Wp/mos/Seal carving

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mos
Wp > mos > Seal carving

Sɩngr sẽn yaa

seal cutting
activity, type of arts
Subclass ofcarving, engraving process, Chinese art Tekre
CountryChina Tekre
Country of originChina, People's Republic of China Tekre
Product or material produced or service providedseal Tekre
Intangible cultural heritage statusRepresentative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity Tekre
Described at URLhttps://ich.unesco.org/en/RL/00217, https://ich.unesco.org/fr/RL/00217, https://ich.unesco.org/es/RL/00217 Tekre
Practiced byseal cutter Tekre
Usesseal material Tekre

bẽedã, sẽn yaa b sẽn yaa b bẽedgã, yaa Sɩngr buud-goam sẽn yaa bẽnde, sẽn sɩng ne Sɩngr la b pʋgl n le paas Azi soolmẽ wã. [1]A gomda b sẽn da yãkd bũmb ning n na n kɩt tɩ b ningd a zugẽ wã (b sẽn pa yãkd a zugã wall a zugã) yell ye. B boond-a lame me tɩ sigr sẽn beẽ.

A kūudumdé[edit | edit source]

Shang soolmã bãensã sɩngame n be goosneema-rãmbã pʋsẽ, tɩ b makd pãn-tõog la pãnga. Shang la Zhou soolmã sasa, b ra maanda bõn-naands ne rũms ne sãnem, sãnem (bronz) la bõn-naandse. B ra tara tʋʋm-tʋmdb sẽn tar minim wʋsgo, tɩ b ra tar n tar n tʋmd-b ne b sẽn boond tɩ bẽedbã. Wakat kãnga, b ra tũnugda ne bãnd wʋsg goosneema-rãmbã la nin-kãsems la nin-tũusdsã n kɩt tɩ b ra maand woto. Shang soolmẽ wã, b ra tũnugda ne gom-biis sẽn be tɩbsg pʋgẽ (甲骨文). Zhou wakatẽ wã, b ra gʋlsda gʋls-sõamyã toɛy-toɛyã (tõnd sẽn da pa tar Sɩngr gʋls-sõmsa toɛy-tõnd ye), la b ra gʋls-sõmba sẽn yaa dazhuan (大 ⁇) bɩ jinwen (金文) n yɩɩd fãa.

A Zĩin soolmẽ wã, a Li Si sẽn yaa kanselarã n kɩt tɩ b gʋlsd pipi la b gʋlsd sigli wã n lebg sɛb sẽn yaa sõma n yɩɩd. Sɩngrẽ wã, b ra tara b sẽn da maand bũmb ning n na n sõng-b tɩ b tõog n tõog n tõog b mens n tõog n me b mens n paase. Woto tõe n yɩɩ b sẽn yã bũmb nins sẽn da be wakat kãngã wã zugẽ wã. Sẽn paase, b sẽn da gʋlsd b seb-kãensã wã, b leb n wilga b tigimsã yʋy, wakat la zĩigã, la b leb n tara b taab taab b sẽn maand to-to wã.

Song soolmã pʋgẽ, bãngdb ra tara pãng wʋsgo, tɩ b ra maand bõn-naands wʋsgo. Rẽ tɛka, b ra tũnugda ne kug sẽn yaa maleng n pãbd bãnd. A Qingtian kugã, sẽn be Zhejiang tẽngẽ wã, b boond-a lame tɩ Qingtian kug (青田印石), la a Fujian tẽngẽ wã me b boond-b lame tɩ Shoushan kug (壽山印石). Bãngdb kẽer lebga bãngdb n naan tʋʋm wʋsg sẽn na yɩl n maan b sẽn tõe n maan to-to wã. Wakat kãnga, b sɩngame n tũnugda ne bãndã n maand kaset ne b sẽn gʋlsd bũmbã.

A Zong-Zong la a Zong-zongã ra yaa wakat a yiib sẽn yaa waoogr ne b sẽn da maand b sẽn pa tõe n maan bũmb ninsã. Qing soolmã pʋgẽ, b sɩngame n tũnugda ne kug sẽn yit Mongoliya n boond tɩ Balin (巴林印石). Rũndã-rũndã, Sɩnay dãmb sẽn gʋlsd wall b sẽn gʋlsd bũmbã yaa ne bãnd a yembr bɩ a taab n yɩɩd rẽ. [2]

Lekoll-kãsemse[edit | edit source]

•Zhe School (⁇ 派): Zhejiang tẽngẽ wã. B boond-a lame tɩ Zhe School, bɩ Xiling School, sẽn yitẽ ne Xiling Seal Art Society. Ming la Qing soolmã pʋgẽ.

•Hui lekollã/Wan lekollã (⁇ 派/ ⁇ 派): sẽn be Anhui tẽngẽ wã. Ming la Qing soolmã pʋgẽ.

•Hai School (海派): yaa Shanghai la b pʋd b yʋʋr tẽn-kãng pʋga. A lebga taoor soaba Qing soolmã la Sɩni soolmã poorã.

Rɩtbã sẽn yaa neb sẽn tar yõod wʋsgo[edit | edit source]

Sebtiise[edit | edit source]

 1. https://web.archive.org/web/20120721032000/http://oxforddictionaries.com/definition/english/seal
 2. http://www.vincentpoon.com/the-seal.html
East Asian and Vietnamese seals
China
 • Babao seal paste
 • Banknote seal
 • Heirloom Seal of the Realm
 • People's Government of the People's Republic of China
 • Xiling Seal Art Society
Japan
 • King of Na gold seal
 • National seals of Japan
  • Government Seal
  • Imperial Seal
  • Privy Seal
  • State Seal
Korea
 • Guksae
 • Seal of South Korea
Mongolia
 • Imperial Seal of the Mongols
Taiwan
 • National seals of Taiwan
Vietnam
 • Seals of the Nguyễn dynasty
General
 • Seal carving
 • Side carving
 • Seal script
 • Seal knob
Authority control databases: National
 • Japan