Wp/nod/ᨩᩦᩅᩅᩥᨴ᩠ᨿᩣ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nodWp > nod > ᨩᩦᩅᩅᩥᨴ᩠ᨿᩣ
Jump to navigation Jump to search

ᨩᩦᩅᩅᩥᨴ᩠ᨿᩣ[edit | edit source]

ᨩᩦᩅᩅᩥᨴ᩠ᨿᩣ (ᩋᩢ᩠ᨦᨠᩕᩥ᩠ᩇ: Biology) ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨡ᩠ᨶ᩻ᩯᨦ​ᨶᩧ᩠᩵ᨦᨡᩬᨦᩅᩥᨴ᩠ᨿᩣᩆᩣᩈ᩠ᨲᩕ᩺ᨵᩢᨾ᩠ᨾᨩᩣ᩠ᨲ (natural science) ᨴᩦ᩵ᩆᩧᨠ᩠ᩇᩣᨠ᩠᩵ᨿᩅᨠᩢ᩠ᨷᨩᩦᩅᩥ᩠ᨲ ᩓᩈᩥ᩠᩵ᨦᨾᩦᨩᩦᩅᩥ᩠ᨲ ᨪᩧ᩠᩵ᨦᩁ᩠ᩅᨾᨳᩮᩥ᩠ᨦ ᨣᩕᩰ᩠ᨦᩈ᩶ᩣ᩠ᨦ ᨠᩣ᩠ᩁᨿᩮ᩠ᨿᩡᨠᩣ᩠ᩁ ᨠᩣ᩠ᩁᨧᩕᩮᩥ᩠ᨶᨲᩮᩥ᩠ᨷᨲᩰ ᨳᩥ᩠᩵ᨶᨠᩴᩣᩉ᩠ᨶᩮᩥᨯ ᩅᩥᩅᩢᨯ᩠ᨰᨶᩣᨠᩣ᩠ᩁ ᨠᩣ᩠ᩁᨠᩕᨧᩣ᩠ᨿᨻᩢᨶ᩠ᨵᩩ᩺ ᩓᩋᨶᩩᨠᩕᩫ᩠ᨾᩅᩥᨵᩤ᩠ᨶ ᨯᩰᩫ᩠ᨿᨸᩮ᩠ᨶᨠᩣ᩠ᩁᩆᩧᨠ᩠ᩇᩣᨶᩲᨣᩪ᩵᩻ ᨦᩯ᩵ᨾᩩᨾᩈᩥ᩠᩵ᨦᨾᩦᨩᩦᩅᩥ᩠ᨲ ᨯᩰᩫ᩠ᨿᨣᩴᩤᩅ᩵ᩤ ᨩᩦᩅᩅᩥᨴ᩠ᨿᩣ (Biology) ᨾᩣᨧᩣ᩠ᨠᨣᩴᩤᨠᩕᩦ᩠ᨠ ᨯᩰᩫ᩠ᨿᨣᩴᩤᩅ᩵ᩤ "bios" ᨸᩖᩯᩅ᩵ᩤ ᩈᩥ᩠᩵ᨦᨾᩦᨩᩦᩅᩥ᩠ᨲ ᩓ "logos" ᨸᩖᩯᩅ᩵ᩤ ᩅᩥᨩᩣ ᨣᩨᩅ᩵ᩤ ᨠᩣ᩠ᩁᩆᩧᨠ᩠ᩇᩣᩀ᩵ᩣ᩠ᨦᨾᩦᩉᩮ᩠ᨲᩩᨹᩫ᩠ᩃ


ชีววิทยา[edit source]

ชีววิทยา (อังกริษ: Biology) เปน​แขนง​นึ่งของวิทยาศาสตร์ธัมมชาต (natural science) ที่ศึกษาก่ยวกับชีวิต แลสิ่งมีชีวิต ซึ่งรวมเถิง โครงส้าง การเยยะการ การเจรินเติบโต ถิ่นกําเหนิด วิวัดฒนาการ การกระจายพันธุ์ แลอนุกรมวิธาน โดยเปนการศึกษาในคู่ ๆ แง่มุมสิ่งมีชีวิต โดยคําว่า ชีววิทยา (Biology) มาจากคํากรีก โดยคําว่า "bios" แปลว่า สิ่งมีชีวิต แล "logos" แปลว่า วิชา คือว่า การศึกษาอ‍⁠ย่างมีเหตุผลจีววิตยา[edit source]

จีววิตยา (อังกริษ: Biology) เป๋น​แขนง​นึ่งของวิตยาศาสตร์ธัมมจ้าต (natural science) ตี้ศึกษาก่ยวกับจีวิต แลสิ่งมีจีวิต ซึ่งรวมเถิง โครงส้าง ก๋ารเยยะก๋าร ก๋ารเจริ๋นเติบโต๋ ถิ่นกํ๋าเหนิด วิวัดฒนาก๋าร ก๋ารกระจ๋ายปั๊นธุ์ แลอนุกร๋มวิธาน โดยเป๋นก๋ารศึกษาในกู้ ๆ แง่มุมสิ่งมีจีวิต โดยกําว่า จีววิตยา (Biology) มาจากกํ้ากรีก โดยกําว่า "bios" แปล๋ว่า สิ่งมีจีวิต แล "logos" แปล๋ว่า วิจา กือว่า ก๋ารศึกษาอ‍⁠ย่างมีเหตุผล