Wp/nd/IBhayibhili

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nd
Wp > nd > IBhayibhili
iBhayibhili ya Gutenberg

IBhayibhili lugwalo lwezingwalo ezingcwele ekholweni lwesiKhristu. Kulezigaba ezimbili eBhayibhilini. Isigaba sakuqala liThestamente elidala. Lapha kufundiswa ngezenzakalo mayelana ngomhlaba loNkulunkulu esikhathini kungakazalwa uJesu. Isigaba sesibili liThestamente lesibili. Kulesi sigaba kufundiswa ngezenzakalo ngesikhathi sikaJesu.


iBhayibhili

uGenesisi | u-Eksodusi | uLevi | Amanani | uDutheronomi | uJoshuwa | Abahluleli | uRuthe | 1 uSamuyeli | 2 uSamuyeli | 1 Amakhosi | 2 Amakhosi | 1 Imilando | 2 Imilando | u-Ezra | uNehemiya | u-Esta | uJobe | AmaHubo | IZaga | umTshumayeli | Ingoma Yezingoma | u-Isaya | uJeremiya | Izililo | uHezekheli | uDanyeli | uHosiya | uJoweli | u-Amosi | u-Obadiya | uJona | uMikha | uNahume | uHabhakhukhi | uZefaniya | Wp/nd/uHagayi | uZekhariya | uMalaki


uMathewu | uMakho | uLukha | uJohane | Imisebenzi | AbaseRoma | 1 AbaseKhorinte | 2 AabaseKhorinte | AbaseGalathiya | Abase-Efesu | AbaseFiliphi | AbaseKholose | 1 AbaseThesalonika | 2 AbaseThesalonika | 1 uThimothi | 2 uThimothi | uThito | uFilimoni | AmaHebheru | uJakhobe | 1 uPhethro | 2 uPhethro | 1 uJohane | 2 uJohane | 3 uJohane | uJuda | ISambulelo