Wp/mos/Valencia Fallas

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mos
Wp > mos > Valencia Fallas
Falles
party, recurring event
CountrySpain Tekre
Located in the administrative territorial entityValencian Community Tekre
LocationValencia Tekre
Country of originSpain Tekre
Day in year for periodic occurrenceMarch 19 Tekre
Intangible cultural heritage statusFestival of International Tourist Interest of Spain, Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià Tekre
Described at URLhttps://ich.unesco.org/en/RL/00859, https://ich.unesco.org/fr/RL/00859, https://ich.unesco.org/es/RL/00859 Tekre

Fallas (Valensian: Falles; Spaans: Fallas) yaa kibs sẽn maand yʋʋmd fãa n tẽegd a Saint Joseph sẽn be Valencia, Ɛspaynã tẽngã pʋgẽ. Sẽn yɩɩd rasem a nu wã yaa yʋʋmd 3rd-n-tʋʋmd rasem 15-19 wã,[1] la Mascletà wã yaa tẽn-kʋdemd tʋʋm sẽn wilgd tɩ b sẽn maan n na n maan bugum-vɩɩm n kʋɩt-bã, la b maand n wilg tɩ b maanda bugum-kʋdemdã daar fãa.[2] A Fallas gomdã gomda maan-kʋʋrã la a Falla tẽn-digimsã (Falla, singular; Fallas/Falles, plural) sẽn yõog n wa maan-bã yelle. Tẽns wʋsg sẽn be Valensi soolmẽ wã maanda kibs a woto sẽn yit Valensi kibsã nengẽ. Wala makre, Alicante bugum-koglgã, wall Castellón de la Plana wã, a Magdalena kibsã. Yʋʋmd 2016 noob kiuug rasem 30 wã, [3]b paasame tɩ b ningd a Fallas (Falles sẽn yaa Valensi) kibsã UNESCO[4] sẽn gʋlsd bũmb ning sẽn pa tar yõod ne ninsaalbã.Tẽnga pʋga fãa, b tigimda neb sull sẽn boond tɩ Casal faller, sẽn maand yʋʋm tõre n maand ligd tigis-n-taag la rɩɩb sẽn yaa wa paella wã. B sã n wa kʋɩ, b na n dɩka b bugum n dɩ. B boond-a lame me tɩ comissió fallera, la rũndã-rũndã, b sõor yaa 400 n be Valencia.[5][6][7]

Etymology[edit | edit source]

Tãndã yʋʋr yaa Valens gom-biig ning sẽn yaa falla wã sõor sẽn yaa wʋsg pʋgẽ. Gomdã võor yaa woto:

Latin fax (accusative facem), "torch" → Latin faculã (diminutive; accusative faculam) → Latinã sẽn pa tar yõod n yɩɩd a taabã *faclam → Valensian falla.

Dũnd ne nin-tũud[edit | edit source]

Sẽn deng rẽ, b ra rɩkda sẽk wʋsg n segl nin-tũudbã (Valensi wã pʋgẽ, sẽn dat n yeel tɩ pa-bõndbã bɩ tãnsã). Yʋʋm a naas sẽn na n ta mars 19 wã pʋgẽ, [8]sull fãa rɩkda a nin-tũusg n na n maan kibs-kãseng n yaool n ning-a a meng zug, a yembr fãa sẽn be a meng zug ne karɛt sẽn pid ne bugum-bugum la seb-peelm sẽn yaa seb-peelemd a yembr sẽn be a zakẽ wã. Yaa sɩd tɩ yaa yel-wẽn-kãsenga.

