯᩱ᩶ ᨴ᩠ᨿᩅᨻᩱᨧᩫ᩠ᨶᨯᩱ᩶ᨸᩡᨴᩡᨠᩢ᩠ᨷᨾᩣᩁᩥᩈᩡ ᩓᨾᩥᨾᩡ

ᨴᩰᩫ᩠ᩅᩌᩰᩫ᩠ᩅᩀᩪᨾᩮᨩᩥᨠᩪ(1997)[edit | edit source]

東方夢時空 ~ Phantasmagoria of Dim.Dream ᩉ᩠ᩅᩢᨦᩅᩮᩃᩣᨻᩮᩬᩥ᩶ᨺᩢ᩠ᨶᩉᩯ᩠᩵ᨦᨲᩣᩅᩢ᩠ᨶᩋᩬᨠ ~ ᨽᩣ᩠ᨻᨾᩣᨿᩣᨡᩬᨦᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨺᩢ᩠ᨶᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᨾᩥᨲᩥ

ᩅᩤ᩠ᨦᨡᩣ᩠ᨿᨶᩲᨦᩣ᩠ᨶ Comiket Market ᩉ᩠ᨶ᩶ᩣᩉ᩠ᨶᩣ᩠ᩅ ᨻ.ᩆ.2541 ᨸᩮ᩠ᨶᨪᩪᨴᨴᩥ᩠᩵ᨦᨾ᩵ᩤ᩠ᨶᩃᩪᨠ᩺ᨠᩫ᩠ᨦ 2 ᨾᩥᨲᩥᨶᩯ᩠ᩅᨲᩢ᩠᩶ᨦᨷᩯ᩠ᨷᨲᩬᩴ᩵ᩈᩪ᩶ᨴᩦ᩵ᨾᩦᨹᩪᩢᩉᩖᩮ᩶ᩁ 2 ᨤᩫ᩠ᨶᨡᩯ᩠᩵ᨦᨠᩢ᩠ᨶᩐᩣᨩᩦᩅᩥ᩠ᨲᩁᩬᨯ ᨹᩬᩴ᩵ᩉ᩠ᨾᩮᩬᩥᩁᨣᩮ᩠ᨾ Twinkle Star Sprites

ᨶᩮᩬᩥ᩶ᩋᩁᩮᩬᩥ᩵ᨦᩀ᩵ᩣ᩠ᨦᩈᩢ᩠᩶ᨶ : ᨧᩪ᩵᩻ᨣ᩵ᨾᩦᨷ᩠ᩅᩫᩁᩣ᩠ᨱᩈᨳᩣ᩠ᨶ ᩓ ᨸᩢᩣ᩠ᨿᨷᩕᩉ᩠ᩃᩣ᩠ᨯ ᨹᩖᩰ᩵ᨾᩣᩀᩪ᩵ᨡᩢᩣ᩠ᨦ᩻ᩆᩣ᩠ᩃᨧᩮᩢ᩶ᩣᩌᨠᩩᩮᩁᨿ᩺ ᩓᨷᩬᨠᩅ᩵ᩤᨧᩢᨾᩬᨷᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩈᩩᨡ᩺ᩉᩨ᩶ᨠᩫ᩠ᨷᨤᩫ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᩀᩪ᩵ᨴᩦ᩵ᩋᩢ᩠᩶ᨶᨨᨻᩕᩰᩬᩡᨤ᩠᩶ᨶᨯ᩠ᨿᩅᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋᨳᩧ᩠ᨦᩅᩮᩃᩣᨴᩦ᩵ᨠᩣᩴᩉ᩠ᨶᩫᨯ ᩉ᩠ᩃᩮᩢ᩵ᩣᩈᩣ᩠ᩅᩉ᩠ᨶᩬᩢ᩠ᨿᨧᩧ᩠᩵ᨦᩉ᩶ᩣᩴᩉᩢ᩠᩵ᨶᨠᩫ᩠ᨶᩋᩮ᩠ᨦ ᨻᩮᩬᩥ᩵ᩋᨿᩯ᩠᩵ᨦᨩᩥ᩠ᨦᩈᩥ᩠᩵ᨦᨴᩦ᩵ᨷ᩵ᩁᩪᩢᩅ᩵ᩤᨧᩢᨴᩯ᩶ᨠ᩵

