Wp/mos/lacemaking in Croatia

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mos
Wp > mos > lacemaking in Croatia
lacemaking in Croatia
Subclass oflacemaking Tekre
CountryCroatia Tekre
Country of originCroatia Tekre
Product or material produced or service providedPag lace, Lepoglava bobbin lace Tekre
Intangible cultural heritage statusRepresentative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity Tekre
Described at URLhttps://ich.unesco.org/en/RL/00245, https://ich.unesco.org/fr/RL/00245, https://ich.unesco.org/es/RL/00245 Tekre

lacemaking in Croatia (Croatian) yaa bũmb sẽn sɩng ne Renesansã wakat tɩ b sɩng n yiisd lacemingã Mediterane la Erop tẽn-tẽnsẽ wã. Yʋʋmã sẽn loogã pʋgẽ,

Croatã laasã lebga bũmb sẽn tar pãng wʋsgo, a sẽn tar noy sẽn pa wõnd a taabã yĩnga. Yʋʋmd 2009 soabã pʋgẽ, UNESCO wã wilgame tɩ Croatie wã lace wã yaa ninsabls tẽnsa laog sẽn pa tõe n bãng n ges ye. [1][2]

Rũndã-rũndã, Kʋrwat soolmẽ wã, yaa tẽn-bõones wʋsg n be sẽn na yɩl n maan rẽnna, sẽn yɩɩd fãa, adriatik mogrã sẽn be Pag la Hvar, Lepoglava sẽn be rɩtgã, la Sveta Marija tẽn-bilã sẽn be Međimurje County.

Laas sẽn tar yõod wʋsgo[edit | edit source]

Pag Cathedral with local lace

Pag: sẽn tar laas sẽn tar bĩisri[edit | edit source]

Pag lace wã b sẽn maand ne laas la b maand-a-la ne zũnzũy la b maand-a-la ne zũnzũy sẽn be zĩn-dãmb zĩn-dãmb pʋsẽ la b maand-a-la ne zũnzũy wʋsg sẽn yaa zũnzũy sẽn yaa zũnzũy. Sẽn na n yɩlẽ tɩ b tõog n yiis-a wã, a yaa kãn-kãe, la a pa wa Kroat buud a taabã sẽn maandã ye.

Pag tẽngẽ wã, b ket n maand-a-la wa b sẽn da maand to-to yʋʋm kobs sẽn looge, la b lugla lekoll sẽn na yɩl tɩ b kell n maan-a.[3]

Lepoglava: bobbin lace[edit | edit source]

Lace from Lepoglava

Lepoglava laas

Lepoglava lace yaa bobin lace sẽn yaa sõma, t'a meebã yaa geometric, floor, la rũmsã nus-tʋʋm la vɛrse-rãmb sẽn naag taaba. B tũnugda ne gãndg sẽn maan ne gãndg sẽn yaa pɛɛlg wall gãndg sẽn maan ne gãndg sẽn yaa pɛɛlg wakat fãa.

Lepoglava sẽn yaa Lepoglava tẽnga, b sɩngame n naan b teedã 19 soabã yʋʋm kob-gĩndẽ wã, tɩ b tõog n paam b "Golden Age" wã sẽn yaa zab-bɛdã sʋka.[4] Wakat kãnga, b tõogame n paam zab-bɛd wʋsg tẽn-tẽns kɩbay pʋsẽ: yʋʋmd 1937 wã, b reega sãnem medal Paris, la yʋʋm a yiib poore, b reega zũud Berlinn. Wakat kãnga, Lepoglava lace wã ra paamda arzɛk wʋsgo.

Yʋʋmd fãa, b maanda tẽn-zẽmsã zuloees kibs Lepoglava, sẽn na n wilg tɩ b waoogda tẽn-kãng zuloeesã.[5]

Hvar: agave bɩ aloe lace[edit | edit source]

Hvar lace yaa toor-toore, bala b tigma a aloe vãad nins sẽn yit a agave tɩɩsã sẽn bɩt tẽn-kãng zugu. B wʋkda vãadã yʋʋmd fãa wakat takɩ pʋgẽ, tɩ b yaool n maneg-b sõma n kɩt tɩ b lebg peen-pɛɛlga.

B sẽn boond-a me tɩ " aloe lace " wã yaa b sẽn boond-a ne b sẽn boond tɩ " Hvar lace " wã.[6]

Ges-y me[edit | edit source]

Tẽebã laog sẽn pa tõe n yã wã

Pag lace

Sebtiise[edit | edit source]

  1. http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=00011&RL=00245
  2. http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=00011&RL=00245
  3. https://web.archive.org/web/20120426005107/http://www2.hgk.hr/znakovi/izvorno/Paska_cipka.asp
  4. https://web.archive.org/web/20111108125215/http://www.lepoglava-info.hr/festival-cipke/ocipki.asp
  5. https://web.archive.org/web/20111205160743/http://www.lepoglava-info.hr/festival-cipke/lepoglavalace.asp
  6. https://web.archive.org/web/20120426010429/http://www.lacecorner.com/hvar/history.aspx