Ninotã ne b gãndbã b naaname ne taab sẽn da sak n deeg tɩ yaa bũmb sẽn yaa satirik n get bũmb nins sẽn paam n pak b rãmb (b sẽn da gʋls n kẽes b toog wã) yelle. Rũndã-rũndã, b sẽn maan kibs-kãnga sẽn kaoosd semen a yiib wã kɩtame tɩ b naan naan naan naan wa lebg tɩ b boond tɩ Ciutat fallera (Falles tẽnga). [9]Be, ra-kãens fãa yaa maan-biis la tʋʋm-naands, kiblbã, maan-biisi la tʋʋm-no-kãense. B fãa maanda maandã kibay sẽn yaa ne sebre la pe-kugr, tɩɩs la polystyrene foom sẽn tar tãns a nu n tall n tall n yɩɩg tãns a taaba.karikatɛɛrã, sẽn maand n maand bũmb sẽn pa tõe n kɩt tɩ gravite wã lʋɩ taoor ye. B fãa yaa neb nins sẽn maand yɩɩr ne taab n na n tall b nin-buiidã n na n maan yɩɩr ne b taabã, n yaool n naan b sẽn na n maan bũmb ning sẽn yaa wẽnga. Zĩ-kãense yaa neb 750 sẽn be Valencia, n tar neb sẽn yɩɩd 200 000, sẽn yaa tẽnga neb pis-naasã.[10]

A Fallas wakate, neb wʋsg paka b sẽn da yeelg b sẽn da tar n yeelg n maand bũmb nins sẽn zĩnd Valence siglgã wakatẽ wã. D wʋmda dolçaina (tõnd sẽn wõnd oboe) la tabalet (a yembr sẽn yaa Valensians drum) naoor wʋsgo, bala, b sẽn boond tɩ casals fallers wã wʋsg tara b toor-toorã.[11]

Baa ne a Falles sẽn yaa bũmb sẽn yaa nin-buiidã la neb wʋsg sẽn maan-a wã sẽn yeelg pĩnda, yʋʋmd 2005 nin-buiidã ra tar nin-buiidã wa a Shrek la a George W. Bush, la yʋʋmd 2012 Falles wã ra tara nin-buiidã wala a Barack Obama la a Lady Gaga. Yʋʋmd 1903 tɛka, Lo Rat Penat buud-goam siglgã sẽn tigimd kʋdemdã zab zab zab zab sebre, n kõt kaset ne tẽn-tẽngã seb-gʋlsdb sẽn gʋlsd seb-gʋndb ne Valens kʋdemdã sẽn wilgd nin-kãensã võore. B tigsa sõss nins sẽn be sõssã ne seb-vẽkrã, n pʋɩ-b-la neb nins sẽn be wã.[12]

Fallas wakatẽ yɛl[edit | edit source]

La despertà: a band of wind instruments marches through a small street in the early morning.
The crowd gathers in the main square, Valencia, Spain

D tõe n yeelame tɩ Fallas rasem a nu la yʋngo yaa roog sẽn pa tol n loog ye. B maanda yɩɩl wʋsg: yaa yɛl siglgã, tũudmã la kom-dibli wã. Neb wʋsg sẽn be restoranã pʋsẽ wã leb n kẽnda so-toakã zutu. B tõe n wʋma bugum-koglgã daar fãa, la wakat bilf-bilfu yʋngo. B yãta kambã la kʋʋl-dãmbã fãa sẽn ningd b teedã ne b sẽn maand b sẽn na n maan yɩɩr ne b sẽn na yɩl n tõog n maan yɩɩre. Yaa wakat ning b sẽn maand kibsã sẽn yaa sõma la b maand yʋʋmd fãa, la b maand daar a yembr yʋʋmdã, baa ne tɩ b ra gomda kibs kẽer sẽn na n maan kibsã kibsã zug n na n paam n dɩ kibsã pãng n paasã.[13][14]

La sã n pa Fallas tẽnga, a Valensi soolmẽ wã, a sã n sɩng n beẽ, a sɩnga Febr kiuugã kibs kiuug rasem a tãab daarẽ, n tãag Mars 19, sẽn yaa a Zozɛf kibs daarã.

Zĩ-kãsems ning b sẽn na n sɩng ne wã (La Crida)[edit | edit source]

A La Crida yaa kiuugã kibs kiuug rasem a tãab daare, la a yaa yʋngo, Torres de Serranos, sẽn yaa tẽn-kʋdgã noor n kẽ tẽngã pʋgẽ. B sẽn deng n maand wa b sẽn datã, b ningda b sẽn na n wilg b sẽn na yɩl n maan bũmb ning fãa, b sẽn na maan n wilg tɩ b sẽn na to-to wã yaa sõma.

La Despertà[edit | edit source]

A Falles daar fãa sɩngda zʋʋg 8:00 ne La Despertà ("tõnd sẽn na n yikã"). [15]B sẽn da wa n be wã, b ra tara yɩɩl sẽn yaa ne kobs n sɩng n maand sorã n moond koɛɛgã. B sẽn be b poorẽ wã yaa neb nins sẽn lʋɩt be wã, n lobd bug-zõos-rãmb wʋsg sorã zug b sẽn kẽndã.

Falleres in their costumes march with the band

La Mascletà[edit | edit source]

Mascletà wã, sẽn yaa bãn-dãmb la bãn-n-dãmb sẽn be taab n maandẽ wã, yaa rasem a yiib wĩntoogã wĩntoogã daar fãa. Tʋʋmdã kãseng yaa Mascletã sẽn be Piaça de l'Ajuntament wã, tɩ b sẽn na n maan tɩ b maan tɩ b tõog n maan tɩ yaa waoogr n kõ-b Mascletâ wã (tʋʋmdã rasem 19 wã). Zĩ-kãsems a yiib-n-soabã, wakat na n yɩɩne, la a Fallera Major sẽn yeelg a fallera wã na n boolame tɩ b yi tẽnga gãdgã balkõ wã n yeel tɩ: Señor, pot començar la mascletà! ("Mr/Ms Pyrotechnic, y tõe n sɩng Mascletà!"), la Mascletá wã sɩngame.

Mascletà wã yaa Valensi soolmã neb sẽn nong n yɩɩd taaba. Tẽns sẽn pa sõor wʋsg pʋsẽ, b maanda b mens mascletà n maand nin-sõamy daarã, kãadem la kibs a taab sasa.

Zĩ-kãng yaa yʋngo, la yaa pi-roog-n-tɩrsã n maand yʋngo. Daar a wãn b yãkda pagb sẽn tʋmd pi-roteknɛɛg tʋʋmde. B ra na n wilga tigis-kãnga televiziõ wã tẽng-tẽnga.

La Plantà[edit | edit source]

Dɩlla rasem 15 daarã, b na n kɩtame tɩ b naan naan gãd bug-tẽngã fãa. Sã n ka rẽ, b na n basa b tʋʋmdã.

Tẽnga gãdgã sã n wa n wa n beẽ, b na n maana tʋʋm-kãsems n wilg tɩ b maana tʋʋm-wẽns n kõ neb nins fãa sẽn kɩt tɩ tʋʋm-kãense yɩ sõma wã waoogr. La

B sẽn da maand woto wã[edit | edit source]

Sẽn na yɩl n paam n paam n bãng tɩ b sẽn da maand bũmb ningã yaa sõma, b segd n maana woto. Yaa rasem 17-18 mars daarã fãa, tɩ yaa pipi daar ning Falleja Major ne a bʋʋdã sẽn wa n be wã. A Maari bõn-naandg la a gãn-kãsengã zug n bĩng ne bõn-naandsã fãa .

Els Castells ne La Nit del Foc[edit | edit source]

Zĩ-beesã wĩndg rasem 15, 16, 17, la 18 wã yʋngo, b na n wilga bugum-koglgẽ wã sẽn be kʋɩlgã zug València. Zĩ-kãense fãa yaa wʋsgo, la b boond-a lame t'a "Zĩ-kãnga".

Cavalcada del Foc[edit | edit source]

Zĩ-kãnga wĩndgẽ, kiuug rasem 19 daar rasem 19 wĩndg sẽn na n yɩ 7:00 wã, b maana kibs sẽn boond tɩ Cavalcada del Foc (Wõnd kibsã) n be Colon dugsg la Porta de la Mar digdgã pʋga. Tʋʋm-kãng sẽn yaa wa bugum sẽn yaa mak-sõng n wilgd fiesta wã sɩɩgã, yaa Fallas baasgo, la yaa bũmb sẽn yaa sõma la sẽn yaa noog wʋsgo, tɩ b wilg-a-la bũmb nins sẽn maand ne bugum sẽn tar pãng dũniyã gill zugu.