ᨴᩰᩫ᩠ᩅᩌᩰᩫ᩠ᩅᨣᩮᩢ᩠ᨦᨩᩰᩫ᩠ᩅᨠ᩠ᨿᩫᩅ᩠ᩅ᩺(1998)[edit | edit source]

東方幻想郷 ~ Lotus Land Story ᨯᩥ᩠ᨶᨯᩯ᩠ᨶᨾᩣᨿᩣᩉᩯ᩠᩵ᨦᨲᩣᩅᩢ᩠ᨶᩋᩬᨠ ~ ᩁᩮᩬᩥ᩵ᨦᩁᩣ᩠ᩅᨯᩯ᩠ᨶᨷᩫ᩠ᩅ

ᩅᩤ᩠ᨦᨡᩣ᩠ᨿᨶᩲᨦᩣ᩠ᨶ Comiket Market ᩉ᩠ᨶᩢᩣᩁ᩶ᩬᩁ ᨻ.ᩆ.2541 ᨷᩯ᩠ᨷᨣᩮ᩠ᨾᩉ᩠ᨾᩮᩬᩥᩁᨽᩣ᩠ᨣ 2 ᨲᩯ᩵ᨾᩦᨠᩣ᩠ᨶᨻᩮᩬᩥ᩵ᨾᨠᩣ᩠ᨶᨷᩢ᩠ᨦᨣᩢ᩠ᨷᩉᩨ᩶ᨲ᩠ᩅᩫᩃᨣᩬᩁᨡ᩠ᨿᩫᨷᨩ᩶ᩣᩃᩫ᩠ᨦᨯᩰᩫ᩠ᨿᨠᩣ᩠ᨶᨠᩫ᩠ᨯᨸᩩ᩵ᨾᨣ᩶ᩣ᩠ᨦ ᨪᩮᩥ᩠᩵ᨦᨸᩮ᩠ᨶᨠᩫ᩠ᩃᨠᩱᨡᩬᨦᨣᩮ᩠ᨾᨾᩣᨧᩫ᩠ᨶᨳᩧ᩠ᨦᨸᩢᨧ᩠ᨧᩩᨷᩫ᩠ᨶ

ᨶᩮᩬᩥ᩶ᩋᩁᩮᩬᩥ᩵ᨦᩀ᩵ᩣ᩠ᨦᩈᩢ᩠᩶ᨶ : ᩁᩮᨿ᩺ᨾᩩ ᨠᩣᩴᩃᩢ᩠ᨦᨷᩮᩬᩥ᩵ᩋᩉ᩠ᨶ᩵ᩣ᩠ᨿᨴᩦ᩵ᨷᩢ᩠ᨾᩦᩋ᩠ᨿᩢᨦᨾ᩠᩵ᩅᩁᪧᩉᩨ᩶ᨿ᩠ᨿᩮᩡ ᩓ᩠ᩅᩆᩣ᩠ᩃᨧᩮᩢ᩶ᩣᨣ᩵ᨳᩪᨠᩃᩩᨠᨳ᩠ᩃ᩻ᩫ᩵ᨾᨧᩫ᩠ᨶᩀᩪ᩵ᨷ᩵ᨯᩱ᩶ ᩁᩮᨿ᩺ᨾᩩ ᨧᩧ᩠᩵ᨦᩋᩬᨠᨯᩮᩥ᩠ᨶᨴᩤ᩠ᨦᨻᩱᩉᩢ᩠ᨶᨷᩁᩥᩅᩮ᩠ᨱᨶ᩵ᩣᩈᩫ᩠ᨦᩈᩱ᩠ᨿ ᩓᨯᩱ᩶ᨷᩩᨠᨡᩮᩢ᩶ᩣᨳ᩠ᩃ᩻ᩫ᩠᩵ᨾᨣᩄᩉᩣᩈ᩠ᨶ᩺ᩮᨻᩬᩥ᩶ᨺᩢ᩠ᨶ (夢幻館) ᨡᩬᨦᩀᩪᨠᩡ-ᨠᩣᩈᩣᨾᩥ

ᨴᩰᩫ᩠ᩅᩌᩰᩫ᩠ᩅᨠᩱᨠᩥᨯᩢ᩠ᨦ(1998)[edit | edit source]

