Wp/mos/Yeongsanjae

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mos
Wp > mos > Yeongsanjae
Yeongsanjae
celebration
CountrySouth Korea Tekre
Country of originSouth Korea Tekre
Intangible cultural heritage statusNational Intangible Cultural Heritage in South Korea, Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity Tekre
Described at URLhttps://ich.unesco.org/en/RL/00186, https://ich.unesco.org/fr/RL/00186, https://ich.unesco.org/es/RL/00186, https://english.cha.go.kr/chaen/search/selectGeneralSearchDetail.do?mn=EN_02_02&sCcebKdcd=17&ccebAsno=00500000&sCcebCtcd=11&pageIndex=1&ccebKdcd=17&ccebCtcd=, https://www.heritage.go.kr/heri/cul/culSelectDetail.do?ccbaCpno=1271100500000 Tekre

Yeongsanjae (영산재, 靈山齋) yaa Kore Buddist rãmb kibs sẽn dɩkd a Siddharta Gautama sẽn kõ sõsg ning b sẽn boond masã tɩ Lotus Sutra wã.[1][2][3] B sẽn da na n maan bũmb ningã ra na n sõng-b lame tɩ b tõog b mense. Sẽn yɩɩd fãa, yaa Taego sullã n get b yell la b maand-a. Yʋʋmd fãa, sigr kiuug rasem a 6 daare, b maanda teedã, n maan sɛk-n-mikã, n pʋʋsdẽ, n maand yɩlgr maandã, n kõt a Bouddha kũuni, la b maand maand sẽn ki-bã yĩnga. Sẽn paase, yɩɩl buud toor-toor la b tũnugd ne kibayã pʋsẽ, la b tũnugd ne zab-teedo.

Kʋdemdã[edit | edit source]

B sẽn sɩng n maand we-rũngã yaa Goryeo soolmẽ wã.[4]Yeongsanjae yaa buud a ye sẽn be Bɩɩd tũudmã pʋgẽ, b sẽn maand n dat tɩ sẽn ki-a wã vʋʋs ne bãane, la b bas namsgã.[4][5] B maanda a Yeongsanjae rasem 49 soabã, ned kũum poore, bala b tẽedame tɩ ned ning sẽn ki-a wã sɩɩg na n taa arzãn rasem 49 soabã.[6] Pĩnd wẽndẽ wã, b ra maand-a-la rasem a tãabo, la rũndã-rũndã, b boog-a lame n kɩt tɩ b maand-a daar a ye bala.[6] Baa ne bũmb wʋsg sẽn maand rasem 49 wã, b miime tɩ yaa a Yeongsanjae n yaa bũmb ning sẽn yaa kãseng n yɩɩd fãa.[7]

Dansã[edit | edit source]

Haegeum is one of the instruments played during the Yeongsanjae ceremony.
Haegeum
Jang-gu is one of instruments played during the Yeongsanjae ceremony.
Jang-gu
Geomungo is one of the instruments played during the Yeongsanjae ceremony.
Geomungo

Yaa reem buud toor-toor n be sẽn kẽed ne reemã, wala Barachum, Beopgochum la Nabichum.[5] Dansã fãa tara a võor la a raabo, la b maanda rẽ toor-toore.[5]

Barachum[edit | edit source]

B ra boond-b lame tɩ baraakõ, bala b ra tũnugda ne bũmb b sẽn boond tɩ  ⁇ bara ⁇ . B ra maanda we-kãngã sẽn na yɩl n tõog zĩn-dãmbã la b yɩlg b yamã.[8] Yaa sɩd tɩ we-rũngã tara we-rũng buud toor-toor wala taoore, poorẽ, la rãamde, la a wẽed bara wã, la tɩ we-rũngã wʋsg pa be zĩig ye, la yaa wakat bilf bal la a tõe n kẽne wall a kɩt tɩ koɛɛgã yɩ wʋsgo.[9] Yaa Barachum sẽn naan naan maan zĩ-kãsenga yĩnga.[9]

Beopgochum[edit | edit source]

Beopgochum yaa weoog a to b sẽn maand a Yeongsanjae sasa. B sẽn boond tɩ  ⁇ Beopgo ⁇  wã yaa budismã ramb a yembr sẽn wõnd gãn-kãsenga b sẽn maan ne raadã.[10] Naoor wʋsgo, beopgochum yɩɩla neb a yiib sull pʋgẽ:[11] ned a ye n maand reemã, t'a to wã wẽed teedã.[12] Sẽn pa wa Barachum la Nabichum, Beopgochum tara so-toak sẽn yaa kãsenga, la bʋrgo. [ B maanda we-kãnga, Barachum la Nabichum loogr poore. B sã n maan weoogã n sa, b wilgda sũ-noog la sũ-noog ning b sẽn tall n maan bũmb ningã.[11]

Nabichum[edit | edit source]