La Cremà[edit | edit source]

Zĩigã rasem 19 wĩntoogã wĩntoogã, wĩnto-sʋk wĩnto-kãng wĩnto-kãsengã wĩnto-n-sʋkẽ, b yõoga bõn-kãens wa bugum sẽn yaa kãsenga. Yaa woto la b boond tɩ La Cremà (tõnd sẽn yõogd bugumã), [16]sẽn yaa bũmb ning fãa sẽn maan-a wã baasgo, la yaa rẽ yĩng la b boond b sẽn maan-bã tɩ falles ("tõnd-n-tɩrsã"). Naoor wʋsgo, b yõogda gãndgã sẽn be Agrã zĩigẽ wã.[17]

B fãa tara "faal infantil" (b kambã sẽn maand bũmb sẽn pa tar yell ning sẽn yaa satiricalã) sẽn be metr a wãn ne pipi wã. B yõogda bõn-kãnga pipi, yʋng rasem piigẽ. Tẽnsã tẽn-kãsemsã pʋga, b yõogda b bugum sẽn yɩɩd yʋng sʋka; b sẽn boond tɩ tẽn-kãnga pʋga, bugum sẽn yõogd bugumã sɩngda naoor wʋsgo. Wala makre, yʋʋmd 2005 wã, b sẽn wa n wa n na n wilg tɩ b segla bãens siglgã yell n na n sõng-b tɩ b tõog n põs Ezipt tẽnga gãagã sẽn be Zerizalɛmmã, b sẽn da wa n wa ne bãensã yell n na yɩl n tõog n põse, b basa rẽ n wa n kaoose.

B sã n wa n maan woto, b na n maana tʋʋm-dẽgd n yaool n yõogd bugum. Bãagrã meng yaa bugum sẽn maan n wa yõogd bugum-koglgã, bɩ b sẽn wa n wa n wa maan-a wã. Bãagrã yõogda tao-tao, la nebã fãa wʋmda b sẽn kõt-b tʋʋlgã. Sẽn yɩɩd b sẽn be zĩigã, sã n wa wa ne tʋʋlg sẽn yaa kãsenga, b kɩtdame tɩ nebã lebg n wa be zĩig sẽn zãre, baa ne b sẽn be bãnd-dãmbã poorẽ, tɩ bugum tudgã sẽn be zĩig sẽn be metr a wãn n zãag ne b tigisgã. Zĩ-soben-zĩ-sobense, tʋʋlgã yõogda gãndgã, tɩ bugum-koglgã tʋm-tʋmdbã zãad b taoor-n-tɩrsã, b fẽntrɩ-n-taagã, b teedã yel-bũnã, n zãad koom tɩ b ra wa yõogd bugum ye, bɩ b ra wa n yeele, hal tɩ bugumã sɩng n tãag a sã n wa n wa yõk n sa.

Sẽn zãr ne zĩ-gũudã, nebã maanda zaba, bala tẽngã fãa wẽnda wa zĩ-bɛd sẽn na n maan yɩɩl ne b sẽn pa tõe n yã wã. La yɩɩl sã n pa be, b wʋmda nebã sẽn pa tol n paad ne b sẽn maand yɩɩl to-to wã. Bãag wʋsg n koosd b sẽn na n dɩl n kõ-b rɩɩb wala pores sẽn yaa wa b sẽn dat n dɩl ne wã, churros la bunyols, la kastiens sẽn yaa b sẽn dɩl n dɩl

Baa ne sã n yaa wakat a yembre la b yõogd gãnd-rãmbã sẽn yaa bilfã, yaa gãnd-rã n kogend tɩ ned kam fãa tõe n yã-a. Yaa tẽn-tẽngã sẽn yaa tẽnga gãdgã balengẽ la b maand woto. Nebã watame wakat sẽn deng n na n wa n yã-a wã. B sẽn wa n wa n na n wilg tɩ b pa mi b sẽn na n maan bũmb ninsã, b pa na n le maan woto ye.

