Wp/mvf/ᠭᠦᠶᠦᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mvf
Wp > mvf > ᠭᠦᠶᠦᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌

ᠭᠦᠶᠦᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌

ᠮᠦᠩᠭᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠳᠤᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ᠂ ᠡᠨᠡ ᠪᠤᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠡᠲᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠶᠡᠭᠡ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ ᠤᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠬ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨᠠᠠ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯ (ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬᠠ ᠲᠠᠢ) ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠠ ᠁ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠨᠨᠤᠰ ᠮᠡᠬᠦᠰ ᠮᠢᠨᠤ ᠪᠠᠶᠡᠡ ᠵᠢ ᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠶᠤᠴᠢᠯᠠᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠂ ᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠡᠬᠦᠰ ᠪᠢ ᠲᠠᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠯᠴᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨᠠᠠ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯᠡᠡ ᠲᠠᠨᠠᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠡᠮᠡᠭᠴᠢ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠭᠦ ᠲᠠᠨᠤᠰ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠰᠤᠭᠠᠷ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠮᠡᠪᠡᠰᠤ ᠲᠠᠨᠤᠰ ᠪᠠᠶᠡᠡ ᠪᠡᠷ ᠮᠡᠬᠦᠰ ᠮᠢᠨᠤ ᠲᠡᠷᠭᠡᠲᠡ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠ ᠡᠷᠬᠦᠬᠦ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠭᠦ ᠦᠶᠡᠡ ᠳᠤ ᠮᠡᠬᠦᠰ ᠪᠢ ᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠲᠠᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠠᠰᠤᠭᠠᠢ᠃ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠠᠨᠤᠰ ᠮᠡᠬᠦᠰ ᠨᠠᠮᠠᠠ ᠵᠢ ᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨᠠᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠠᠢᠨ ᠪᠠᠢᠨᠠᠠ᠂ ᠲᠠᠨᠤᠠᠰ ᠴᠤᠬᠤᠮ ᠨᠡᠲᠠ ᠳᠤ ᠮᠡᠲᠡᠭᠲᠡᠵᠦ ᠨᠡᠲᠠ ᠳᠤ ᠱᠠᠭᠠᠲᠠᠯᠭᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨᠠᠠ᠂ ᠲᠠᠨᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠨᠡ ᠮᠡᠳᠤ ᠢᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠲᠠᠯᠭᠠ ᠵᠢ ᠮᠡᠬᠦᠰ ᠪᠢ ᠤᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠨᠠᠠ᠂ ᠲᠠᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠪᠡᠰᠡ ᠮᠡᠭᠦᠰ ᠨᠡᠲᠡ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠮᠡᠳᠤ ᠦᠭᠡ ᠵᠢ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠢᠯᠡᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨᠠᠠ ᠄ ⟪ᠲᠠᠨᠠᠷ ᠮᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠺᠢᠷᠢᠰᠲ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠢ ᠲᠠᠯᠬᠢᠭᠲᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠢᠲᠡ ᠨᠠᠷ ᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠰᠤᠴᠢᠪᠠ ᠌᠂ ᠲᠠᠨᠤᠰ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠠᠯᠲᠠᠭᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠢ᠂ ᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠳᠠ ᠬᠡᠯᠡᠰᠦᠭᠡᠢ⟫ ᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠲᠠᠨᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡ ᠵᠢ ᠮᠡᠬᠦᠰ ᠪᠢ ᠪᠦᠷᠢᠮᠰᠦᠨ ᠤᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠨᠠᠠ᠂ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠵᠢ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ (ᠦᠭᠡᠲᠡᠢ) ᠲᠠᠨᠤᠰ ᠲᠤ ᠤᠢᠭᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠰᠨᠨ ᠶᠤᠮ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠡᠲᠡ ᠨᠠᠷ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠵᠢ ᠰᠢᠳᠤᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠴᠢᠨᠤ ᠬᠡᠯᠡᠲᠡᠭ ᠲᠡᠲᠡᠭᠡᠷ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠡᠭᠴᠢ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠶᠠᠪᠤᠭᠲᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠤᠮᠤᠷᠬᠠᠭ ᠪᠠᠷᠲᠠᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠮᠡᠭᠦᠰ ᠮᠢᠨᠤ ᠡᠯᠴᠢᠳ ᠢ ᠬᠢᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠂ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠡ ᠪᠠᠢᠭᠠ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠢ ᠮᠦᠩᠭᠡ ᠢᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠬᠢᠳᠤᠵᠦ ᠰᠦᠨᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨᠠᠠ᠂ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠭᠡᠳ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠳᠠᠨᠤᠰ ᠢ ᠲᠠᠯᠬᠢᠭᠲᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠲᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯᠡᠡ ᠲᠠᠨᠤᠰ ⟪ᠪᠢᠲᠡ ᠨᠠᠷ ᠪᠤᠯ ᠾᠷᠢᠰᠲ᠋ᠣᠰ ᠱᠠᠰᠢᠨᠲᠠᠨ ᠮᠦᠨ᠂ ᠪᠢᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠢ ᠰᠢᠲᠤᠲᠠᠭ᠌᠂ ᠪᠢᠲᠡ ᠴᠢᠩ ᠰᠦᠵᠢᠭ ᠲᠠᠢ᠂ ᠭᠡᠲᠡᠯᠡᠡ ᠁⟫ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠂ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠨᠢᠬᠦᠯᠡᠰᠦᠩᠭᠦᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠷᠬᠡᠬᠦ ᠵᠢ ᠲᠠᠨᠤᠰ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠦ ᠮᠡᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠢ᠂ ᠲᠠᠨᠤᠰ ᠶᠠᠮᠡᠷ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠨᠡ ᠮᠡᠳᠤ ᠦᠭᠡ ᠵᠢ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠲᠠᠬᠤ ᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡᠡ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠮᠰᠦᠨ ᠮᠡᠬᠦᠰ ᠨᠠᠲᠠ ᠳᠤ ᠤᠯᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨᠠᠠ᠂ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠤᠯ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠴᠢᠲᠠᠬᠤ ᠠᠵᠠᠢ᠂ ᠡᠳᠤᠭᠡ ᠲᠠᠨᠤᠰ ᠦᠨᠡᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠢᠩᠬᠢᠵᠦ ᠶᠠᠷᠢᠰᠤᠭᠠᠢ᠂ ⟪ᠪᠢᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠤ ᠠᠯᠪᠠᠳᠤ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠢᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠬᠦᠰᠦᠭᠡᠢ⟫ ᠭᠡᠮᠡᠭᠲᠦᠨ᠂ ᠲᠠᠨᠤᠰ ᠪᠡᠶᠡᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠨ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠵᠦ ᠤᠯᠠᠨ ᠨᠤᠶᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠵᠤᠭᠰᠤᠵᠤ ᠮᠢᠨᠤ ᠲᠡᠷᠭᠡᠲᠡ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠮᠡᠭᠦᠰ ᠨᠡᠳᠠᠳᠤ ᠰᠢᠲᠡᠷᠯᠡᠵᠦ ᠠᠯᠪᠠᠳᠤ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠦᠭᠭᠦᠭᠲᠤᠨ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠶᠡᠡ ᠳᠤ ᠮᠡᠬᠦᠰ ᠪᠢ ᠲᠠᠨᠤᠰ ᠢ ᠠᠯᠪᠠᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠤ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨᠠᠠ᠂ ᠬᠡᠬᠦ  ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠡᠨᠤᠰ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠬ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠡᠬᠦᠰ ᠮᠢᠨᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠡᠴᠡ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠲᠡᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠯ ᠲᠠᠨᠤᠰ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠮᠡᠬᠦᠰ ᠮᠢᠨᠤ ᠲᠠᠢᠰᠤᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠯᠡ ᠶᠤᠰᠤᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠤᠯ ᠮᠡᠬᠦᠰ ᠮᠢᠨᠤ ᠪᠡᠶᠡᠡ ᠡᠴᠡ ᠲᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠰᠡᠩᠭᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨᠠᠠ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠡᠨᠤᠰ ᠡᠬᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠪᠠᠯ ᠮᠡᠬᠦᠰ ᠪᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠬᠦᠰᠬᠦ ᠵᠢ ᠮᠡᠲᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠦ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠤᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠢᠬᠠ᠃ [ 1246 ᠣᠨ ᠤ 11ᠰᠠᠷᠠᠠ ᠢᠨ 3 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠡᠴᠡ11 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ] ᠰᠡᠺᠦᠴᠢᠲ᠋ᠤᠤᠷ᠋ᠤ ᠢᠨ ⟪ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠦᠷᠦᠨᠡᠲᠡᠬᠢᠨ⟫ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