東方怪綺談 ~ Mystic Square ᩁᩮᩬᩥ᩵ᨦᩁᩣ᩠ᩅᩈ᩠ᨿᩬᨦᨡ᩠ᩅᩢᩁᩉᩯ᩠᩵ᨦᨲᩣᩅᩢ᩠ᨶᩋᩬᨠ ~ ᨧᨲᩩᩁᩢ᩠ᩈᩅᩮ᩠ᨴᨾᩫᨶ᩠ᨲᩕ᩺

ᩅᩤ᩠ᨦᨡᩣ᩠ᨿᨶᩲᨦᩣ᩠ᨶ Comiket Market ᩉ᩠ᨶ᩶ᩣᩁ᩶ᩬᩁ ᨻ.ᩆ.2541 ᨷᩯ᩠ᨷᨣᩮ᩠ᨾᩉ᩠ᨾᩮᩬᩥᩁᨽᩣ᩠ᨣ 2 ᩓ 4 ᨲᩯ᩵ᨻᩮᩬᩥ᩵ᨾᨲ᩠ᩅᩫᩃᨣᩬᩁᨴᩦ᩵ᨹᩪᩢᩉ᩠ᩃᩮ᩶ᩁᨷᩢ᩠ᨦᨣᩢ᩠ᨷᨯᩱ᩶ 2 ᨲ᩠ᩅᩫ ᨤᩨ ᨾᩥᨾᩡ ᩓ ᩀᩪᨠᩡ-ᨠᩣᩈᩣᨾᩥ

ᨶᩮᩬᩥ᩶ᩋᩁᩮᩬᩥ᩵ᨦᩀ᩵ᩣ᩠ᨦᩈᩢ᩠᩶ᨶ : ᩁᩮᨿ᩺ᨾᩩᩁᩪ᩶ᩈᩧ᩠ᨠᨳᩧ᩠ᨦᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨹᩥ᩠ᨯᨸᨠᨲᩥᨴᩦ᩵ᨠᩮᩥ᩠ᨭᨡᩧ᩠᩶ᨶ ᨧᩧ᩠᩵ᨦᩈᩨ᩠ᨷᨧᩫ᩠ᨶᩁᩪ᩶ᩅ᩵ᩤᩅᩥᩈᩣ᩠ᨴᨴᩦ᩵ᨷᩕᩣᨠᩫ᩠ᨭᩋᩬᨠᨾᩣᨶᩲᨩ᩠᩵ᩅᨦᨶᩦ᩶ᨾᩦᩉᩮ᩠ᨲᩩᨧᩣ᩠ᨠᨳ᩶ᩴᩣᩉ᩠ᩃᩢᨦᩆᩣ᩠ᩃᨧᩮᩢ᩶ᩣ ᨻᩕᩰᩬᩡᨾᩦᨸᨲᩪᩅᩥᩈᩣ᩠ᨴᨳᩩᨠᨲᩢ᩠᩶ᨦᨴᩦ᩵ᩉᩢ᩠᩶ᨶ ᩁᩮᨿ᩺ᨾᩩ ᨾᩣᩁᩥᩈᩡ ᨾᩥᨾᨵ ᩓᩀᩪᨠᨵ ᨧᩧ᩠᩵ᨦᨡᩮᩢ᩶ᩣᨻᩱᨳ᩠᩻ᩃᩫ᩠᩵ᨾᩃᩰᩫ᩠ᨠᩅᩥᩈᩣ᩠ᨴᨠᩢ᩠ᨶ

ᩋ᩶ᩣ᩠ᨦᩋᩥ᩠ᨦ[edit | edit source]

  1. "Most prolific fan-made shooter series". Guinness World Records. Archived from the original on April 24, 2013. Retrieved 2011-09-24. 
  2. Guinness World Records Gamer's Edition 2011. Guinness World Records Ltd. 2011. p. 49. ISBN 978-1-4053-6546-8. 

ᩃᩥᨦ᩠ᨠ᩺ᨻᩣ᩠ᨿᨶᩬᨠ[edit | edit source]


โทวโฮวโพรเชกต์ รฦ โทวโฮว (ยี่ปุ่น : 東方プロジェクト โรมาชิ : Tōhō Project ฅวามหมาย : โพรเจกต์ตาวันออก)

เปนชื่อหมู่วิดีโอเคมโดชินซูททิ่งม่านลูกกง จากยี่ปุ่น วัดฒนาโดย ZUN สมาชิคฅนเดียวของ เซี่ยงไฮ้อลิสเก็งงากุดัง ส้างคราฟิกเคม เพลง เขียรโพรแครม โดยตัวเพิ่นฅนเดียว แลอ‍⁠ยังร่วมกับศิลบิรอื่นส้างงานพิมพ์(โดวชินศิ) แลซีดีเพลง