D sẽn nong tɩ b yeelg-b to-to[edit | edit source]

Rɩt-rãmbã sẽn da nong n yeelgdẽ wã, b pa tar fu-rãmb sẽn ya wa ne fu-rãmba, la b pa tar fut sẽn yaa ne fu-roog sẽn yaa ne pemse, la b lebga toor-toore, la b yaa nin-buiidã sẽn da nong-b n yeelgd-b ne b sẽn da nong b mensã. Roog-kãensã tõe n yɩɩ toogo, la pa wa "reines falleras" (wẽnnaam-dãmbã sẽn maand kibsã) la rĩm-dãmbã zakẽ wã ye. Pagb sẽn nong futã ligd tõe n yɩɩg a 2000 Euro n ta a 20 000 Euro. Bãmb kẽer yaa bõn-sõma. B tara b zoob-rãmbã la b teedã.

A Kūudumdé[edit | edit source]

Street lighting of Sueca-Literato Azorín in 2017
Template:Wp/mos/Ill, a traditional Valencian costume for the men

Neb wʋsg tagsdame tɩ Fallas kibsã yita zĩiga. Ned a yembr yeelame tɩ b sɩng n maand Fallas pĩnda, tɩ tʋʋm-tʋmdbã sẽn da maandã ra yiisda bũmb nins b sẽn da pa wãb ne tɩɩs nins b sẽn tall ne sẽndã n yõogd-b n tɩ maand kibsã kibsã. [18]A Zeova Kaset rãmbã sẽn da maand woto wã kɩtame tɩ b tõog n maan bũmb nins sẽn yaa sõma. La ne bõn-naandgã sẽn wa n ta wã, b ka leb n baood-b ye, tɩ kɩt tɩ b yõog-b lame. Wakat sẽn loog n loog n loogdẽ, la ne wẽnd-doogã sẽn kẽes b toogã, b kɩtame tɩ b yĩm-b-la ne a Zozɛf sẽn yaa gãneg-n-soaba wã kibsã kibs daar.[19] [ B sẽn da wa n maand bũmb ningã ]

La b ra ket n maanda woto. B ra yeelga a pe-rũngã fu-rãmba n kɩt t'a wõnda ned. B sẽn na n wa tigim b teedã, kambã ra kẽnda zak ne zak n kosda a una estoreta velleta (tõnd sẽn da yaa kʋdemdã) n paas b sẽn da tarã. Yɩɩn-kãngã lebga yɩɩn-kãseng sẽn da nong kambã sẽn da wa n tigimd bũmb nins fãa sẽn da yaa kʋdemd la b sẽn da tõe n dɩt n dɩt bugum ne b b bẽedã. Bãag-kãensã yaa nin-tũusds nins sẽn deng n wa. Yʋʋm wʋsg sẽn looge, tẽn-kʋdgã neb sɩngame n sigl b sẽn na n maan b sẽn na yɩl n me b gãd-b koomã, la woto, b rogame n naan maan-n-tɩrsã sẽn yaa toogo, tɩ b naag ne b nin-buiidã.

Hal tɩ ta yʋʋm kob-gĩnd 20 soabã sɩngrẽ, b ra maandẽ bok-rãmb sẽn tar koom-koglgã b sẽn da pakd ne futã. La rẽ toeemame, b sẽn sɩng karɛtã zãabã. La b modgdame tɩ b tõe n maan b toor-toorã rũndã-rũndã, tɩ b maan-b ne polistyrène la b modgd-b ne b sẽn maand ne karmã. Woto kɩtame tɩ b tõe n maan gãnd sẽn yɩɩd metr 30.

Children walking in costume of Valencia.

Pagã kibsã sɩngrẽ yaa wa a Zã kibsã sẽn maand Alicante soolmẽ wã, bala b fãa yita Latin-rãmbã sẽn da nong n dɩt bugum n na n paam kibsã. Valansi wã, pĩnd wẽndẽ minim kãngã kɩtame tɩ b yõogd bõn-naandb sẽn da be zĩig pʋgẽ, sẽn yɩɩd fãa tɩɩsẽ, sigr saab saab saab saabã wakate, sẽn yaa a Zozɛf kibs daarã. Sẽn mik tɩ Valens nebã ra yaa neb sẽn yaa neb sẽn noom n noom b mensã yĩnga, yaa vẽeneg tɩ nebã sɩngame n yõogd bõn-naands sẽn wilgd yʋʋm sẽn loogã neb la yɛl sẽn maan-bã. B sẽn yõogd bugmã ra makda b sẽn na n paam n bas tɩ b ra yɩ yembdo, n tẽegd bũmb nins sẽn maan-bã, wall b sẽn da gomd b yelle, n gomd b yelle. Woto, kibsã lebga bõn-naandg la wẽnemd sẽn yɩɩd a taabã, la wakat bilf-bilfu, b ra tigimda tɩɩs-kãsemsã n lebg "kibli" sẽn yaa sõma n yɩɩd b sẽn da yãk n maan n vẽeg n deng n maan-bã.