B sẽn boond tɩ Nabichum wã, yaa b sẽn da miẽ tɩ b reemã wõnda nabi, sẽn dat n yeel tɩ zũndga ne Kore.[13] Nabichum pʋgẽ wã, yaa reem nins sẽn yaa nana n yɩɩd reem nins fãa b sẽn maand Yeongsnajae wã pʋgẽ wã la b yã. B maanda Nabichum maoong la pʋʋsg sasa, n tẽed tɩ b na n tek yam n kos sugri.[13]

Yɩɩllã[edit | edit source]

Sẽn paase, b yɩɩla kore wã kʋdemdã yɩɩl-bɛd wakat fãa.[14] Bõn-bɛd kẽer b sẽn wẽed a Yeongsanjae wã yaa jang-gu (Kore tãb-biisi), haegeum (bõn-bɛd sẽn tar tãb-biis a yoob) la geomungo (bõn-bɛd sẽn tar tãb-biis a yoob). Tẽeb kãnga pʋgẽ, b yɩɩla yɩɩl sẽn boond tɩ Beompae.[14]

"Beompae ( ⁇ 唄) sẽn be Bɩɩd tũudum pʋgẽ yaa waoogr ne Beomseo ( ⁇ 書) la b boond-a tɩ Eosan (魚山). Sẽn kẽed ne beompae wã sɩngre, b tara tags-bɛd sẽn wilgd a Yeongsanhoesang, myoeum bodhisattva yɩɩlã sẽn yaa bũmb ninga, la Sɩn wã sẽn naan-a wã. 契), la Kang Seung-hoe (康僧会) maana Nihang Beompae (泥恒 ⁇ 唄) la b yelg Beompae ( ⁇ 唄聲明) yʋʋr Gangnam pʋgẽ. Yaa Jingamseonsa (眞鑑 ⁇ 師) sẽn kẽng Tang soolmẽ wã n na n tɩ zãms tẽn-zẽmsã n kõ Kore beompae wã. "[15]

Tʋʋmdã[edit | edit source]

Yaa na-kẽndr piig la a yiibu n be n na n maan a Yeongsanjae wã, la na-kẽndr fãa tara a võore.[16]

 1. Siryeon 시련(侍輦)
 2. Dae-ryung 대령(對靈)
 3. Gwanyok 관욕(灌浴)
 4. Jojeonjeoman 조전점안(造錢點眼)
 5. Sinjung-jackbeob 신중작법(神衆作法)
 6. Gwaebul-un 괘불이운(掛佛移運)
 7. Sangdan-gwongong 상단권공(上壇勸供)
 8. Beopmun 법문(法門)
 9. Sikdang-jakbeob 식당작법(食堂作法)
 10. Jungdan-gwangong 중단권공(中壇勸供)
 11. shisik 시식(施食)
 12. Bongsong 봉송(奉送)

Tõogã tũub wɛɛngẽ[edit | edit source]

Jakbeopmu tõe n yeelame tɩ yaa zab-teedo, tɩ ned ning sẽn maand-a maand-a-la kũun ne a yĩngã ne a yĩngã kẽnde, ne a noor n gomd a Buda goamã, la a tagsd bugmã, tõogã la tõogrã arzegs a tãabã yelle. Sebr kãnga gʋlsa ne a Eojang Master koɛɛg sẽn yaa vẽenega".[17] Yeongsanjae pʋgẽ, a Jakbeopmu buud 4 n be:

 1. Baramu (바라무) Yaa a Baramu sẽn da gʋlsd yɩɩl-bɛdã: Gwanyoksi, Shinsinjokbeopsi, Jojeonjeomansi, Gwaebuliunsi. Yaa b sẽn na n wilg b sẽn na n maan bũmb ning pipi wã, la b sẽn na n gʋls bũmb ning sẽn na n kɩt tɩ b lebg n wa wã.[17]
 2. Nadimu (나비무) "Fag-taab-n-bõoneg yɩɩla (tʋʋmd a yembr sẽn tũud ne sor a naase, tʋʋm-noy wʋsg sẽn tũud ne sor a naase, tʋʋm-noy sẽn tũud ne koodã), gaebuliunsi (tʋʋm-noy wʋsg sẽn tũud ne sor a naase), goosneer-rãmb sẽn tũud ne goosneer-rãmbã (tʋʋm-noy a tãabo, doryang tʋʋm-noy, tʋʋm-noy wʋsg sẽn tũud ne hyanghwa tʋʋm-noy, tʋʋm-noy a tãabo, taesjak, kãn-kãe). La b sẽn kẽ kãadem poore, b maana bug-tẽngã sẽn yaa wẽnemã manesem, fãagr sẽn yaa Keonjang manesem, yokgeoni/jeongbeop dũni wã mantra, tɩ rẽ poor yaa Baron Om manesem, Unshim krab manesem, Diagonal Shakyat waoogre manesem, la rɩɩbã roog manesem yɩɩllã (jagwi ⁇ s sẽn pa zems ne kãadem manesem)". [17]
 3. Beopgomu (법고무) " Yaa yɩɩl sẽn yaa makrã (beop gom-bi sẽn tũ ne tʋbrã bɩɩsg manesem), sẽn na yɩl n wilg tɩ yɩɩl-bi-bɛdã yaa wʋsgo (beop gom-bi sẽn tũ ne bɩɩsg manesem), la yɩɩl sẽn yaa restãntɛɛrã manesem (beop gom-bi sẽn tũ ne bɩɩsg manesem). " [17]
 4. Tajumu (타주무) Yaa reem b sẽn maand reezõ wã pʋga. [17]