ในเดิอรตุลาฅม ปีคะ.ศ.2010 ได้บันทึกใน คินเนสสบุ้ก ว่า most prolific fan-made shooter series[1][2]

นอกจากนี้เปนเคมซูททิ่ง ที่ถูกนำมาแปงเปนโดวชินนักที่สุดในโลก โดยเหล่าผู้ติดตาม เซิ่งได้แปงผลงาน fan-made เช่น โดวชินศิ(Douzinsi) นิยาย(Novel) ดนตรีเรียบเรียงใหม่(Arrangement) เคมเลียรแบบ(Game clone) อยิเมะ(Anime)

ผลิตภัณด์[edit source]

ปีที่วางขาย ชื่อภาค
1996 เรย์อิเด็ง
1997 ฟูมาโรกุ

อ‍⁠ยูเมชิกู

1998 เค็งโชวกยวว์

ไกกิดัง

1999
2000
2001
2002 โกวมากยวว์
2003 อ‍⁠โยวๆมุ
2004 สุยมุโสว

เอย์อ‍⁠ยาโศว

2005 กาเอย์ซุกะ

บุงกาโจว

2006
2007 ฟูชินโรกุ
2008 ฃิโสวเท็ง

จิเรย์เด็ง

2009 เสย์เร็นเส็ง

ฃิโสวเง็นโสกุ

2010 ดับเบิลสพอยเลือร์

อ‍⁠โยวเสย์ไดเสนโสว

2011 ศินเรย์บยวว์
2012
2013 ศิงกิโรว

กิศิญโชว

2014 ดัมมากุอามาโนชากุ
2015 ศิมพิโรกุ

กัญชุเด็ง

2016
2017 ฮยวว์อิบานะ

เท็งกุโศว

2018 ฃิฟูไนท์แมร์
2019 กิเกย์ชู

โควอ‍⁠โยกุอิบุง


เคมสำรับเครื่อง PC 98[edit source]

เคมโทวโฮว5 ภาคแรก แปงขึ้นไว้เหล้รกับ ฅอมพิวเทือร์ส่วรบุคคลตระกูล์ PC 9800 เคมภาค 1 เปนเคมเขียรส่งอาจารย์ แลเนื่องจาก ZUN ค่เปนสมาชิกชมรมเคมในมหาวิทยาไลยโทวกยวว์การไฟฟ้า “Amusement Makers” เลิยอูาเคมไพขายใน งานเทศกาลประจำปี ของมหาวิทยาไลย “ดอยพิราบ” ในนามฅ่ายเคม ZUN soft ต่อมาค่ได้นำภาค 2 วางขายรวมกับภาค 1 ในงาน Comic Marget เทื่อที่ 51 แลวแปงภาคต่อ ๆ มาวางขายในงาน C53 C54 C55

โทวโฮวเรย์อิเด็ง(1996)[edit source]

東方靈異伝 ~ Highly Responsive to Prayers ตำนานวิญญาณประหลาดแห่งตาวันออก ~ การตอบสนองอ‍⁠ย่างรุรแรงต่อผู้สวดภาวนา

วางขายเมื่อปี พ.ศ.2539 เปนเคมเลียรแบบ Arkanoid ผู้เหล้รสวมบทบาทเปน เรย์มุ-ฮกุเรย์ เซิ่งเปนตัวเอกของเคมคุภาค

เนื้อเรื่องอ‍⁠ย่างสั้น : เรย์มุ ผู้สนใจใคร่ลองของ แลทดสอบพลังตัวเก่า จิงได้อากงเหตุผลบ้ามั่วๆ ไพปลดผนึกปตูสู่โลกวิสาทแลเข้าไพอาลวาดอ‍⁠ย่างม่วรขนาดในฐานะตัวเอก

โทวโฮวฟูมาโรกุ(1997)[edit source]

東方封魔録 ~ Story of Eastern Wonderland บันทึกผนึกมารแห่งตาวันออก ~ เรื่องราวของดินแดนมหาศจัรย์แห่งตาวันออก

วางขายในงาน Comiket Market หน้าร้อน พ.ศ.2540 เปนซูททิ่งม่านลูก์กง 2 มิติแนวตั้งเคมแรกของโทวโฮว มีตัวลคอรหลักแหมตัวคือ มาริสะ-กิริสาเมะ ในฐานะรองหัวหน้าใหย่