Start of Fallas 2014

Yʋʋm kobs 20 soabã sɩngrẽ, la sẽn yɩɩd fãa Sipãns Sodaas wakatẽ wã, b ra pa sak n deeg tɩ b sẽn get b tẽn-kãnga wã yaa b sẽn getẽ tɩ b pa segd n sak n deegẽ ye. A Francisco Franco naamã sasa, b sẽn da maand kibsã ra pa le tar yõod wʋsg ne b sẽn maand kibs-n-taar wã, bala b ra pa get b sẽn maand bũmb ninsã ye. Wakat kãnga, b maana tũudum minim wʋsg wa b sẽn da kõt b tɩ b maan tɩ b maan n kõ-b tɩ a Mari de Déu dels Desamparats (Bɩ b kõ-ba tɩ b kõ tɩ b kõ wã) tɩ b lebg tɩ yaa bũmb sẽn yaa tɩlae ne kibsã, baa ne b sẽn da pa tar ne kibs-kãng sɩngrẽ Ne a Zeova.

Dẽnd b sẽn wa n lebs n ningd demokrasiya la b sẽn bas goosneema wã sẽn da get b yellã, b leb n wa n maandẽ tɩ b sẽn da tagsd tɩ b pa segd n maan bũmb ninsã yaa wẽnga. Baa ne yʋʋm pis-tã sẽn zĩnd tɩ b wilg b mens tɩ b pa tõe n gom b mens ye, b tõe n paame tɩ b pa get b sẽn get bũmb ninsã ye. Wakat ninga, nin-kãensã sẽn get b zʋgã yell ne b taabã, b sẽn get b tẽngã yell ne b mensã, la b sẽn get yɛl nins sẽn be tẽngã zugã yelle, b wae n ningda b rãmb b sẽn get bũmb ninsã. La neb nins sẽn maand kibsã yaa buud toor-toore, la b get kibsã yelle. Baa ne a sẽn maan bũmb nins sẽn yaa wa pilota wã, sɛbã kibsã la yɛl a taab sẽn paasd a kulturã sẽn yaa bũmb ningã, tẽngã ket n tũuda pĩnd wẽndẽ sɛbã sẽn na yɩl n wilg a meng sẽn yaa bũmb ning a sẽn pa tõe n maan ye.

Fallaas sēn pa toē n tīge[edit | edit source]

A sẽn sɩng ne a vɩɩmã, b basa a Fallas-rãmbã naoor a yoob n na n maan woto.

Yʋʋmd 1886 wã, sãn-kãnga sẽn da pa rat n yãg b sẽn da na n yãk b sẽn na n yãkd b sẽn na yɩl n yãk b rãmbã n na n tɩ moonẽ wã, b zãgsame tɩ b ra na n yãk-b-la n maan n wilg b sẽn pa segd n sak n yãk b rãmb nins b sẽn da yãkd b rãmbã n kõ wã. B pa tõog n tũ-a sõma ye, la b pa tõog n maan bũmb a yiib ye.

Yʋʋmd 1896 wã, Spaans-Amerik zabrã kɩtame tɩ b wa n kɩt tɩ b wa so-to-soaba, la b sãama sodaasã zabr rasem a yiib sẽn deng a sɩngrã.

Yʋʋmd 1937, 1938 la 1939 wã, zabrã sẽn wa n be Ɛspɩr soolmẽ wã kɩtame tɩ b pa le maand a Fallas-rãmbã ye. A sẽn wa n pa kẽes a tʋʋmdã pʋgẽ wã pa sãam a Zeova Kaset rãmbã sẽn da maand yʋʋmd 1936 wã ye. La ligd ning b sẽn da yãk tɩ b na n kõ Fallas rãmbã ra yaa sodaasã tʋʋmde, zabr sɩngrẽ.

