Wp/mos/Lefkara Lace

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mos
Wp > mos > Lefkara Lace
Lefkaritiko bɩ Lefkara Lace

Lefkaritika, bɩ Lefkara Lace, yaa lace sẽn yit Pano Lefkara, Sɩprã.[1] Sẽn yaa sõma n yɩɩd yaa a sẽn yaa a sẽn naan n maan to-to wã. A yaa a sẽn maan to- to wã.[2] Yʋʋmd 2009 wã, b gʋlsda b sẽn da maand bũmb ning sẽn yaa nin-buiidã sẽn pa tar b sẽn tõe n yã bũmb ninsã. [3]

Kibsa[edit | edit source]

Asproploumi, sẽn deng Lefkaritika wã

Lefkaritika yaa Sɩpr sẽn yaa b sẽn da boond tɩ b sẽn da maand n maand n maand b sẽn da nong n maand n dat n bãng b sẽn maand to-to wã. A yaa Sɩpr sẽn naan naan maan-neerã sẽn naan yɩll ne sãnem.[4] Yaa buud a yembr sẽn yaa pĩnd n wa n be n boond tɩ "asproploumia". "Asproploumia" sẽn yaa b sẽn da tarã n da ket n yaa a to wã. B paasda bõn-paals la yel-bũnd toor-toore, tɩ yaa ne b sẽn tõe n maan to-to n maneg bũmbu. La pʋg-paalã sẽn da yaa b rãmb n da maand yɩɩdã, tɩlɛ tɩ b ra wa n getẽ tɩ yaa b sẽn da getẽ tɩ b yaa b sẽn na n maan bũmb ninsã n kɩt tɩ b paam n paam n paam tɩ b yaa nin-kãense. Bi-pugli fãa ra segd n tara b lagem-n-taar sẽn yaa sõma n na n wilg b kibsã daarã. Woto, b ra dɩkda b minim wʋsg n dɩkd b ba wã n kõ b bi-pugli. Pagb wʋsg me ra maanda b tʋʋmã n maand b sẽn tõe n dɩk n dɩk n tãag b taabã. Pagb sẽn da maand b sẽn boond tɩ "ploumarisses" wã sẽn be Pano Lefkara wã ra maand b tʋʋmã b zagsã. Neb sẽn yit Lefkara, b sẽn boond tɩ "kentitarides", ra yaa ra-rakãandb la b ra kẽnda Europe la Scandinavia soolmẽ.[5] Sẽn zems ne b sẽn yeelã, yʋʋm kob-gĩnd 15 soabã pʋgẽ, a Leonardo da Vinci kẽnga Sɩpr n tall Lefkara lageng n wa Italy, tɩ rũndã-rũndã a sẽn maan a sẽn na n maneg a Duomo Katedrã sẽn be Milanã pʋgẽ wã.[6]

Tʋʋmdã siglgã[edit | edit source]

"Dantela Venis" ("Venezia Lace") - "punto cyprioto"

Sẽn da yaa kãseng n yɩɩd yaa Pano Lefkara la Kato Lefkara tẽn-bɛdse. Rũndã-rũndã, b maanda bõn-kãens sẽn yaa bũmbu Sɩprã, sẽn yɩɩd fãa Kato Drys, Vavla, Vavatsinia, Ora, Choirokoitia, Skarinou, Dali, la Athienou tẽn-tẽnsã.

Matɛɛrã la a tɛkniki[edit | edit source]

B ra maanda Lefkara Lace pipi wã ne b sẽn da tigim-a ne b sẽn naanã b sẽn yiisd b sẽn boond tɩ Sipã. B rɩkda b sẽn da tar n na n kẽed ne b sẽn na n kẽe wã. B paasda "tagiades" sẽn yaa bĩng sẽn yaa kãsenga "dantela venis" ("Venice Lace"), "pittota", "gyroulota", la "liminota" sẽn yaa bũmb ning b sẽn maandã. B yʋʋr yita Itali "Punto Tagliato", sẽn yaa buud a ye sẽn da nong Italy yʋʋmd 1600 soabã. Sã n yaa ne Sɩpr Handcraft Service wã, Lefkara Lace wã sẽn yaa bũmb toor-toor n kɩt tɩ b lebg n yɩɩd 650.[7]

Sẽn yɩɩd fãa, Lefkara Lace wã yaa potamoi (ʋmsã). B ra maanda ne tigims a tã sẽn yaa zɛk-zɛk sẽn boond tɩ "kamare" (arse)

Sebtiise[edit | edit source]

Sõndb sẽn be[edit | edit source]

  1. https://ich.unesco.org/en/RL/lefkara-laces-or-lefkaritika-00255
  2. http://www.unesco.org/archives/multimedia/document-320
  3. https://ich.unesco.org/en/RL/lefkara-laces-or-lefkaritika-00255
  4. https://ich.unesco.org/en/RL/lefkara-laces-or-lefkaritika-00255
  5. https://www.researchgate.net/publication/318019553_Lefkara_Lace_Educational_Approaches_to_ICH_in_Cyprus
  6. https://web.archive.org/web/20160811094332/http://www.mcit.gov.cy/mcit/chs/chs.nsf/All/C97801B3E2223A9DC2257379001F5EB9?OpenDocument
  7. https://www.researchgate.net/publication/318019553_Lefkara_Lace_Educational_Approaches_to_ICH_in_Cyprus