เนื้อเรื่องอ‍⁠ย่างสั้น : เรย์มุ ขึ้นดอยไพเฝิก็วิชา (หนีงาน) แต่บ่ทันัเยียะเอีย็งค่ง่วง เลิยพิกศาลเจ้า เมื่อมาถึงค่ปะฝูงผีโขลงใหย่ในศาลเจ้า จึงออกไพไล่ล่าผีแหมเทื่อ โดยการขี่เต่าสัตว์เลี้ยงนามว่า เคนชิอิ เพราะตัวเก่ายังบินบ่ได้ เทียวไพจนได้ปะทะกับมาริสะ แลมิมะ

โทวโฮวอ‍⁠ยูเมชิกู(1997)[edit source]

東方夢時空 ~ Phantasmagoria of Dim.Dream หวังเวลาเพ้อฝันแห่งตาวันออก ~ ภาพมายาของฅวามฝันต่างมิติ

วางขายในงาน Comiket Market หน้าหนาว พ.ศ.2541 เปนซูททิ่งม่านลูก์กง 2 มิติแนวตั้งแบบต่อสู้ที่มีผูัเหล้น 2 ฅนแข่งกันอูาชีวิตรอด ผ่อเหมือรเคม Twinkle Star Sprites

เนื้อเรื่องอ‍⁠ย่างสั้น : จู่ ๆ ค่มีบัวราณสถาน แล ปากยประหลาด โผล่มาอ‍⁠ยู่ขากง ๆ ศาลเจ้าฮกุ↶เรย์ แลบอกว่าจัมอบฅวามสุข์หื้อกบฅนที่อ‍⁠ยู่ที่อั้นฉเพราะฅ้นเดียวเมื่อถึงเวลาที่กำหนด เหล่าสาวหนอัยจึ่งห้ำหั่นกนเอง เพื่อแย่งชิงสิ่งที่บ่รูัว่าจัแท้ก่

โทวโฮวเค็งโชวกยวว์(1998)[edit source]

東方幻想郷 ~ Lotus Land Story ดินแดนมายาแห่งตาวันออก ~ เรื่องราวแดนบว

วางขายในงาน Comiket Market หนากร้อร พ.ศ.2541 แบบเคมเหมือรภาค 2 แต่มีกานเพื่อมกานบังคับหื้ตัวลคอรขยบช้าลงโดยกานกดปุ่มค้าง เซิ่งเปนกลไกของเคมมาจนถึงปัจจุบน

เนื้อเรื่องอ‍⁠ย่างสั้น : เรย์มุ กำลังเบื่อหน่ายที่บัมีเอีย็งม่วนๆหื้เยียะ แลวศาลเจ้าค่ถูกลุกถล่มจนอ‍⁠ยู่บ่ได้ เรย์มุ จึ่งออกเดินทางไพหันบริเวณน่าสงไสย แลได้บุกเข้าถล่มคฦหาสน์↶เพอิ้ฝัน (夢幻館) ของอ‍⁠ยูกะ-กาสามิ

โทวโฮวไกกิดัง(1998)[edit source]

東方怪綺談 ~ Mystic Square เรื่องราวสยองขวัรแห่งตาวันออก ~ จตุรัสเวทมนตร์

วางขายในงาน Comiket Market หน้าร้อร พ.ศ.2541 แบบเคมเหมือรภาค 2 แล 4 แต่เพื่อมตัวลคอรที่ผูัเหล้รบังคับได้ 2 ตัว ฅือ มิมะ แล อ‍⁠ยูกะ-กาสามิ

เนื้อเรื่องอ‍⁠ย่างสั้น : เรย์มุรู้สึกถึงฅวามผิดปกติที่เกิฏขึ้น จึ่งสืบจนรู้ว่าวิสาทที่ปรากฏออกมาในช่วงนี้มีเหตุจากถ้ําหลังศาลเจ้า เพราะมีปตูวิสาทถุกตั้งที่หั้น เรย์มุ มาริสะ มิมธะ แลอ‍⁠ยูกธะ จึ่งเข้าไพถ ๆ ล่มโลกวิสาทกัน

อ้างอิง[edit source]

  1. "Most prolific fan-made shooter series". Guinness World Records. Archived from the original on April 24, 2013. Retrieved 2011-09-24. 
  2. Guinness World Records Gamer's Edition 2011. Guinness World Records Ltd. 2011. p. 49. ISBN 978-1-4053-6546-8. 

ลิงก์พายนอก[edit source]