Yʋʋmd 2020 tʋʋlg kiuug rasem 10 Valensi Generalitat wã, sẽn paam bãagã minisrgã rapõrã, yãka yam n na n kaoog n kaoog Fallas wã ne tʋʋm nins fãa sẽn naag ne a wã tɩ yɩ koronavirus kʋrã wã sabab tɩ b maan bũmb sẽn na yɩl n gɩdg virusã pʋɩɩrã. Yʋʋmd 2021 wã, b basa kibsã, la b lebs n maana a kibsã yʋʋmd 2022 wã.

Segrã ning sẽn yaa to-to[edit | edit source]

A Secció Especial yaa Valencia tẽnga tʋʋm-kãsems la tʋʋm-kãsenga sẽn tar yõod n yɩɩd taaba. Yʋʋmd 2007 wã, sullã ra tara kom-n-taasã 14. B sɩng n maana bõn-buud-kãnga yʋʋmd 1942 wã, la b sɩng n maana Barques, Reina-Pau la Plaça del Mercat. Rũndã-rũndã, b pa ket n be sullã pʋgẽ ye. Yaa a Na Jordana n zĩnd sull ning sẽn maan b sẽn yɩɩd fãa n kẽes b toog sull kãngã pʋgẽ yʋʋmd 2015 wã, naoor 62 yĩnga. Secció Especial ning sẽn kõt-b kũunã yaa Valencia tẽnga taoor soab ning sẽn kõ-b kũun ning sẽn pa tar yõodã. Sẽn paase, b sẽn da wa n maand tʋʋm-kãsemsã, b ra segd n maana b sẽn tõe n maan to-to wã.

Ges-y me[edit | edit source]

 • Sección Especial de Falles sẽn paam-bã sõor

Fallas galɛɛrã[edit | edit source]

2005
2008
2010
2017

Sebtiise[edit | edit source]

 1. https://books.google.com/books?id=zjkVCwAAQBAJ&pg=PA341
 2. https://web.archive.org/web/20201126085329/https://www.distritofallas.com/las-fallas/la-mascleta/
 3. https://doi.org/10.1111%2Fj.0022-3840.1973.00854.x
 4. https://books.google.com/books?id=LMBhsx_NadYC&pg=PA11
 5. https://web.archive.org/web/20161201033534/http://www.epa.eu/arts-culture-and-entertainment-photos/customs-traditions-photos/valencia-fallas-festivity-included-in-unesco-s-intangible-cultural-heritage-list-photos-53141867
 6. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-84-86574-36-9
 7. https://web.archive.org/web/20190411085341/http://fallas.com/index.php/es/main-jcf-es/main-comisiones-es/827-numero-de-falla
 8. https://books.google.com/books?id=BXt2s8XhoBcC&pg=PA65
 9. https://web.archive.org/web/20151031180703/http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/03/05/valencia/1362506634_651316.html
 10. https://books.google.com/books?id=5ZfhAQAAQBAJ&pg=PA271
 11. https://en.m.wikipedia.org/wiki/ISBN_(identifier)
 12. https://www.fallas.com/index.php/es/main-noticias-es-articulo/main-noticias-organizacion-es/1203-concurso-de-llibrets-de-lo-rat-penat
 13. http://www.abc.es/20120320/sociedad/rc-fiesta-unas-fallas-perfectas-201203200131.html
 14. https://archive.today/20130127174803/http://www.levante-emv.com/fallas/2012/03/20/hosteleros-quieren-fallas/891058.html
 15. https://books.google.com/books?id=RqyTBQAAQBAJ&pg=PA44
 16. https://archive.org/details/isbn_9780198609773
 17. https://books.google.com/books?id=uo5dAAAAMAAJ&q=%22La%20Crem%C3%A0%22%20%22falles%22d
 18. https://en.m.wikipedia.org/wiki/ISBN_(identifier)
 19. https://en.m.wikipedia.org/wiki/ISBN_(identifier)

Zems-n-taase[edit | edit source]