A naama[edit | edit source]

B sẽn boond tɩ majestã wã yaa sẽn na n yɩlẽ n wilg b sẽn maneg wẽnd-doogã to-to tɩ yaa zĩig ning a Buda sẽn be wã, la doryang ning sẽn tar Bodhisattva la Jihwa yʋy sẽn gʋls ne bugum. Zĩigã sẽn yaa sõma wã, b pʋɩ-a-la wẽnd-doogã pʋgẽ, la b zãms-a-la bũmb a taab n paase. [18] "Wẽnnaam waoogr sẽn yaa kãsenga, yaa ned sẽn na n maan-a bũmb wall a maan-a bõn-naandg sẽn wilgd bũmb ning b sẽn waoogdã, la zãmsg sẽn yaa kãsenga, yaa Buda tũudmã koe-moonegã. Yaa b sẽn maan-b la b sẽn maan-b n na n wilg tɩ b sẽn maan-b to-to wã yaa b sẽn maan-b to-to wã, la b sẽn maan-b to-to wã".[18] B tõe n tũnuga ne naam sẽn yaa kãsenga n sõng ned sẽn nan pa wʋmd Bũudismã võor n bãng bũmb ning sẽn maandã. [18]

Sebtiise[edit | edit source]

 1. https://books.google.com/books?id=eLnrAAAAMAAJ
 2. http://www.unesco.org/culture/ich/RL/00186
 3. https://www.britannica.com/topic/Lotus-Sutra
 4. 4.0 4.1 https://www.jstor.org/stable/43957483
 5. 5.0 5.1 5.2 http://english.cha.go.kr/chaen/search/selectGeneralSearchDetail.do;jsessionid=DvLZTbhoTC7AiJgBcCI6HaYntkom25wZ1Gagg7NqKV46LWAaV2t0axevIiinrTxB.cha-was01_servlet_engine4?mn=EN_02_02&sCcebKdcd=17&ccebAsno=00500000&sCcebCtcd=11&pageIndex=349&region=&canAsset=&ccebPcd1=&searchWrd=&startNum=&endNum=&stCcebAsdt=&enCcebAsdt=&canceled=&ccebKdcd=&ccebCtcd=
 6. 6.0 6.1 https://english.cha.go.kr/cop/bbs/selectBoardArticle.do?ctgryLrcls=CTGRY210&nttId=58073&bbsId=BBSMSTR_1205&uniq=0&mn=EN_03_02
 7. http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/SearchNavi?keyword=%EC%98%81%EC%82%B0%EC%9E%AC&ridx=0&tot=2085
 8. http://www.beopbo.com/news/articleView.html?idxno=6788
 9. 9.0 9.1 http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Index?contents_id=E0020469
 10. http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Item/E0022624
 11. 11.0 11.1 https://terms.naver.com/entry.naver?cid=58721&docId=3561935&categoryId=58723
 12. http://www.k-heritage.tv/brd/board/256/L/CATEGORY/615/menu/254?brdCodeField=CATEGORY&brdCodeValue=615&bbIdx=4476&brdType=R&tab=
 13. 13.0 13.1 http://www.k-heritage.tv/brd/board/256/L/CATEGORY/615/menu/254?brdCodeField=CATEGORY&brdCodeValue=615&bbIdx=4477&brdType=R&tab=
 14. 14.0 14.1 https://english.cha.go.kr/cop/bbs/selectBoardArticle.do?ctgryLrcls=CTGRY210&nttId=58073&bbsId=BBSMSTR_1205&uniq=0&mn=EN_03_02
 15. https://web.archive.org/web/20230427202102/http://yeongsanjae.or.kr/
 16. https://web.archive.org/web/20220206063119/https://heritage.unesco.or.kr/%EC%98%81%EC%82%B0%EC%9E%AC%E9%9D%88%E5%B1%B1%E9%BD%8B/?ckattempt=2
 17. 17.0 17.1 17.2 17.3 17.4 https://web.archive.org/web/20230427202102/http://yeongsanjae.or.kr/
 18. 18.0 18.1 18.2 https://web.archive.org/web/20230427202102/http://yeongsanjae.or.kr/