Wp/nd/Ibandla eliqotho elika Jesu

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | ndWp > nd > Ibandla eliqotho elika Jesu
Jump to navigation Jump to search

"Ibandla eliqotho elika Jesu" lizimele lodwa njalo laqalela e Beijing. Lamhla, kulamalunga phose angu 1.5 million kumazwe angama tshumi amane lanhlanu kumagumbi ayisithupha emhlabeni. Lelibandla lingele Pentecostal Branch of Christianity elabakhona ntolo ntolo. Kusukela ngo 1997, lelibandla lahlanyelwa e Sewula Afrika. Balenhloso yokutshumayela i lizwi kumazwe onke u Jesu engakezi okwesibili. Izimiso lezinkolo eziyinsika ezilitshumi zebandla yilezi:

  1. uMoya Oyingcwele: Ukwamukela umoya ongcwele, kufakazelwe yiku khuluma ngendimi, yisi qiniseko yelifa lethu lombuso we Zulu.
  2. umbhabhathizo: Umbhabhathizo wamanzi uyisibonakaliso wokwesulwa kwezono loku zalwa kutsha. Umbhabhathizo kumele wenzakale emanzini emvelo, njengo mfula ulwandle kumbe emanzini ampompozayo. Umbhabhathizi, owayesamkele umbhabhathizo wamanzi lowo Moya Ongcwele, wenza umbhabhathizo egameni lika Jesu Khristu. Lomuntu owamkela umbhabhathizo kumele a cwiliswe lekhanda ligebisiwe ubuso buphambili.
  3. uku gezwa kwezinyawo: Isibonakaliso soku hlamba inyawo sinqinekisa isabelo ku Nkosi uJesu. Kusebenza njenge sikhumbuzo ukubana lolalo abe lothando, ubungcwele, ubumnene, uku xolela, loku phatheka. Wonke umuntu owamkele umbhabhathizo wamanzi kumele ahlambise inyawo zakhe egameni lika Jesu. Ukugezisana inyawo kungenzakala lapho kufanele khona.
  4. isidlo esingcwele
  5. iSabatha
  6. uJesu Khristu
  7. iBhayibhili
  8. insindiso
  9. ibandla
  10. ukwahlulelwa kokucina